Petícia občanov dotknutých obcí proti navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný v lokalite obce Zohor

V Zohore dňa 20.08.2020

Predkladateľ petície (zástupca): Ing. Martina Garaiová

Navrhovateľ zámeru rozšírenia skládky: FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor (ďalej len navrhovateľ)

Špecifikácia predmetu petície:

My občania dotknutých obcí vyjadrujeme svoj nesúhlas s predloženým zámerom rozšírením skládky odpadov v lokalite Zohor (ďalej len skládka) a zároveň žiadame Ministerstvo životného prostredia o nesúhlasné stanovisko k predmetnému zámeru na základe dôvodov uvedených nižšie.  

Pôvodná skládka odpadov v Zohore bola napriek odporu veľkej časti obyvateľov obcí vybudovaná ešte v roku 1995 a povolená “len“ na 20 rokov. Od prvotného povolenia skládky nie nebezpečného odpadu o rozlohe 70 580 m2 s kapacitou 1 226 028 m3 sa skládka už niekoľkokrát ďalej rozširovala a predlžovala aj napriek početným nesúhlasným stanoviskám obyvateľov. Dnes po uplynutí 25tich rokov skládka nie nebezpečného odpadu aj bez rozšírenia dosahuje plochu závratných 136 630 m2 a kapacitu 2 371 028 m3 (podľa žiadosti navrhovateľa). Po navrhovanom rozšírení by celková plocha skládky NNO dosiahla výmeru 160 360 m2 s kapacitou 2 616 028 m3. Predmetný návrh je nepochopiteľný už len z dôvodu, že v roku 2018 navrhovateľ predložil návrh na rozšírenie skládky NO o 130 000 m3 práve na úkor skládky NNO (ktorú teraz žiada zväčšiť) a v tom čase tvrdil, že skládka NNO má dostatočnú kapacitu ešte na ďalších 6 rokov. Celková plocha skládky NO a NNO už aj bez rozšírenia zaberá plochu 156 900 m2 s kapacitou 2 892 321 m3 (čerpané z podkladov navrhovateľa).

Navrhovateľ v predkladanom zámere rozšírenie skládky NNO sám udáva, že zámerom prichádza ku kolízií s existujúcimi objektmi skládok NNO ako aj NO. Ide najmä o nádrže na priesakovú kvapalinu skládok NO a NNO, zberné šachty priesakovej kvapaliny skládky NNO1, technológie a plochy solidifikácie a biodegradácie či kontrolný vrt. Poukazujeme na neprípustne rizikový návrh navrhovateľa pre zberné šachty priesakovej kvapaliny skládky NNO1, kde v dôsledku rozšírenia skládky príde k ich zavaleniu odpadom a k úplnému odrezaniu priameho prístupu k predmetným šachtám. K ako veľkej environmentálnej katastrofe musí prísť, aby bol takýto zámer zamietnutý? Predmetnému zámeru dokonca musí ustúpiť aj povinný vrt K2, ktorý už ale navrhovateľ nechce nahradiť novým, ale poukazuje priamo na jeho nahradenie už existujúcim.

Skládku v bezprostrednej blízkosti lemujú toky Malina, ktorý neďaleko skládky ústi do rieky Morava, a Stupavský potok. V blízkosti skládky sa nachádza aj chránené vtáčie územie SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie a SKUEV0313 Devínske Jazero. Predmetné chránené územia sú skládkou viac dotknuté, ako uvádza navrhovateľ vo svojom návrhu, nakoľko zo skládky a nákladných áut vezúcich odpad odletuje plastový a iný odpad, ktorý sa zachytáva v spomínaných potokoch, stromoch a popri ceste.

potok1.jpg

Je zrejmé, že okolité územie, ktoré bolo do roku 1990 ako pohraničné územie neprístupné pre bežného občana našej republiky, si zachovalo atribúty nedotknutej prírodnej rezervácie, je jedinečným biotopom nielen z hľadiska Slovenska, ale celoeurópskeho významu. V blízkosti vedú významné cyklistické cesty, ktoré sú súčasťou medzinárodných trás. Od spustenia prevádzky skládky odpadov je však toto prostredie neustále nepriaznivo zaťažované hlukom, poletujúcim odpadom a neznesiteľným zápachom najmä v letných mesiacoch.

V neposlednom rade je obec Zohor vystavená zhoršenému dopravnému ruchu v obci v dôsledku dopravy odpadov a riziku z prepravy nebezpečných odpadov. Skládka počas roka pričasto horí a dovolíme si pripomenúť aj nepredvídanú udalosť a následný obrovský dvojdňový požiar zo dňa 25.04.2019, ktorý bolo vidieť a najmä cítiť v niekoľko desiatok kilometrov vzdialených obciach a mestách. Ako občania okolitých obcí sme počas slnečných dní boli nedobrovoľne a priamo vystavení škodlivým látkam. Nechceme ani myslieť, čo ak by došlo k inej nepredvídanej situácií a následnému úniku nebezpečných látok. Náklady na likvidáciu by boli obrovské a ekologické škody nezvratné. Otázka trvanlivosti fólií totiž nie je, či vydržia, ale ako dlho. Následky ponesú súčasní obyvatelia Zohoru, alebo tí budúci.        horenieskladky.jpg

Skládka okrem vyššie spomenutých negatívnych priamych dôsledkov má aj dlhodobé nepriame dôsledky a to dlhodobé negatívne pôsobenie na zdravie občanov priľahlých obcí, čo je dokázateľné na zvýšenom počte diagnostikovaných onkologických ochorení. Podľa štúdií, ktoré v publikácií Skládky za humnom (2020) spomína inštitút environmentálnej politiky, je dokázané, že u ľudí bývajúcich pri skládkach sa zvýšil výskyt respiračných ochorení, rôznych alergií, rakoviny ako aj srdcovo-cievnych ochorení.1

Máme za to, že navrhovateľ sa snaží rozšíriť skládku za každú cenu s vidinou zisku, avšak na úkor obyvateľov dotknutých obcí bez ohľadu na dôsledky ekologického charakteru. Máme tiež za to, že tak ako v roku 2018 žiadal o rozšírenie skládky NO na úkor skládky NNO bude aj o rok, či dva žiadať opäť rozšírenie skládky NO na úkor NNO. Je zrejmé, že rozšírenie skládky prišlo v období, keď sa na verejnosť dostali informácie o potrebe asanovať kontaminované areály ako napríklad Istrochem. Ako občania dotknutých obcí sa obávame tohto scenára a nechceme viac tolerovať rozširovanie skládky, ktorá už mala byť uzavretá. Nevšímavosť až arogantnosť voči potrebám a kvalite života našich obyvateľov nedáva ani záruku dodržiavania uložených opatrení na zabezpečenie ochrany zdravého života a zdravého a čistého prostredia v našej obci.

Príroda, súčasní aj budúci obyvatelia Zohoru a ostatných dotknutých obcí, ani spoločnosť FCC Zohor, s.r.o., si rozšírenie skládky rozhodne nezaslúžia a preto žiadame o vydanie nesúhlasného stanoviska aj Ministerstvo životného prostredia.      

                

1https://www.minzp.sk/iep/publikacie/komentare/skladky-za-humnom.html?fbclid=IwAR3tBBOKNeuJUr1mJ16fymsyXgyBkZlbKT-PwdNRolblahk3JCQZ5scAHQI


Martina Garaiová    Kontaktujte autora petície