Petícia za obmedzenie nočného hluku návštevníkov ČS Shell v meste Kráľovský Chlmec a obmedzenie prevádzkových hodín ČS.

My, dolu podpísaní občania mesta Kráľovský Chlmec a návštevníci mesta Kráľovský Chlmec, využívajúc svoje právo podľa čl. 27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Z.z.  Zákona o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, vyzývame vedenie mesta Kráľovský Chlmec, - primátora Karola Patakyho a poslancov MZ, aby bezodkladne začali riešiť zníženie kvality života občanov mesta Kráľovský Chlmec, bývajúcich v okolí ČS Shell a priľahlých uliciach a zabezpečili zníženie nočného hluku návštevníkov ČS a častejšie vykonávanie kontrol DI ,zameraných na neoprávnené zásahy do konštrukcie motorových vozidiel. Zároveň žiadame o obmedzenie prevádzky samoobslužných umývacích boxov na čas 06:00 -22:00h Odôvodnenie: Návštevníci ČS Shell v meste Kráľovský Chlmec v nočných hodinách svojim pobytom a hlukom spôsobujú zníženie kvality života občanov, vlastniacich nehnuteľnosti v okolí ČS a priľahlých uliciach. V nočných hodinách je hluk, spôsobený návštevníkmi neúnosný a spôsobuje problémy obyvateľom pri uspávaní detí, ale aj v riadnom odpočinku, či užívaní svojich nehnuteľností bez obmedzení. V letných mesiacoch nie je možné odpočívať pri otvorenom okne a ani si užiť nočný kľud, definovaný ako obdobie medzi 22:00h a 06:00h. Kontrolná činnosť je nedostačujúca a Mesto kráľovský Chlmec nevyužilo žiadnu z možností na obmedzenie zdroja hluku. Mesto kráľovský Chlmec by malo neodkladne iniciovať stretnutie, s majiteľmi ČS poprípade aj zástupcami Úradu verejného zdravotníctva ,na ktorom dohodne okamžité riešenia tejto situácie. Navrhujeme skrátenie prevádzkových hodín ČS, osadenie značenia parkovacích boxov na ČS s časom vyhradeným pre parkovanie výhradne pre klientov čerpacej stanice po dobu 15 min, zabezpečenie SBS pre dodržiavanie tohto opatrenia. Jednotlivo, alebo v súbehu viacerých opatrení. Rovnako je neprípustné, aby boli v prevádzke samoobslužné umývacie boxy patriace inej spoločnosti v prevádzke medzi 22:00 – 6:00. Prehlasujeme, že účelom petície nie je obmedzovanie práva na podnikanie a hospodársku činnosť, ale zároveň roky trvajúca situácia spôsobuje nám obyvateľom nemalé finančné náklady na riešenia situácie (izolačné okná a iné), spôsobuje nám zdravotné komplikácie a znižuje hodnotu našich nehnuteľností.


Rastislav Čurma    Kontaktujte autora petície