Petícia proti návrhu na vyradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina zo siete škôl a za zachovanie Gymnázia, Študentská 4, Snina ako samostatnej školy

Vážení spoluobčania, milí žiaci, rodičia, absolventi, priatelia,

s prekvapením a nevôľou sme sa dozvedeli, že Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK v týchto dňoch prerokúva odporúčanie Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na:

- vyradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina zo siete škôl a školských zariadení SR, 

- zaradenie Gymnázia, Študentská 4, Snina ako organizačnej zložky Spojenej školy, Partizánska 1059, Snina do siete škôl a školských zariadení SR.

Gymnázium, Študentská 4, Snina poskytuje všeobecné vzdelanie s tradíciou 67 rokov a má vyše 5 tisíc úspešných absolventov.

Touto petíciou, v súlade s čl. 27 ods. 1 Ústavy SR a zákonom 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, my, podpísaní občania, žiadame PSK:

- nezaradiť do programu zasadnutia Zastupiteľstva PSK návrh na zrušenie Gymnázia, Študentská 4, Snina a zachovať Gymnázium, Študentská 4, Snina bez zmeny názvu a sídla.


RNDr. Iveta Lazorová, Komenského 2665/15, Snina    Kontaktujte autora petície