Petícia proti navrhovaným zmenám WHO, umožňujúcim porušovanie ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti.

Petícia:

Petícia proti návrhom WHO na zmeny medzinárodných smerníc, pre zavádzanie mimoriadnych situácií, umožňujúcim porušovanie ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti.

 

My podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), na základe petičného práva zaručeného článkom 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej v texte „Ústava SR“) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej v texte „petičný zákon“) v znení neskorších predpisov,

žiadame Vás vážená(í) pani/páni

poslanci Národnej rady SR, Minister zdravotníctva SR, iní zodpovední funkcionári Ministerstva Zdravotníctva a/alebo iní zástupcovia štátnych orgánov, ktorí sú zodpovední za komunikáciu medzi SR a WHO (World Health Organization - Svetová zdravotnícka organizácia) (ďalej len "WHO"), prípadne delegátom(kou) určeným(nou) pre komunikáciu s WHO na Svetovom Zdravotníckom Zhromaždení,

aby ste Vy, ako kompetentné orgány verejnej moci a/alebo orgány poverené v záujme SR, ako členského štátu WHO, komunikáciou s WHO, bezodkladne a záväzne odmietli všetky navrhované zmeny k tzv. "International Health regulations (2005)" (ďalej len "IHR"), ktoré na základe rozhodnutí č. "WHA75(9) a WHA77" navrhuje WHO vypracovať a následne prerokovať a/alebo prijať pre všetky členské štáty WHO.

Vzhľadom na to, že ide o dodatky k už existujúcej zmluve, nebudú tieto zmeny musieť byť nijak ratifikované ani potvrdené, členskými štátmi a bez pripomienkovania/ zamietnutia by automaticky vstúpili do platnosti v navrhovanej podobe v roku 2024. Preto zamietnutie vymedzené v rámci tejto petície musí byť zo strany SR proaktívne (zamietnutie musí byť oficiálne komunikované zo strany SR smerom k WHO), záväzné, jednoznačné, úplné a musí sa vzťahovať na všetky navrhované a prijímané zmeny v IHR odkazujúc sa na "Article 61 Rejection" (Článok 61 Zamietnutie) obsiahnutý v pôvodnej IHR (2005), prípadne iné články, zákony či nariadenia nutné pre úplné zamietnutie všetkých navrhovaných zmien.

 

Nižšie uvádzam preložený sumár siedmich z celkovo vyše tristo navrhovaných zmien ako aj oficiálne linky:


1. Článok 1 Vymedzenie pojmov:

"...trvalé/dočasné odporúčania WHO znamenajú (nezáväzné) rady vydané zo strany WHO"

Obsah v zátvorke sa navrhuje odstrániť = Spolu s novým článkom 13A by po novom boli odporúčania WHO na vyhlásenie mimoriadnych situácií pre SR záväzné.


2. Článok 2 Rozsah pôsobnosti a účel:

WHO navrhuje rozsah ich pôsobnosti na vyhlásenie mimoriadnych situácií rozšíriť na - "...všetky riziká s potenciálom ovplyvniť verejné zdravie,", teda nie len riziká zdravotníckeho charakteru, ale už všetky, a nie len reálne riziká, ale aj situácie s iba potenciálnou (teda aj nereálnou) hrozbou určenou WHO za dostatočnú.

Podčiarknutý obsah sa navrhuje pridať.


3. Článok 3 Zásady:

"Vykonávanie tohto služobného poriadku sa uskutočňuje (pri plnom rešpektovaní dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb.)"

Obsah v zátvorke sa navrhuje odstrániť  = Po novom záväzné rozhodnutia WHO by NEMUSELI rešpektovať ľudské práva, dôstojnosť a slobodu!


4. Článok 10 Overovanie:

"...pričom nabáda zmluvný štát, aby prijal ponuku WHO na spoluprácu, (berúc do úvahy názory dotknutého zmluvného štátu)."

Obsah v zátvorke sa navrhuje odstrániť!

 

5. Článok 12 Vyhlásenie mimoriadnej situácie:

"Ak sa generálny riaditeľ (WHO) na základe posúdenia podľa týchto predpisov domnieva, že dochádza k potenciálnemu alebo skutočnému ohrozeniu verejného zdravia medzinárodného významu..."  

Podčiarknutý obsah sa navrhuje pridať. Stačil by potenciál hrozby pre WHO na záväzné vyhlásenie núdzového stavu v členských krajinách.


6. Článok 13A (NOVÝ) WHO-m vedená medzinárodná reakcia v oblasti verejného zdravia:

"Štáty, zmluvné strany, uznávajú WHO ako usmerňujúci a koordinačný orgán medzinárodnej reakcie v oblasti verejného zdravia počas mimoriadnej situácie v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu a zaväzujú sa dodržiavať odporúčania WHO vo svojej medzinárodnej reakcii v oblasti verejného zdravia."

Celý odstavec 13A sa navrhuje pridať.

 

7. Článok 42 Vykonávanie zdravotných opatrení

"Zdravotné opatrenia prijaté podľa tohto poriadku bezodkladne iniciujú a doplnia všetky zmluvné štáty... Štáty, zmluvné strany, tiež prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby neštátni aktéri pôsobiaci na ich príslušných územiach dodržiavali tieto opatrenia."

Podčiarknutý obsah sa navrhuje pridať.


Ako hlboko znepokojení občania Slovenska, EÚ a sveta touto petíciou poukazujeme na protizákonnosť a protiústavnosť navrhovaných zmien, kde WHO navrhuje mimo iné aj to, aby jej nariadenia boli pre členské štáty odteraz záväzné, aby nemuseli byť v súlade s dodržiavaním ľudských práv, slobôd a dôstojnosti a aby mohla samotná WHO (záväzne) vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj na základe (po novom) iba potenciálnej hrozby a to aj na základe iných hrozieb než hrozieb zdravotníckeho charakteru.

Všetky navrhované zmeny je možné nájsť na oficiálnych stránkach WHO tu:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

Pripomienky členských krajín WHO tu: https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions_Original_Languages.pdf

A oficiálne rozhodnutia na stránkach pracovnej skupiny WHO poverenej prípravou a návrhom zmien tu: https://apps.who.int/gb/wgihr/

Pôvodná IHR (2005) tu: https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

 

S úctou,

Organizátor petície,

Ondrej Ševcech


Ondrej Ševcech    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ondrej Ševcech bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...