Petícia občanov SR na podporu Otvoreného listu slovenských osobností proti číslovaniu Slovákov osobným identifikátorom BIFO

CHYSTÁ SA NA SLOVENSKU ČIPOVANIE ĽUDÍ?  

Vládna koalícia v závere súčasného volebného obdobia pripravuje do parlamentu na schválenie zákon o  nahradení rodného čísla Identifikátorom fyzických osôb. Skupina slovenských osobností zaslala ministerke vnútra SR i ďalším našim predstaviteľom otvorený list, ktorý uverejňujeme v plnom zmení.  

Otvorený list proti číslovaniu Slovákov osobným identifikátorom

  My občania Slovenskej republiky, ktorej ústava sa odvoláva na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a na úsilie o uplatňovanie záruk slobodného života, s nevôľou pozorujeme proces premeny človeka – bytosti obdarenej rozumom a slobodnou vôľou, stvorenej na Boží obraz, rodičmi pomenovanej menom svojho rodu (priezviskom) a krstným menom – na súčasť tzv. ľudského kapitálu, s ktorým sa narába ako s tovarom, ktorý má byť označený číslom a byť rozpoznávaný podľa tohto čísla – osobného identifikátora.

Tento osobný identifikátor sa elektronicky spracováva a priraďujú sa k nemu a zhromažďujú podrobné osobné údaje o človeku (big data) spracovávané v rôznych elektronických systémoch, vrátane citlivých biometrických údajov a  informácií o zdraví.

Tento proces nastoľuje elektronickú kontrolu, ohrozuje osobnú slobodu a bezpečnosť a znamená budovanie elektronického koncentračného tábora. V časoch existencie kvantových počítačov, hackerských aktivít, pri možnosti zneužitia softvéru, zlyhania systému, pri budovaní úložísk dát v zahraničí proces digitalizácie spoločnosti a označenia človeka elektronicky spracovávaným identifikátorom nezaručuje bezpečnosť a nedotknuteľnosť osobných údajov a s nimi zviazaného prístupu k našej osobe, majetku, zdraviu, súkromiu a rodine, ale naopak zvyšuje riziko zneužitia osobných údajov, ich pozmenenia a odcudzenia treťou osobou atď.

Toto riziko je znásobené tým, že údaje poskytuje na spracovanie subjektom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde sa aj fyzicky nachádzajú mnohé úložiská týchto elektronických údajov, často bez existencie ich fyzickej (papierovej) kópie v SR, ktorá by v prípade poruchy systému alebo jeho zneužitia potvrdila autentickosť. Z toho vyplýva, že systém etabluje prezumpciu viny a presúva dôkazové bremeno na osobu, ktorá je obeťou zlyhania alebo zneužitia systému. Všetko toto ohrozuje bezpečnosť jednotlivca a štátu najmä v prípade živelných pohrôm, katastrof, vojen a pod. Proces číselnej elektronickej identifikácie osôb má mozaikovitý charakter a v rôznych štátoch sa jeho súčasti zavádzajú v rôznom čase a rôznom poradí.

Nevyhnutnými súčasťami systému sú najmä pridelenie osobného identifikátora, vytvorenie elektronických databáz s osobnými údajmi, snímanie biometrických údajov, pridelenie elektronicky spracovateľných identifikačných prostriedkov rôznej formy (elektronické identifikačné karty s čipom, mikročip zavedený do tela, identifikátor vo forme tetovania vrastajúceho do tela, identifikátor v podobe laserového označenia na tele človeka, identifikátor vyššej technickej generácie nanočipov riadených 5G sieťami a pod.).

V Slovenskej republike už boli vykonané takmer všetky kroky k zavŕšeniu tohto procesu.

S nevôľou sme pozorovali v štátnych inštitúciách zámenu identifikácie osôb podľa mena, priezviska a pomocných údajov za identifikáciu podľa rodného čísla. O to viac nás poburuje bez verejnej diskusie spustený legislatívny proces na zámenu rodného čísla, ktoré obsahovo v prevažnej miere súvisí s našou osobou,  za ľudsky ponižujúci tzv. bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby (BIFO).

