Petícia občanov SR na odstúpenie Slovenskej republiky od tzv. Lisabonskej zmluvy a nastolenie ústavnosti obnovou suverenity volených orgánov SR vo všetkých oblastiach štátnej moci

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (v ďalšom texte aj ako "SR" ) v zmysle čl. 27 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. ( ďalej len ako "Ústava SR" ) a v zmysle § 1 zákona č. 85/1990 Zb., týmto žiadame Vládu Slovenskej republiky aby vykonala potrebné právne kroky na odstúpenie Slovenskej republiky od tzv. Lisabonskej zmluvy z dôvodu jej nelegitímnosti a protiústavnosti.

Žiadame tiež Národnú radu Slovenskej republiky, aby svojim záväzným uznesením v pléne zaviazala vládu: 1. povinnosťou stiahnuť pripojenie Slovenskej republiky k tzv. Lisabonskej zmluve; 2. zastavením akýchkoľvek aktivít, súvisiacich s prenášaním pilierov suverenity, (ako napríklad obrany, spravodajských služieb, prokuratúry, sociálnej, azylovej, daňovej, rodinnej, migračnej politiky a podobne) na nadnárodné orgány a organizácie; 3. začala všetky potrebné kroky na vrátenie rozhodujúcej väčšiny nadnárodnými orgánmi a inštitúciami uzurpovaných kompetencií do rúk nositeľov suverenity, zvrchovanosti a štátnosti Slovenskej republiky, ktorými sú občania Slovenskej republiky a ich volené zákonné orgány na všetkých úrovniach.

Legitímnym nositeľom suverenity nemôže byť žiadny nadnárodný orgán, ktorého slovenské zastúpenie bolo kreované volebnou účasťou hlboko pod požadovaným limitom na platnosť referenda v našom štáte, a ktorý týmto spôsobom voliči odmietli ako legitímneho podieľnika na správe vecí verejných. Tzv. Lisabonská zmluva a nezákonne v rozpore s Ústavou SR získané právomoci nadnárodných orgánov a inštitúcií EÚ zásadným spôsobom zasahujú do suverenity a nezávislosti rozhodovania volených orgánov Slovenskej republiky o budúcom smerovaní SR vo všetkých oblastiach a spôsobujú, že náš štát a jeho volené orgány sa stali bábkovým režimom pod diktatúrou nadnárodnej oligarchie.

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou ďalej vyjadrujeme, že ako zdroj štátnej moci sme v intenciách Ústavy Slovenskej republiky pripravení chrániť zvrchovanosť a nezávislosť Slovenskej republiky na území Slovenska vo všetkých oblastiach. Toto právo zároveň považujeme za neodňateľné a nedotknuteľné s najvyššou prioritou.

Vzhľadom na jej vysokú a pretrvávajúcu aktuálnosť svojim podpisom vyjadrujeme súhlas s textom a obsahom pripojenej „Nitrianskej deklarácie za zachovanie suverenity Slovenskej republiky“ z novembra 2017, iniciovanej skupinou slovenských osobností, ktoré sa svojimi činmi zásadným spôsobom zaslúžili o vznik suverénnej, zvrchovanej a nezávislej Slovenskej republiky.

Nitrianska deklarácia za zachovanie suverenity Slovenskej republiky  

 

Link: http://www.nitrianskadeklaracia.sk/


Ing. Peter Švec    Kontaktujte autora petície