Petícia proti zvyšovaniu daní v meste Skalica

My, obyvatelia Skalice týmto žiadame vedenie mesta Skalica, osobitne nami zvolené mestské zastupiteľstvo, aby nepodporili schválenie návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN"):

Zmena č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach (plné znenie nájdetet tu: https://www.skalica.sk/uradna-tabula/navrh-zmena-c-1-2019-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-skalica-c-4-2012-o-miestnych-daniach-1929.html?kshow=2)

Zmenou tohto VZN sa má zvýšiť daň z nehnuteľností v meste Skalica a v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina v rozsahu od 50% až do 142%, daň za psa v meste Saklica až o 50% a daň z predajných automatov a nevýherných hracích automatov v rozsahu 21% až 201%.

Dane_SKalica_2020.png

Zvyšovanie miestnych daní je len ďalšou finančnou záťažou pre obyvateľov mesta Skalica, ktorým sa v poslednej dobe už zvýšili životné náklady ostatným zdražovaním služieb v meste, čo negatívne ovplyvňuje ich rodinné rozpočty. Podľa nám dostupných informácií zvyšovanie daní nie je nutné, pretože metský rozpočet bol schválený s prebytkom. Navyše primátorka Skalice vo svojom vyhlásení zo dňa 30. 10. 2019 uviedla, že zvyšovanie daní nás určite nečaká (plné znenie:http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/2899-primatorka-skalice-mierna-olano-slubovala-nezvysovat-dane-uz-to-neplati-chce-ich-zdvihnut-o-50-percent?fbclid=IwAR1gOcKum89pGfBwX6J7fipdbtDtQeop8wueR4O73G2AsfN-GARVlhmM_Ow)

Domnievame sa, že mesto Skalica má dostatok iných rezerv v schválenom prebytkovom rozpočte mesta a sme presvedčení, že efektívnym hospodárením mesta a transparentným nakladaním s jeho majetkom je možné v priebehu budúceho roku (r.2020) získať dostatok príležitostí, ktoré budú mať pozitívny prínos pre mestskú pokladnicu.

Preto apelujeme na vás, vážení poslanci, aby ste zastupovali naše záujmy ako občanov mesta Skalica a hľadali riešenia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov mesta Skalica.

Svojím podpisom odsúhlasujem vyššie uvedený text v plnom rozsahu.


Mgr. Tomáš Bucha    Kontaktujte autora petície