Petícia proti odvolaniu PhDr. Lubomíra Sobeka z funkcie riaditeľa školy Gymnázia, Alejová 1, Košice

My, dolupodpísaní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školy, vyjadrujeme nesúhlas s Písomným upozornením na porušovanie pracovnej disciplíny s upozornením na možnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktoré bolo dňa 01. 06. 2020 vydané Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom Košického samosprávneho kraja.  

Rozhodnutie odvolať pána PhDr. Ľubomíra Sobeka z funkcie riaditeľa školy považujeme za neadekvátne voči jeho pochybeniam v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania týkajúceho sa nedávneho zatepľovania budovy školy, ktoré sa uvádzajú v písomnom upozornení predsedu Košického samosprávneho kraja.  

Odvolanie pána riaditeľa z funkcie by znamenalo zastavenie naštartovaných pozitívnych zmien v škole, ktoré iniciuje a riadi od svojho vymenovania do funkcie v roku 2004 až do súčasnosti.  

Uvádzame aspoň niektoré z nich:

v priebehu výkonu svojej funkcie zabezpečil proces modernizácie a úpravy vnútorných priestorov školy: tried, odborných a špecializovaných učební, zborovne, učiteľských kabinetov, chodieb, šatní, telocvične, posilňovne, pohybového štúdia, hygienických zariadení a chodby.

priebežne rôznymi stavebnými úpravami prešiel aj vonkajší areál školy: prístupová cesta z hlavnej komunikácie k budove školy, oplotenie areálu školy, vybudovanie trávnatého futbalového a plážového ihriska, doskočiska a v neposlednom rade estetizácia zelených plôch v okolí školy.  

Vyššie uvedené zmeny si vyžiadali pomerne vysoký objem finančných prostriedkov poskytnutých Košickým samosprávnym krajom, ale v konečnom dôsledku prispeli k tomu, že sa majetok Košického samosprávneho kraja niekoľkonásobne materiálne i technicky zhodnotil.  

Zapojením školy do rôznych projektov sa neustále snaží získavať finančné zdroje aj napriek tomu, že gymnázium nie je odbornou školou zameranou na remeslá alebo služby a nemá ani väčšie zdroje z podnikateľskej činnosti.  

Finančné zdroje získava aj vďaka sponzorstvu zo strany rôznych inštitúcií, právnických osôb, rodičov žiakov školy i jej bývalých absolventov, ktorých dokáže vhodným spôsobom osloviť a získať pre podporu a spoluprácu s našou školou.  

Modernizovanie a zveľaďovanie školy sa stretáva s pozitívnym ohlasom tak zo strany pedagogických, nepedagogických pracovníkov školy, ako aj žiakov, ich rodičov a absolventov školy.  

Napriek tomu, že škola počas jeho funkčných období prechádzala náročnejšími i pokojnejšími obdobiami, nikdy nedovolil, aby prípadné úspechy či neúspechy negatívne zasiahli do výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Pod vedením nášho pána riaditeľa učitelia, žiaci a rodičia spoločnými silami pracujeme na uskutočňovaní vízie jej ďalšieho rozvoja, ktorú predložil vo svojej koncepcii na ostatnom výberovom konaní zástupcom Rady školy.  

Pán riaditeľ má počas svojho 16-ročného pôsobenia veľmi korektné vzťahy nielen so zriaďovateľom, ale hlavne s rodičmi, žiakmi a zamestnancami školy. Reprezentuje ju ako čestný a odhodlaný štatutár, dáva jej vizitku dobrej školy, ktorá si dlhodobo udržiava prestíž nielen v rámci Košíc, ale aj celého Slovenska, ba, dovolíme si povedať, že v určitých prípadoch aj sveta.  

Vyššie uvedené skutočnosti a porovnanie rozsahu vymenovaných aktivít riaditeľa školy s dôvodmi na jeho odvolanie  nás oprávnene vedú k vyjadreniu vážnych pochybností o opodstatnenosti návrhu predsedu Košického samosprávneho kraja.  

A preto my, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, študenti, rodičia a priatelia školy svojím podpisom vyjadrujeme podporu pánovi riaditeľovi PhDr. Ľubomírovi Sobekovi a žiadame Ing. Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja o prehodnotenie svojho návrhu.


Gymnázium Alejova 1, Košice    Kontaktujte autora petície
Facebook