Petícia za realizáciu nadstavby základnej umeleckej školy, ktorá bude financovaná výhradne z prostriedkov, ktoré obec dostáva prostredníctvom podielových daní na žiakov

Žiadame starostu obce a Obecné zastupiteľstvo obce Lendak, aby v súlade s uznesením č.208/2016 z 25 zasadnutia OcZ a podľa VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčasti Spojenej školy, Školská 535/5 Lendak, v originálnej kompetencii obce Lendak, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, prostriedky, ktoré obec dostáva prostredníctvom podielových daní na žiakov, boli použité výhradne na financovanie potrieb žiakov.

V roku 2013 obecné zastupiteľstvo ( ďalej len OcZ) v Lendaku schválilo VZN, ktorým boli nastavené pravidla financovania originálnych školských kompetencií, ktoré okrem iných vychádzalo aj  z predpokladu, že celý objem finančných prostriedkov napočítaných cez podielové dane pre školstvo bude pridelený pre účely školstva.

K flagrantnému porušeniu tohto pravidla došlo v roku 2016, kedy poslanci OcZ  rozhodli, že 200 000 €, ktoré obec dostala na žiakov použije na výstavbu budovy prevádzkarne obce. Na tom istom zasadnutí OcZ z úst našich volených zástupcov zazneli prísľuby, že v nasledujúcom období, čo sa týka kapitálových investícií, sa prioritou č. 1 stane rekonštrukcia budovy ZUŠ, ktorá už v tom čase  bola v nevyhovujúcom stave. Poslanci dokonca jednohlasne schválili uznesenie, ktoré predpokladalo, že najneskôr v roku 2018 bude budova ZUŠ v rekonštrukcií.

Máme začiatok roka 2019 a niektorí poslanci na miesto toho, aby vytvorili podmienky na  splnenie platného uznesenia o rekonštrukcií ZUŠ, opätovne navrhujú, aby približne 250 000 € z financií, ktoré obec dostala na žiakov, sa  použilo inde, len nie v školstve. Keby si niektorí poslanci z VZN, ktoré predpokladá že celý objem finančných prostriedkov napočítaných cez podielové dane na žiakov bude pridelený pre  žiakov, neurobili „trhací kalendár“, ale naopak vyžadovali jeho dôsledné plnenie, tak už dnes mohlo byť v rozpočte minimálne 600 000 € na rekonštrukciu ZUŠ.  Rodičia dokedy to budeme našim voleným zástupcom tolerovať?

Svojim podpisom pod petíciu dáme naším voleným zástupcom jasne najavo, že financie ktoré naše deti „prinesú“ do obecnej pokladne ako žiaci majú prioritne skončiť v kvalitnom školstve a tie financie ktoré „prinesú“ ako ostatní občania v ďalších kvalitných službách.


Rodičia žiakov Spojenej školy Lendak    Kontaktujte autora petície
Facebook