Petícia proti zámeru spaľovne nebezpečného odpadu v Štúrove

P E T Í C I A

Proti zámeru spaľovne nebezpečného odpadu
v Štúrove

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne a samosprávne orgány o nesúhlasné stanovisko k zámeru spaľovne odpadov, ktorá sa skrýva pod názvom "Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami, Štúrovo" a plánuje svoju prevádzku v Štúrove – v jednom z najznámejších kúpeľných miest v Slovenskej republike.

Navrhovateľ komerčného zámeru chce vybudovať centrum na zhodnocovanie a zneškodňovanie aj nebezpečných odpadov, spaľovanie  s kapacitou 20 000 ton plastového a gumového odpadu spojenú so vznikom rôznych typov emisií.

Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s týmto zámerom a považujú ho nielen za zhoršenie životného prostredia, zvýšenie škodlivých emisií s dosahom na celé mesto, rekreačnú oblasť, dopravné zaťaženie, znehodnotenie životného prostredia hlukom, prašnosťou, ale v prípade havárie aj za priame ohrozenie spodných vôd a bezpečnosti obyvateľov Štúrova.

 

A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai az SzK Alkotmányának 27. fejezete és a petíciós jogról szóló
85/1990 Tt. törvény értelmében tiltakozunk a Párkány város területére tervezett „Hulladékfelhasználási és
újrahasznosítási központ” felépítésének szándéka ellen.

Meggyőződésünk, hogy a tervezett üzem tovább rontaná az amúgy is kedvezőtlen légszennyezettségi mutatókat, s ezáltal a város és a környező települések életkörnyezetére negatív hatással lenne. Párkány egy jelentős idegenforgalmi és turisztikai központ – fürdőváros, ahol az ilyen jellegű környezetszennyező üzemnek semmi helye.

Kérjük az illetékes állami és önkormányzati szerveket, hogy ne engedélyezzék a szóban forgó tervezet megvalósítását.

 

Petičný výbor – Petíciós bizottság:
1. Ing. Iván Farkas, č. 116, 943 52 Mužla (kontakt s orgánom verejnej správy – kapcsolattartó személy)
2. Ing. József Béres, Školská 12, 943 60 Nána
3. László Szigeti, Kossuthova 65, 943 01 Štúrovo
4. Michal Benčík, Štefánikova 48, 943 01 Štúrovo
5. Bc. Mónika Benyó, Bartókova 36, 943 01 Štúrovo


Michal Benčík    Kontaktujte autora petície