Petícia proti výrubu stromov na kalvárii v centre obce Drahovce

kalvaria_2.jpg

My nižšie podpísaní občania Drahoviec, ale aj iní priatelia stromov v urbanizovanej krajine, touto petíciou žiadame o zastavenie výrubu 23ks stromov v centre obce Drahovce, jej pýche okolia, na kalvárii pred kostolom (jedná sa o všetky veľké a staršie stromy na nej). Týmto výrubom sa zničí posledná väčšia voľne prístupná zelená zatienená plocha v centre obce, ktorá ako pešia zóna s lavičkami je v letných horúčavách s obľubou využívaná mamičkami s deťmi a staršími občanmi v tichej modlitbe.

Tieto stromy, napriek tomu, že sú staršie a sú na hrane svojho dožitia, budú veľkou stratou pre klímu obce. Svojimi korunami zachytávajú slnečné lúče v horúcich letných dňoch, taktiež dažďovú vodu, prach, hluk a exhaláty. Sú úkrytom pre vtáctvo a hmyz ako napr. včely, ktoré sú dôležité v rámci zachovania ekológie prostredia.

Taktiež žiadame:

-          Aktualizovať dendrologický posudok so spoluúčasťou Ing. Denisa Becheru s prihliadnutím na rešpektovanie vypracovaného plánu postupnej asanácie a výsadby nových drevín na kalvárii obce Drahovce

-          Rešpektovať zákon o každoročnej náhradnej výsadbe  – vytvorenie pravidelnej kapitoly v rozpočte a spätnej kontrole tejto výsadby

-         Doplnenie náhradnej výsadby za predošlé štyri roky pre stromy, ktoré boli schválené komisiou, príp. iným spôsobom

-          Vyčlenenie financií v rozpočte pre pravidelné každoročné kontroly dendrológom a jeho posudok pred výrubom stromov. V prvom rade sa má odporučiť ozdravenie stromu, nakoľko je to napriek nákladom lacnejšie ako nová výsadba 

   

V rámci Komisie životného prostredia obce Drahovce (ďalej len komisia) s pomocou odborníka Ing. Denisa Becheru (krajinný a záhradný architekt, biotechnik záhradných a krajinnych úprav, vykonáva posudky drevín a všetko, čo s tým súvisí) sme sa celé volebné obdobie snažili o zveľadenie zelene obce, nakoľko vzrastlá zeleň u nás v obci z roka na rok ubúda. Bohužiaľ, napriek našej snahe, počas minulého volebného obdobia boli stromy iba vypilované a napriek žiadostiam nepribudol z rozpočtu obce ani jeden strom. Vďaka dobrovoľníctvu rybárov boli aspoň z náletových drevín vysadené stromy v extraviláne obce. Najmä vďaka poslancovi Petrovi Marekovi, členovi komisie a snahe Ing.Denisa Becheru sa podarilo predložiť a neskôr schváliť projekty Zelené obce a Vodozádržné opatrenia, ktoré sa v súčasnosti postupne rozbiehajú.

Pod vedením Ing. Denisa Becheru (ktorý bol dobrovoľný člen komisie z radov občanov a najmä kvôli tomuto projektu dochádzal z Nitry, kde momentálne býva)  sme obnovili Projekt obnovy zelene na kalvárii, kde sme postupne vyznačovali stromy v najhoršom stave na výrub (čo sa aj stalo) s návrhom na náhradnú výsadbu (čo sa bohužiaľ za celé štyri roky nestalo).  Projekt bol rozpracovaný na niekoľko rokov tak, aby zeleň mohla celý čas poskytovať svoju nezastupiteľnú ekologickú funkciu, pokiaľ by ju plne nenahradila nová výsadba. Rovnakým postupným odstraňovaním nevhodnej, či zastaralej výsadby a jej postupným dopĺňaním sa to robí všade vo svete, kde si vážia stromy.

Minulý rok sme sa v polovici apríla 2022 náhodne dozvedeli, že všetky veľké stromy na kalvárii sú označené na výrub, spolu s ďalšími stromami v intraviláne obce (bohužiaľ, o gaštanoch na cintoríne, ktoré boli teraz v januári 2022 napriek nie príliš zlému stavu vypílené,  sme nevedeli). Členom v komisii nedal nikto oficiálne vedieť! Na verejnom zastupiteľstve obce to prejednávané nebolo (viď relevantná zápisnica 19.2.2022 ), riešil sa iba klasický výrub na žiadosť občanov. Stromy vraj prezrel odborník z úradu životného prostredia (nevieme, na základe akej požiadavky) a zistil, že stav stromov nie je dobrý. V skutočnosti nebol výrazne dobrý stav asi dvoch stromov, na ktoré bol pozrieť zhora plošinou, pričom tam dokonca boli aj dvaja poslanci (ale nikto z našej komisie, ktorí túto možnosť predtým nemali).  Členovia našej komisie sa po zistení stavu okamžite dňa 16.4.2022 zišli, dané stromy skontrolovali a odporučili niekoľko stromov na dodatočný výrub. Určite však odmietli, aby sa odstránili všetky navrhované vzrastlé stromy. Peter Marek hneď na najbližšom zastupiteľstve dňa 19.5.2022 navrhol navýšenie rozpočtu o 10.000€ na doplnenie výsadby na základe ponuky vhodnej firmy (hlasovanie č.20: zápisnica 19.5.2022), čo malo byť v rámci kalvárie 27 stromov – samozrejme ešte v roku 2022. Nie, nie sú vysadané. Stromy vieme v obci rezať, ale sadiť a odborne sa o ne starať už nie.  

