Petícia proti výstavbe budovy na ul. Záhradnícka, na parcele č. 132/13, vedľa budovy "Pyramída"

 

Petícia proti výstavbe budovy na ul. Záhradnícka, na parcele č. 132/13, vedľa budovy "Pyramída"

 

Žiadame primátora a mestské zastupiteľstvo mesta Komárno, aby nevydali súhlasné stanovisko a vykonali právne kroky, ktoré im umožňuje právny poriadok, smerujúce k zastaveniu územného konania o umiestnenie stavby, prípadne k nevydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rešpektoval naše námietky proti umiestneniu stavby na uvedenej parcele. 

Predmetná stavba by predstavovala neúmernú intenzifikáciu dotknutej lokality, vrátane problému dopravného napojenia, statickej dopravy a úbytku jestvujúcej zelene, pričom doterajšia zeleň by bola takouto rozmernou výstavbou zdevastovaná.

Hustota dopravy v tejto lokalite je už v tomto čase predimenzovaná, ulice nezvládajú nápor premávky a existuje akútny nedostatok parkovacích miest.

Žiadame aby na uvedenej parcele bola vytvorená zeleň parkového charakteru s lavičkami pre oddych obyvateľov, nakoľko v blízkosti uvedenej parcely je napríklad budova PZ, kde počas týždňa obyvatelia okresu Komárno vybavujú svoje úradné povinnosti a taktiež budova Zdravcentrum , v prípade čakania by stránky mohli v blízkom parku oddychovať.

Jasnými negatívnymi sociologickými následkami, kde sa zmenšuje plocha zelene, na ktorej proporcie k spevneným plochám, budovám, sa akosi nik nepozerá. Problematika „zelene“ je dnes jedným z ústredných záujmov obyvateľov miest. Je to dané najmä prirodzenou potrebou eliminácie niektorých sprievodných javov v procesoch urbanizácie. Tieto potreby vyplývajú z psychologických a biologických potrieb človeka, ale aj z hľadísk estetických. Zeleň ako biotická zložka slúži na vyváženie, ale aj dokomponovanie zložiek abiotických. 

V danej časti mesta Komárno po výdatných dažďoch sa vždy vyskytujú problémy, voda neodteká v dostatočnej miere a po zastavanosti by sa tie problémy ešte zhoršovali, nakoľko ďalšie, doteraz zelená parcela by sa zmenila na betón a tak by sa zhoršila odtečenie dažďovej vody do pôdy.

Žiadame primátora mesta Komárno a poslancov mestkého zastupiteľstva aby nesúhlasili s týmto zahusťovaním v danej lokalite a aby na základe tejto petície začali konať vo veci zámeny pozemku za iný pozemok, na ktorom by bolo vhodné vykonať investičný zámer. Taktiež žiadame vedenie mesta Komárno aby bolo všetkými zákonnými prostriedkami – najmä v príslušnom územnom pláne, čo najvhodnejšie zabezpečené, aby sa na uvedenom pozemku nerealizovala v budúcnosti žiadna výstavba bytového domu alebo polyfunkčného domu.

Žiadame zachovať pôvodné prostredie - zelenú plochu v danej lokalite. Odmietame snahy o neustále zhoršovanie nášho životného prostredia, ktoré má dopad na zdravie všetkých obyvateľov!

Svojim podpisom splnomocňujem Beke Vincent na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.