Petícia proti umiestneniu spaľovacej pece v obci Veľký Slavkov

Dolu podpísaní občania, obyvatelia obce Veľký Slavkov a občania podtatranského regiónu v súlade s verejným záujmom a zákonom č. 85/1990 Zb.Zákon o petičnom práve, vyjadrujeme nesúhlas s umiestnením kremačnej pece zvierat v obci Veľký Slavkov a teda sme proti zámeru kremácie zvierat v obci Veľký Slavkov pod značkou OU-PP-OSZP-2021/010633-002/BL (ďalej len zámer).

Zároveň táto petícia je hromadnou pripomienkou verejnosti k tomuto zámeru.

Zdôvodnenie:

1. Zámer prestavuje reálne ohrozenie atraktivity obce a to turisticky a kultúrne, čo by mohlo negatívne ovplyvniť návštevnosť obce, a tým aj ohroziť kultúrny a ekonomický rozvoj našej obce.

2. Realizácia zámeru by mohla spôsobiť poškodenie majetkových práv obyvateľov obce Veľký Slavkov, pretože sa dá očakávať ako jeho následok zníženie cien nehnuteľností v lokalite obce.

3. Realizácia zámeru by spôsobila poškodenie reliéfu a vzhľadu krajiny.

4. Žiadame aby bol predložený zámer posudzovaný na vplyv na životné prostredie podľa zákona EIA.


Emília Miturová    Kontaktujte autora petície