My občania Slovenskej republiky, odvolávajúc sa na článok 19, 24 a 32 Ústavy SR, odmietame náhradu rodných čísiel identifikátorom, nesúhlasíme s tým, aby bol ku každej osobe generovaný BIFO, odmietame BIFO prijať z nasledujúcich dôvodov:

– identifikátor v celosvetovom systéme stojí na prvom mieste v databáze osobných údajov a nahrádza meno človeka, čo ponižuje ľudskú dôstojnosť, berie nám našu rodinnú identitu, navyše číslovanie ľudí bolo v Norimberskom procese zakázané,

– prijatie identifikátora ohrozuje bezpečnosť našich osobných údajov a v globálnom meradle bezpečnosť a suverenitu štátu, pretože spôsob zhromažďovania, spracovávania osobných údajov a lokalizácia ich fyzických úložísk predstavuje výrazné riziko ich zneužitia, zahraničné subjekty ich môžu dokonca zneužiť na nátlak voči jednotlivcom a na Slovenskú republiku i na jej vydieranie,

– prijatie identifikátora vedie k legitimizovaniu systému, ktorý znamená obrovské finančné náklady pre Slovenskú republiku, vytvára priestor na obohacovanie sa na úkor štátneho rozpočtu a prináša dlhodobú finančnú záťaž platieb za softvérové licencie na spracovanie dát a ďalšie služby najmä zahraničným subjektom s rizikom svojvoľného vypovedania licencie s dôsledkom zneprístupnenia vlastných dát, k čomu už v zahraničí došlo,

– ako kresťania mimoriadne citlivo vnímame fakt, že systémy spracovania numerických kódov používajú číslo 666 v Biblii označené za číslo antikrista (Zjavenie 13, 18), a odmietame byť súčasťou tohto systému.   

Preto žiadame Ministerstvo vnútra SR, vládu SR a poslancov NR SR, aby zastavili legislatívny proces, ktorého cieľom je prideliť bezvýznamové identifikátory každému občanovi SR od narodenia.  

V Bratislave 30. augusta 2019  

Signatári otvoreného listu:  

Peter Bielik; Július Binder; Anton Čulen; Eva Fordinálová; Štefan Harabin; Jana Judinyová; Ján Košiar; Eva Kristinová; Ľudmila Mušková; Jozef Rydlo; Anton Selecký; Oliver Šabík; Ľudovít Števko; Viera Švenková; Ján Vlnka; Emil Vontorčík; Iva Vranská Rojková; Eva Zelenayová

Každý občan, ktorý súhlasí s týmto vyhlásením, môže otvorený list ministerke vnútra Denise Sakovej podporiť tým, že zašle svoje meno na adresu: Mgr. Anton Čulen, Wolkrova 3, 851 01 Bratislava mail: uskutocnujte.slovo@gmail.com s textom: „Pridávam svoj podpis k otvorenému listu proti číslovaniu Slovákov osobným identifikátorom“ Meno Priezvisko, Mesto    

Každý tiež môže tento číselný identifikátor odmietnuť zaslaním žiadosti ministerke vnútra Denise Sakovej, MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava, napríklad tohto znenia:  

Vec: Žiadosť o nepridelenie osobného identifikátora a o identifikáciu mojej osoby  

Ja, občan SR (meno, adresa, r. č.) za seba a za moje deti (mená, adresy, r. č.), odvolávajúc sa na článok 19, 24 a 32 Ústavy SR odmietam náhradu rodných čísiel identifikátorom a nesúhlasím s tým, aby bol k mojej osobe generovaný BIFO.

Odmietam prijať BIFO ako identifikáciu mojej osoby orgánmi štátnej správy, lebo identifikátor nahrádza meno človeka, čo ponižuje ľudskú dôstojnosť, a  berie nám našu ľudskú a rodinnú identitu. Číslovanie ľudí v Norimberskom procese bolo zakázané! Systém zhromažďovania osobných údajov priradených k identifikátoru ohrozuje bezpečnosť mojich osobných údajov a v globálnom meradle bezpečnosť štátu.

Ako kresťan mimoriadne citlivo vnímam fakt, že systémy spracovania numerických kódov používajú číslo 666, v Biblii označené za číslo antikrista (Zjv 13, 18), preto odmietam byť súčasťou tohto systému.

Dátum, miesto, meno, priezvisko, podpis


Za signatárov Mgr. Anton Čulen    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Za signatárov Mgr. Anton Čulen na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...