Petícia za obmedzenie tranzitnej dopravy na časti Mickiewiczovej ulice

My, dole podpísaní občania, vlastníci bytov a prevádzok a/alebo obyvatelia na Mickiewiczovej a Ul. 29. augusta, ako aj spoluobčania zo širokého okolia hlavného mesta Bratislava, ktorí využívajú Mickiewiczovu ako miesto pre bývanie, prácu či podnikanie, v zmysle petičného práva

žiadame

primátora a Magistrát hlavného mesta o obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta z nasledovných dôvodov:

Podstatnú časť ulice zaberá dynamická aj statická doprava. Vznikajú tak neustále zápchy, komplikovaný je plynulý prejazd mestskej hromadnej dopravy, ako aj príjazd a výjazd rýchlej zdravotnej služby blízkej nemocnice.

Pre peších návštevníkov, resp. obyvateľov ulíc je rovnako prechod obmedzovaný zápchami, no najmä intenzitou tranzitnej dopravy.

Radlinského_(7).png

Máme za to, že ulica má potenciál byť predĺženou časťou Obchodnej ulice a slúžiť tak viac peším chodcom, obyvateľom na bicykloch či kolobežkách ako aj prevádzkovateľom zariadení (reštaurácie, kozmetické služby, Centrum dizajnu) na spomínaných uliciach. Zachovanie ulice pre prejazd mestskej hromadnej dopravy a záchranných zložiek považujeme za samozrejmosť.

Benefity, ktoré by obmedzenie tranzitnej dopravy prinieslo:

  1. Bezpečnejšie a plynulejšie pešie prepojenie Obchodnej ulice, Kollárovho námestia a Amerického námestia.
  2. Zrýchlenie prepravy mestskou hromadnou dopravou – trolejbusov.
  3. Zlepšenie výjazdu a vjazdu sanitiek z/do Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici.
  4. Zníženie emisií a hluku.Bezpečný prejazd ulicami aj na bicykli či kolobežke.
  5. Príležitosť pre oživenie ulice pre návštevníkov, mohla by pribudnúť zeleň, nová dlažba a funkcie.

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

  • JUDr. Andrej Králik, Bradáčova 2, 851 02 Bratislava
  • Mgr. Lineta Valachová, Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
  • Peter Krajčík, Dlhá 24, 900 28 Zálesie

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Andrej Králik


Andrej Králik    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Andrej Králik bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...