Petícia za navrátenie vokatívu

My, uvedomelí občania Slovenskej republiky, použivatelia jazyka slovenského, touto petíciou vyzývame Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, aby navrátil volací a zvolávací pád - vokatív do skľoňovacieho systému slovenského jazyka.


Hnutie za vokatív v slovenčine    Kontaktujte autora petície