Petícia za dodržiavanie nočného kľudu spločnosťou SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s. r. o. - Štrkovňa Čakany

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vám napísať vo veci nepretržitého hluku vznikajúceho ťažbou štrku v našej obci. Ťažbu štrku podľa nám dostupných informácií vykonáva spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., so sídlom: Tatranská 18, Veľký Slávkov 059 91, IČO: 36 512 907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16997/P. Domnievame sa, že vyššie uvedená spoločnosť nedodržuje prevádzkový čas. Hluk spôsobený ťažbou štrku je takmer nepretržitý. Hluk je počuť v podvečerných hodinách, ako aj skoro ráno. Hluk neutícha ani cez víkend.Pretrvávajúci hluk je počuť vonku, ako aj vo vnútri rodinných domov. Hluk je počuť aj cez zavreté okná. V niektorých dňoch z dôvodu hluku nie je možné zaspať. Viackrát do týždňa sa v skorých ranných hodinách (okolo piatej ráno) zobudíme na hluk spôsobený ťažbou štrku.Neutíchajúci hluk výrazným spôsobom znižuje komfort bývania. Obyvatelia si nemôžu po celom dni doma oddýchnuť. Sú neustále obťažovaní hlukom, čo môže mať negatívni dopad na ich zdravie. Obyvatelia obce majú právo na ochranu pred hlukom. Tomuto právu zodpovedá povinnosť osôb prevádzkujúcich zdroj hluku udržiavať hodnoty hluku čo na najnižšej úrovni. V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákon „Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku [...], ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m)“. Spomínaným vykonávacím predpisom je vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Prípustné hodnoty sú určované pre referenčné časové intervaly deň (od 6.00 hod. do 18.00 hod.), večer (od 18.00 hod. do 22.00 hod.) a noc (od 22.00 hod. do 6.00 hod.). V zmysle uvedeného platí, že hluk nemôže byť na rovnakej úrovni nepretržite počas dvadsiatych štyroch hodín.Čas od 22.00 hod. do 6.00 hod je nočným pokojom. Ide o časový úsek dňa vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce. V tomto čase je potrebné obzvlášť chrániť obyvateľov pred obťažovaním hlukom a hlasným zvukovým prejavom. Ako bolo uvedené vyššie, neznesiteľný hluk z ťažby štrku častokrát začína už okolo piatej hodiny ráno. Teda ešte v čase nočného pokoja.Máme zato, že je potrebné opísanú situáciu vyriešiť bez ohľadu nato, či prichádza k prekročeniu prípustných hodnôt. Nie je možné akceptovať stav, keď obyvateľov obce na dennej báze zobúdza hluk spôsobený ťažbou štrku.Je potrebné umožniť obyvateľom oddýchnuť si od neustáleho hluku. Pokračujúce a nepretržité obťažovanie hlukom môže mať negatívny dopad na zdravie obyvateľov. Nehovoriac o tom, že časom môže urobiť bývanie v obci neznesiteľným. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o kontaktovanie spoločnosti SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. so žiadosťou o zníženie hluku vznikajúceho ťažbou štrku. Obzvlášť v čase po 18:00 hod. až do 6:00 hod.. Máme zato, že nie je prípustné obťažovať obyvateľov obce nadmerným hlukom z ťažby štrku takmer nepretržite počas dvadsiatich štyroch hodín. Veríme, že sa podarí vyriešiť vzniknutú situáciu v čo najkratšom čase.

S pozdravom,

dolu podpísaní obyvatelia obce Čakany

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Martin Miša bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...