Peticia proti návrhu zákona podľa ktorého by sa do škôlok mali príjmať len zaočkované deti

My dolu podpísaní občania svojim podpisom vyhlasujeme, nesúhlas z návrhom zákona, podľa kt. By sa do škôlok mali príjmať len zaočkované deti. Využívame tak naše ústané právo o petíciach čl.27/1,  v ktorom sa hovorí( 1) Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Ďalej vyhlasujeme nesúhlas z návrhom zákona podľa kt. By sa do škôlok mali príjmať len zaočkované deti.Vnímame tento návrh zákona, ako proti ústavný konkrétne v  čl. 24, odsek 1, kde ústava hovori : (1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.  Vnímame návrh zákona ako neprijateľné porušenie slobody myslenia a svedomia v tomto prípade. Ďalej považujeme návrh zákona za absurdný z dôvodu nezaočkovaniu resp. nepreočkovanosti personálu škôlok. 

 


Lucia Kunkelova    Kontaktujte autora petície
Facebook