Petícia proti povinnému zavedeniu 3. hodiny telesnej a športovej výchovy v školách

Podpísaní  pedagógovia i verejnosť sa obracajú na Národnú radu Slovenskej republiky, aby ponechala súčasný stav vyučovania telesnej a športovej výchovy (TŠV) v školách v Slovenskej republike a neukladala povinnosť vyučovať 3 hodiny tento predmet povinne.

Odôvodnenie: Všetci si uvedomujeme, že pohyb je základom zdravia detí i dospelých, ale nie je vhodné riešiť to pridaním hodín telesnej a športovej výchovy do škôl ako tretej povinne vyučovanej hodiny, a to z nasledovných dôvodov:

-       nedostatočná infraštruktúra v školách, nedostatok telocviční a ich kvalita

-       nedostatok kvalifikovaných učiteľov TŠV

-       školy, ktoré majú dostatočné vybavenie a ktoré majú kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie TŠV, už dnes túto možnosť využívajú zaradením 3. hodiny TŠV z disponibilných hodín.

Podľa zistení Školskej štátnej inšpekcie (2023) je situácia nasledovná: https://www.ssi.sk/.../su-sucasne-podmienky-skol.../         

50% škôl vlastnú telocičňu nemá, avšak školy používajú telocvične v správe iných škôl, pokiaľ je to možné.       

Podiel žiakov na školách, ktoré nemajú prístup k telocvični, bol 18 % všetkých žiakov bežných základných škôl.      

Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica škôl (60 %) by neuvítala zníženie počtu disponibilných hodín a ešte väčší podiel škôl (67 %) by neuvítal zníženie počtu povinných hodín z dôvodu navýšenia povinných hodín TŠV.      

Disponibilné hodiny na posilnenie TŠV v súčasnosti využilo na prvom aj na druhom stupni o niečo viac ako 22 % ZŠ.

Zo škôl, ktoré signalizovali nedostatočnú infraštruktúru, disponibilné hodiny pre rozšírené vyučovanie TŠV využilo len 13 %.

Riaditelia škôl najčastejšie uvádzali, že disponibilné hodiny využívali pre výučbu predmetov, ktoré považujú za potrebnejšie pre svojich žiakov.

Ak by sa zavedenie 3. hodiny prijalo, spôsobilo by to:

-       v mnohých prípadoch vyučovanie TŠV na chodbách alebo „prechádzkami“ v okolí budov, čo nie je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a ani s BOZP žiakov v školách, nakoľko kapacity telocviční, ak existujú, nepokrývajú dostatočný časový priestor na vyučovanie ďalšej hodiny TŠV (ak má bežná škola 25 tried a 1 telocvičňu, potrebuje na vyučovanie 3 hodín 25 x 3 – 75 hodín. Za 5 dní by škola musela vyučovať denne 15 hodín TŠV, čo je nereálne)

-       nie každá škola má k dispozícii iné športové priestory obce, mesta alebo vonkajšieho areálu, kde sa dá (hodnotne) realizovať TŠV a plniť výchovno-vzdelávacie štandardy tohto predmetu.

-       Nedehonestujme predmet TŠV na „nejaké“ odučenie. Lepšie je, ak učiteľ odučí 2 hodiny kvalitne, v bezpečnom prostredí, v súlade so vzdelávacími štandardmi, ako by mal 3 hodiny z dôvodu nedostatočnej infraštruktúry „premrhať“ prechádzkami.

-       úpravu úväzkov učiteľov, nábor nových učiteľov TŠV. Okrem iného to spôsobí enormný časový stres.

-       úpravu učebných plánov – dnes majú školy nastavené učebné plány tak, že samé rozhodli,  na posilnenie ktorých predmetov využijú disponibilné hodiny. Často sú to predmety, ktoré sú  aj medzinárodne monitorované, majú vypracované učebné osnovy s využitím vyššieho počtu hodinovej dotácie napr. na slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk, matematiku, informatiku či finančnú gramotnosť. Ak by museli tieto hodiny presúvať na predmet TŠV, museli by (opätovne) školy do 1.9. 2023 prerábať učebné osnovy (pričom všetci vieme, že sa pripravuje kurikulárna reforma, kde na nových učebných osnovách školy už čochvíľa budú pracovať), vznikne tak opätovne enormné zaťaženie učiteľov.

-       mnohí žiaci navštevujú športové krúžky, organizácie, kde trénujú pod vedením svojich trénerov vo svojom voľnom čase, niekedy aj denne.  Považujeme za vhodnejšie podporiť športové organizácie, spolky, centrá voľného času, aby mali dostatočné vybavenie a kapacity na podporu športového vyžitia sa mladých ľudí v čase ich osobného voľna mimo vyučovacieho procesu, a tak im umožnili tráviť ho zmysluplne a pod vedením zodpovedných osôb.

-       obmedzenie v možnosti využitia disponibilných hodín. Už dnes mnohé školy, ktoré majú dostatočné kapacity a kvalifikovaných pedagógov, majú vo svojom školskom vzdelávacom programe 3 hodiny TŠV. Je to ich právo, ktoré sa rozhodli využiť po zvážení svojich podmienok. Neberme školám slobodu rozhodovať sa na základe objektívneho posúdenia svojich možností. Ak sa  bude povinne vyučovať 3 hodina TŠV, napr. vo 4 ročníku základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským nezostane ani jedna disponibilná hodina.    

Žiadame preto Národnú radu Slovenskej republiky, aby zvážila tento návrh a vypočula hlas pedagógov z praxe a ponechala súčasný stav učebného plánu v štátnom vzdelávacom programe.    

 

PaedDr. Anna Chlupíková, Fr. Kráľa 108/9, 972 71 Nováky


Anna Chlupíková, bývalá riaditeľka základnej školy    Kontaktujte autora petície