Petícia proti povoleniu činnosti / stavby MVE Smrečianka, Liptovský Mikuláš

Podpisom podporujem nasledovný text ( po podpore Vám príde e-mail link, ktorý je potrebné potvrdiť):  

Okresný úrad Žilina,  Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  Vysokoškolákov 8556/33B,  Žilina 010 08 

Na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR bola dňa 15.11.2019 (https://www.minzp.sk/uradna-tabula/vody/mve-smrecianka.html)  zverejnená informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a totožná informácia bola publikovaná aj na stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Žilinského kraja (http://www.minv.sk/?spravne-konania-73). Účelom zverejnenia bolo vytvorenie priestoru pre dotknutú verejnosť vo vzťahu k vznášaniu pripomienok  k predmetnej činnosti / stavbe - malej vodnej elektrárni (MVE) Smrečianka.      

Takto nastavený proces pre uplatnenie pripomienok zo strany verejnosti pokladáme za formálny s cieľom zmariť reálnu možnosť dotknutých občanov zapojiť sa do pripomienkovania predmetnej činnosti / stavby. Nemáme vedomosť o tom, že by zámer (činnosť, stavba) MVE Smrečianka bol zaslaný dotknutej obci – Mestu Liptovský Mikuláš a bol zverejnený aj na úradnej tabuli mesta, čo pokladáme za obvyklý spôsob informovania verejnosti t. j. obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš.  

Nedá nám nespomenúť „Správu o ochrane práva na životné prostredie postupom orgánov verejnej správy pri povoľovaní výstavby malých vodných elektrární,“ (https://www.vop.gov.sk/files/Spr%C3%A1va%20vodne%20elektrarne.pdf)  ktorú zverejnila Kancelária verejného ochrancu práv v decembri 2016  a ktorá konštatovala hrubé porušovanie procesných práv účastníkov konania z radov verejnosti a mimovládnych organizácii, ignorovanie  a svojvoľne vyhodnocovanie zaslaných pripomienok vo vzťahu k povoľovaniu MVE štátnou správou životného prostredia. Máme za to, že aj v prípade MVE Smrečianka ide o rozhodovanie bez reálneho zapojenia dotknutých občanov do procesu rozhodovania.         

S vydaním akéhokoľvek vodoprávneho povolenia pre MVE Smrečianka

N E S Ú H L A S Í M E

nakoľko:

• Vodný tok Smrečianka prechádza najväčším liptovskomikulášskym sídliskom Podbreziny a máme možnosť – vyše dvadsať rokov – pozorovať významné znižovanie prietokov počas jednotlivých mesiacov, pričom letný stav hladiny vody vo vodnom recipiente je alarmujúci.

• Pre liptovskomikulášske sídlisko Podbreziny je Smrečianka významným urbanistickým fenoménom okolo ktorého - od roku 2011 - vyrastá rekreačno-oddychový priestor „Zelená oáza pri vode.“

• Výskumný ústav vodného hospodárstva vyslovil v „Stanovisku k navrhovanej činnosti/stavbe MVE Smrečianka vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanoveniami § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. p priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov“ (https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/uradna-tabula/mve-smrecianka/stanovisko_vuvh_mve-smrecianka.pdf) z dňa 7. novembra 2019 názor, že vplyv predpokladaných identifikovaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKV0077 Smrečianka bude významný do takej miery, že môže spôsobiť postupne zhoršovanie jeho ekologického stavu.

  Mgr. Rudolf PADO Predseda a projektový manažér OZ TATRY  

 

 

 


Mgr. Rudolf Pado, Občianske združenie TATRY    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Rudolf Pado, Občianske združenie TATRY na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook