Petícia PROTI VYBUDOVANIU logistického centra "Sklady KLM Sliač"

My, dolupodpísaní občania svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s vybudovaním logistického centra „Sklady KLM Sliač“ (ďalej len logistické centrum) a s dopravno – bezpečnostnou situáciou v súvislosti s denným  navýšením cca 300 nákladných a obslužných vozidiel, ktorú výstavba tohto logistického centra prinesie kúpeľnému mestu  Sliač a obci Kováčová. 

Na základe nesúhlasného stanoviska k vybudovaniu vyššie uvedeného logistického centra žiadame Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, o začatie konania smerujúcemu  k zamedzeniu zaťaženia mesta Sliač a obci Kováčová kamiónovou dopravou súvisiacou s vybudovaním vyššie spomenutého logistického centra nasledovne:

  1. rozšíriť navrhovanú okružnú križovatku o minimálne jeden  jazdný pruh z každého smeru jazdy z dôvodu plynulej cestnej premávky pri zvýšenej doprave spôsobenej zásobovaním logistického centra, 
  2. vylúčiť kamiónovú dopravu z logistického centra na smer Banská Bystrica cez obec Sliač tak isto vylúčiť kamiónovú dopravu do logistického centra zo smeru Banská Bystrica cez obec Kováčová. Vjazd a výjazd z logistického centra riešiť výjazdom smerom na Zvolen, k čomu je potrebné prebudovať súčasnú cestu III/2460 medzi Sliačom a Zvolenom na štvorprúdovú a križovatku ciest  III/2460 a cesty 66C na okružnú. Táto okružná križovatka zabezpečí výjazd kamiónov zo skladov na R1 smer BB ako aj odbočenie do skladov v smere z BB  z cesty R1,
  3. odkloniť  kamiónovú dopravu zo smeru Žiar nad Hronom cez obec Kováčová iným výjazdom z diaľnice.                    V opačnom prípade žiadame : 

a) vyriešiť bezpečnosť v obci Kováčová - na križovatke cesty I/69 a ulice Ľ. Štúra, ako aj v mieste priechodu pre chodcov k autobusovej zastávke na ulici Bystrickej pri motoreste Formula, do úvahy treba vziať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu - pacientov kúpeľov,                          

  b) vybudovať protihlukovú bariéru popri ceste ktorá bude v súbežnej línií s rodinnými domami ktoré stoja, alebo budú stáť aj na novozastavanej ploche (nová výstavba, ktorá bude v blízkej budúcnosti prebiehať v súlade s už existujúcim projektom, od motorestu Formula po Sliač,

  1. vybudovať protihlukovú bariéru oddeľujúcu Clementisovu ul. na Sliači od novopostavených budov logistického centra, 
  2. zakázať bez výnimky vstup kamiónovej a inej dopravy z logistického centra cez križovatku na Leteckej ul. Sliač,
  3. vybudovať chodníky pre chodcov a cyklistov súbežne popri ceste k logistickému  centru Sliač,
  4. začať výstavbu logistického centra až po vybudovaní navrhovaného rozšíreného kruhového objazdu, aby stavebné mechanizmy pri výstavbe už využívali tento cestný prístup a tak zabránili neprimeranému zaťaženiu a ničeniu ciest na Sliači,
  5. žiadame opätovne premerať hlučnosť a smog v meracom bode 2 Kováčová pri ulici Ľ. Štúra aj na Sliači /súbežne s cestnou – pripravovanou dopravou, vojenskou leteckou dopravou a potencionálnou hlučnosťou a smogom plánovanej diaľnice R2, prioritne v časoch 06.00-07.30 a 15.30-16.30,
  6. žiadame o vyjadrenie k danému problému dopravnej situácie okresného aj krajského dopravného inžiniera,
  7. v  prípade odstúpenia od plánovaného zámeru navrhujeme zmysluplne využiť územie na výstavbu aktivít prospešných pre obyvateľov Sliača – Kováčovej Kaufland. Lidl, IBV atď.

 

        Záverom by sme chceli podotknúť, že vstup do miest Sliač a Kováčová by nemal byť zaťažený nielen neprimerane zvýšeným počtom vozidiel, ale ani stavbami, ktoré nezapadajú a rušia architektonický ráz našich kúpeľných miest, aj vzhľadom na plánované ohlásené investície vlády ,ktorá má v pláne vybudovať z kúpeľov Sliač výkladnú skriňu slovenského kúpeľníctva.

Predkladá: Občianske združenie "Obyvatelia pre Sliač" Letecká 2, 962 31 Sliač

 

Predseda petičného výboru:

 Mgr. Bohumír Tarnoci Partizánska 7, 962 31 Sliač

 

Členovia petičného výboru: 

 Ing. Miroslav Valovič Ľ. Štúra 286/23, 962 37 Kováčová ,  

Radoslav Muránsky Letná 10, 962 31 Sliač,  

Ing. Juraj Höher Družstevná 2, 962 31 Sliač


Obyvatelia pre Sliač    Kontaktujte autora petície