Petícia proti plánovanému zámeru ťažby štrkopieskov v katastrálnom území Liptovský Ján

My, dolu podpísaní, ktorým záleží na životnom prostredí, chceme zabrániť devastovaniu prírody a kvality života, a preto týmto vyjadrujeme nesúhlas s plánovaným zámerom „Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján“, ktorý  predložila spoločnosť Slovenské štrkopiesky, s.r.o., so sídlom Tatranská 18, Veľký Slavkov, v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na Ministerstvo životného prostredia SR. Ťažobnú činnosť má spoločnosť vykonávať v severnej časti katastrálneho územia Liptovský Ján, v priestore  vymedzenom zo severu riekou Váh, z východu hranicou katastrálneho územia Uhorská Ves, z juhu diaľnicou D1, zo západu hranicou vymedzenou priemyselnými halami a stavbami spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. V súčasnosti je prevažne územie využívané na poľnohospodárske účely – orná pôda. Pri realizácii tejto činnosti a následnej formy rekultivácie územia príde región Liptov o cca 100 ha  ornej pôdy patriacej k najkvalitnejším v rámci regiónu. Táto ťažobná činnosť sa pripravuje i napriek tomu, že v regióne nie je zvýšený dopyt po štrkoch.  Dopyt už na Liptove zastrešuje spoločnosť D.A.L., spol. s r. o.,  ktorá vykonáva ťažbu štrkov z obnoviteľného zdroja vodnej nádrže Liptovská Mara a stredisko štrkopieskov na pravom brehu Váhu pri Okoličnom, okrem toho je povolená ťažba stavebného kameňa v  lome Malužiná.  Predmetná činnosť, a to už od jej prípravných prác, negatívnym spôsobom ovplyvní najmä kvalitu života obyvateľov okolitých obcí a najviac obce Uhorská Ves, Závažná Poruba, mesta Liptovský Mikuláš v mestskej časti Okoličné, tiež kvalitu života obyvateľov Liptovského Jána a obce Beňadiková. Prach a hluk bude podľa údajov zo zámeru znižovať kvalitu života nielen počas dňa, ale aj v nočných hodinách. Podotýkame, že v tejto lokalite už je v prevádzke niekoľko stredných a vysokých zdrojov znečistenia ovzdušia. Navrhovaná trasa vozidiel zabezpečujúcich odvoz vyťaženej suroviny po št. ceste III/2337 a následne po št. ceste I/18 zhorší už dnes nepriaznivú dopravnú situáciu na križovatke št. ciest I/18 a III/2337 v Okoličnom a následne v celom meste Liptovský Mikuláš.


Ľuboš Trizna    Kontaktujte autora petície