PETÍCIA PROTI ODVOLANIU PhDr. ĽUBOMÍRA SOBEKA Z FUNKCIE RIADITEĽA ŠKOLY GYMNÁZIA, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

My, dolupodpísaní rodičia, učitelia, žiaci a priatelia školy vyjadrujeme NESÚHLAS
s návrhom na odvolanie PhDr. ĽUBOMÍRA SOBEKA z funkcie riaditeľa školy z dôvodu
porušenia pracovnej disciplíny, ako je uvedené v liste KSK zo dňa 18.1.2022, v zastúpení Ing.
Rastislavom Trnkom, predsedom KSK.

Hlavným dôvodom tohoto statusu je, že nedošlo k zverejneniu Zmluvy o budúcej nájomnej
zmluve zo dňa 24. 04. 2015, ani Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 01/2015 zo dňa 02. 12. 2015.
Výslednou skutočnosťou však je, že od roku 2016 bol majetok KSK neustále zveľaďovaný a
upravovaný. Namiesto priestoru, ktorý nebol nijako využívaný a postupne devastovaný, boli
vybudované nové ihriská (trávnaté futbalové ihrisko, ihrisko pre plážový volejbal, doskočisko),
pohybové štúdio a realizovalo sa oplotenie celého areálu, ktorým sa zamedzilo vstupu
bezdomovcom a devastovaniu areálu školy, čím sa vytvorili bezpečné, a nielen pre šport,
podmienky pre žiakov školy Gymnázia Alejová 1.

Podporný postoj riaditeľovi vyjadrila Rada rodičovského združenia, Rada školy i učiteľský zbor
pri Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach. Naďalej trváme na obsahu zaslaných listov na
podporu riaditeľa školy. Sme presvedčení, že len ten, kto nič nerobí, neurobí chybu.

Poburujú nás aj články v denníkoch, tlačová správa na webovej stránke KSK a status predsedu
KSK na sociálnej sieti zo dňa 29.03.2022, ktoré uvádzajú verejnosť iba do jednostranného
pohľadu na vec. Obsah všetkých článkov je jednostranný a očierňujúci nielen vedenie školy,
ale aj školu ako takú. Vôbec sa v nich nespomína, čo všetko sa pre žiakov školy a ich športové
možnosti počas tohto obdobia urobilo.

Riaditeľ školy nepopiera formálnu nepresnosť v danej veci, riadne ju vysvetlil, zdôvodnil.
k dispozícii všetky potrebné dokumenty, ktorými preukazuje, že konal v záujme školy s
vedomím príslušného odboru KSK.

Nie je nám ľahostajné smerovanie školy v budúcnosti, blaho a výsledky študentov v hodnotení
na Slovensku. Bojujeme za človeka, ktorý túto školu niekoľko rokov viedol, permanentne
zveľaďoval jej exteriér a interiér, dbal na dosahovanie nielen vynikajúcich výsledkov vo
výchovno-vzdelávacom procese, ale aj na výsledky v mimoškolských aktivitách a súťažiach,
na úspech, kto žiaci dosiahli až na medzinárodných úrovniach. Svedčí o tom i najnovšie
hodnotenie školy v rámci INEKO, v ktorom sa škola umiestnila na 3. mieste v rámci Košického
samosprávneho kraja.

Sme presvedčení, že dlhoročné snaženie, práca riaditeľa školy a samotné výsledky školy
hovoria v prospech správneho rozhodnutia pre nás, rodičov detí, učiteľov a priateľov školy.
Vyzývame preto predsedu KSK v zastúpení Ing. Rastislavom Trnkom k prehodnoteniu
rozhodnutia odvolať PhDr. ĽUBOMÍRA SOBEKA z funkcie riaditeľa školy.


Rada rodičovského združenia    Kontaktujte autora petície