Petícia  za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

IMG_20171122_182607.jpgMy, rodičia a priatelia Centra nadania n.o. a školy a gymnázia, ktorých je zriaďovateľom, 
vyjadrujeme podporu Centru nadania n.o. a žiadame Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves o schválenie žiadosti o prenájom priestorov školy na Majerníkovej 60, 84105 Bratislava, ktoré sú predmetom dosiaľ platnej zmluvy, resp. ktoré má Centrum nadania, n.o. v užívaní
z dôvodov hodných osobitného zreteľa (podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.) za nasledovných základných podmienok:

- za nájomné 1€/ročne 
plus skutočné náklady spojené s prevádzkou prenajímaných priestorov (energie,  údržba, opravy) plus primeraná finančná účasť na rekonštrukcii priestorov na  základe dohody v rámci týchto princípov:

1.  adresnosť a transparentnosť nákladov a zúčtovanie jednotlivých vynaložených nákladov
2.  rovnosť všetkých užívateľov priestorov v príspevku na správu budovy (energie,  rekonštrukcie, spoločné priestory...)
3.  primeranosť nákladov spojených s rekonštrukciou: podielová platba, ktorá je  rozložená na predpokladanú dobu trvania úžitku z rekonštrukcie  
- dlhodobý nájom (minimálne 20 rokov)
ktoré Centrum nadania n.o. navrhuje upraviť v rámci zmluvy o prenájme (1€/ročne) a zmluvy o poskytnutí správcovských služieb.


Účelom takejto zmluvnej úpravy je požiadavka, aby finančné prostriedky, ktoré Mestská časť dostáva na základe prenájmu priestorov školskej budovy boli adresne a transparentne použité na správu, údržbu a investície do tejto budovy.


Centrum nadania n.o. aj starostka Mestskej časti Karlova Ves za prenajímateľa zhodne deklarovali svoj záujem pokračovať v nájme, a Centrum nadania n.o. má záujem ďalej za priestory platiť, žiadame teda Miestne zastupiteľstvo a úrad, aby schválili zmluvu, ktorá umožní investovať finančné prostriedky získané z nájmu do chátrajúcej budovy za vyššie uvedených princípov.


Centrum nadania, n.o. je  NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU, ktorá SVOJOU ČINNOSŤOU NEVYTVÁRA ZISK. Centrum nadania n.o. v súčasnosti vzdeláva 240 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a poskytuje tak SLUŽBU VO VEREJNOM ZÁUJME


O priestory v nájme sa riadne stará, zveľaďuje ich v rámci možností existujúcej zmluvy a riadne platí všetky svoje záväzky už 10 rokov. Dlhodobý nájom a podieľanie sa na investíciách umožní stabilné fungovanie škole a gymnáziu a rekonštrukciu verejnej budovy, ktorá je nevyhnutná. 


Zároveň žiadame poslancov miestneho zastupiteľstva o účasť na konštruktívne vedenej verejnej diskusii s vedením Centra nadania, n.o., členmi Rady školy a rodičmi o dôvodoch tejto žiadosti a súčasnej situácii, ktorá sa bude konať 30. novembra 2017 o 18,00 v priestoroch školy na Majerníkovej 60.


Mgr. Zuzana Ižová, Kresánkova 14, 84105 Bratislava, organizátor a zástupca petície
Bratislava, 17. november 2017


Zuzana Ižová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Zuzana Ižová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...