Na doplnenie – je zákonnou povinnosťou zverejniť informáciu o začatom správnom konaní na úradnej tabuli v dĺžke trvania 14 dní tak, aby občania mohli vyjadriť svoje námietky. To splnené bolo. Viď úradná tabuľa Trebatice 9.3.2022 Nakoľko spadáme pod spoločný úrad Trebatice, tak je aj táto možnosť – cez internet na stránkach inej obce.... Obyvateľ obce, najmä ak je starší, sa nemal šancu o tom dozvedieť. Členovia našej komisie upozornení neboli (týmto upozorňujem občanov aj inde na Slovensku, aby sledovali úradné tabule aj tých obcí, s ktorými majú spoločný úrad).  Keďže nikto nemal námietky, 18.4.2022 bolo schválené rozhodnutie o výrube. Opäť, o rozhodnutí členovia komisie nevedeli, napriek tomu, že v čase schvaľovania sme aktívne vystupovali proti zámeru. O samotnej realizácii sme sa dozvedeli až teraz, 8.1.2023, keď boli stromy opätovne označené na výrub.

Nie je pravdou, že pre mladé stromy je výhodnejšie, ak v ich blízkosti nie sú žiadne veľké stromy. Stačí sa pozrieť do Piešťan a jej náhradnú výsadbu. Podstatné je dostatok vlahy, výživy a svetla. Nová výsadba nesie vždy vysoké riziká, že sa neujme, často sa jedná i o 50% výsadby. Či už sa jedná o vandalizmus, nedostatok závlahy (obzvlášť teraz, keď je leto suchšie a horúcejšie), extrémy teplôt na konci zimy (cez deň teplo a v noci mráz trhá citlivú kôru) alebo necitlivé vyžínanie trávy v okolí stromu. Za posledných 10rokov máme veľa takých príkladov na samotnej kalvárii, i v celej obci. Bohužiaľ, ani v týchto prípadoch nebola žiadna náhradná výsadba.  Kým sa mladý stromček ujme, veľký starý strom sa zatiaľ stará o pohodu okolia a čaká, kedy odíde do dôchodku.

Je povinnosťou každého, jednotlivo aj spoločne s inými, chrániť a zlepšovať životné prostredie v prospech súčasných i budúcich generácií. Toto právo zaručuje Aarhuský dohovor, aj právo Ústavy Slovenskej republiky v čl. 44.   

- podpisujem, lebo kalvária je historicky a kultúrne súčasť Drahoviec a tienistá alej k nej neodmysliteľne patrí

- podpisujem, lebo považujem stromy za niečo vzácne s nenahraditeľnou biologickou a spoločenskou hodnotou.

- podpisujem, lebo stromy do urbanizovaného prostredia patria, zvyšujú kvalitu bývania, ovzdušia a hlavne takéto veľké treba určite chrániť.

podpisujem, lebo nesúhlasím s výrubom vzrastlej zelene, nakoľko žiadna náhrada za dospelé stromy nie je na dlhé roky adekvátna.

- podpisujem, lebo stromy produkujú kyslík, zadržiavajú vodu, ochladzujú vzduch a vytvárajú pozitívnu energiu vo svojom okolí

Ďakujeme za vašu podporu

 

Autori petície:

Ing. Jana Michálková (dobrovoľný člen komisie minulého volebného obdobia), člen petičného výboru

Peter Marek (člen komisie minulého volebného obdobia), člen petičného výboru

 

text peticie schválil:

Ing. Denis Bechera (dobrovoľný člen komisie minulého volebného obdobia)

 

PS: Pokiaľ by obec Drahovce pristupovala ku svojim povinnostiam podľa zákona a rešpektovala hlasy svojich poslancov (t.j. došlo by k náhradnej výsadbe a odporúčaniam odborníka Ing. Denisa Becheru a členov komisie v rámci Projektu obnovy kalvárie) k tejto petícii by nikdy neprišlo. 

Doplnenie textu:

16/1/2023, 22:30, Ing. Bechera:

Nie je celkom pravda ze sa nič v obci nerobí. ...Skôr by som napísal, že sa dlho nič nerobilo až na pár výnimiek (70 stromov vysadených v decembri v ramci projektu Zelene obce, vodozádržné opatrenia ...projekt v procese). Robí sa málo a hlavne nie v adekvátnom množstve a kvalite. Projekt vodozádržné opatrenia je v procese schvaľovania a sú v ňom naplánované výsadby, kde projekt koordinovala a realizovala projekčná kancelária. Ale ako komisia sme nemali možnosť nahliadnuť do dokumentácie a neboli sme prizvaní na nejaké oficiálne predstavenie projektu, prípadne sme neboli prizvaní na  korektúry ohľadom umiestňovania stromov alebo iných pripomienkových konaní, ani od obce ani od projekčnej kancelárie. Ale je fakt, že tento projekt je vo vysokom štádiu rozpracovanosti a stromy v ňom zahrnuté sú...nie len stromy, ale aj iná zeleň.

Niekoľkokrát sme žiadali posúdenie a meranie vybraných stromov na kalvárii certifikovanou dendrologickou firmou, prípadne kanceláriou, a tiež ošetrenie vybraných drevín odborným orezom (pre odľahčenie koruny, stabilizácie a zníženia ťažiska)... peniaze v rozpočte na to boli, ale neboli využité na tento účel. Ale boli prezentované ako ušetrené peniaze, čo môže potvrdiť Peter Marek. Peter Marek sám navrhoval navýšenie rozpočtu o sumu, z ktorej by sa pokryli náklady na vypracovanie posudku a aj výsadbu drevín - neboli však použité.

 

Zápis z neoficiálneo stretnutia 17.1.2023 v oznamoch.


Ing. Jana Michálková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Jana Michálková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...