PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR

PETÍCIA

proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR

My, dolupodpísaní občania, zásadne nesúhlasíme s dovozom, spracovávaním a úpravou rádioaktívnych odpadov (ďalej ako „RAO“) zahraničného pôvodu (t.j. nepochádzajúcich zo Slovenskej republiky) na území Slovenskej republiky. Tento nesúhlas vyjadrujeme pre všetky kategórie zahraničného RAO, aj nízko a veľmi nízko aktívny RAO, a všetky formy jeho spracovania, obzvlášť spaľovanie. Pritom sme si vedomí, že po spracovaní sa má zahraničný RAO vyviezť späť do krajiny pôvodu a formou spaľovania sa má spracovávať len nízko a veľmi nízko aktívny RAO.


Žiadame preto Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej ako „MŽP SR“), aby v záverečnom stanovisku vydanom v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice“ (ďalej ako „Navrhovaná činnosť“) na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určilo, že Navrhovaná činnosť sa má realizovať vo variante č. 0, pri ktorom je zachovaný limit pre spracovanie RAO spaľovaním vo výške 240 t/rok. Ďalej žiadame, aby v tomto záverečnom stanovisku bolo určené, že v lokalite Jaslovské Bohunice je zakázané akýmkoľvek spôsobom spracovávať RAO zahraničného pôvodu. Žiadame, aby MŽP SR a Úrad jadrového dozoru SR vykonali všetky potrebné kroky na to, aby zabránili dovozu RAO zahraničného pôvodu do Slovenskej republiky a spracovávaniu a úprave RAO zahraničného pôvodu na území Slovenskej republiky.


Zároveň žiadame Vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby navrhli a prijali také legislatívne úpravy v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré zakážu dovoz RAO zahraničného pôvodu do Slovenskej republiky a spracovávanie a úpravu RAO zahraničného pôvodu na území Slovenskej republiky, a to pre všetky kategórie zahraničného RAO a všetky formy jeho spracovania a úpravy.

Petičný výbor:
1. Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42, SR - osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci
2. Ing. Marek Molda, Žlkovce 110, 920 42, SR

 

Inštrukcie a ďalšie informácie:

Podľa Zákona o petičnom práve (zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) je elektronický podpis ekvivalentom podpisu na papierovom petičnom hárku. Je potrebné uviesť (aj s diakritikou) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu (obec/mesto + ulica a popisné číslo) a k tomu platnú emailovú adresu, na ktorú Vám bude doručená overovacia správa s odkazom na potvrdenie Vášho podpisu. POZOR: Ak svoj podpis pod petíciu prostredníctvom tohto odkazu neoveríte, bude neplatný! Ak si neželáte, aby Váš podpis (zadané údaje) bol zverejnený na webovej stránke petície, odznačte políčko "Zverejniť môj podpis".

 

Detailnejšie informácie o predmete a dôvodoch petície možno nájsť tu: www.chcemezdravukrajinu.sk/dokumenty/STOP_zahranicny_RAO.pdf

Ďalšie informácie možno nájsť aj na stránke www.facebook.com/chcemezdravukrajinu

 

V prípade, že preferujete podpis papierovej verzie petície (namiesto elektronickej verzie), je možné petičné hárky stiahnuť na adrese: www.chcemezdravukrajinu.sk/dokumenty/peticia_zahranicny_RAO.pdf

Vyplnené petičné hárky je následne potrebné doručiť petičnému výboru (spôsob doručenia je možné dohodnúť cez e-mail - napíšte nám na chcemezdravukrajinu@centrum.sk)

 


Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42, SR    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42, SR bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...