Petícia proti povoleniu a rozšíreniu prevádzky "Farma ošípaných Kolárovo-Štagnovica"

My, dolupodpísaní občania a obyvatelia mesta Kolárovo a okolitých obcí, príbuzní občanov a obyvateľov mesta a okolitých obcí, majitelia nehnuteľností, návštevníci mesta a pracujúci občania v meste a jeho okolí na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne (predovšetkým Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia a príslušný stavebný úrad) a samosprávne orgány (dotknuté obce), aby v rámci svojich kompetencií nepovolili obnovenie prevádzky s rozšírenou kapacitou  pre farmu ošípaných Kolárovo-Štagnovica na parc. č. 28602/2,3, 28655/16,20,21,22,24,25,26,27 v kat. ú. Kolárovo pre stavebníka DAN-Slovakia Agrar a.s., IČO: 36 240 729, pretože plánovaná farma  podľa nášho názoru ohrozuje životné prostredie a zdravie, pohodu a kvalitu života dotknutých obyvateľov najmä produkovaním emisií čpavku; negatívnym vplyvom na podzemné vody, pôdu - v dôsledku produkovania  hnojovice; výrazným zvýšením dopravného zaťaženia ťažkotonážnou kamiónovou dopravou, ktorá hlukom, otrasmi, zápachom zníži všeobecnú hodnotu nehnuteľností občanov a zároveň vysoko ovplyvní faktor pohody a kvality ich života. Žiadame Vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s rozšírením prevádzky Farmy ošípaných Kolárovo-Štagnovica, pretože povolená prevádzka spôsobí výrazne negatívne na životné prostredie a z mesta Kolárovo rekreačnej zóny Čergov a jeho okolia sa takto stane neobývateľné a zapáchajúce miesto, kde už nikto nebude plánovať svoj budúci život. Zároveň Vás žiadame, aby v príslušných konaniach boli ako dotknuté obce uznané všetky okolité obce, na katastrálne územia ktorých bude mať nová prevádzka vplyv (napr. možným zápachom, dopravou, vývozom hnojovice).

Organizátor a predkladateľ petície: Ing. Béla Halász -predseda petičného výboru

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu – Ing. Béla Halász, Radnótiho 46, 94603 Kolárovo

Členovia petičného výboru: 

Árpád Horváth, Rábska 16, 946 03 Kolárovo-Gúta

Imrich Lukács, Komoča 163, 941 21 Komoča-Kamocsa

Dezider Pataki, Kameničná 567, 946 01 Kameničná-Keszegfalva

PaedDr. Róbert Madarász, Východná 1621/4, 946 03 Kolárovo-Gúta

Róbert Pikáli, Školská 983/35, 946 03 Kolárovo-Gúta

Imrich Árgyusi, Októbrové námestie 7, 946 03 Kolárovo-Gúta

JUDr. Ing. Iveta Némethová, Ľ. Podjavorinskej 2996/6, 946 03 Kolárovo-Gúta

Attila Forgács, Školská 2473/3, 946 03 Kolárovo-Gúta

s-l3001.jpg

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Béla Halász bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...