Petícia občanov Slovenskej republiky, ktorí navrhujú za kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky Ing. Beátu Janočkovú

Petícia
občanov Slovenskej republiky, ktorí navrhujú za kandidáta na funkciu
prezidenta Slovenskej republiky v prezidentských voľbách, ktoré sa budú
konať v roku 2024 Ing. Beátu Janočkovú, dátum narodenia: 4. 9. 1978, trvalý
pobyt: Blažice 112, 044 16 Košice – okolie.

Svojím podpisom na tejto petícii vyjadrujem súhlas s návrhom na kandidatúru Beáty Janočkovej na funkciu prezidenta Slovenskej republiky v prezidentských voľbách konaných v roku 2024.

Vami uvedené osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, a  podpis sú spracúvané petičným výborom petície za návrh Beáty Janočkovej za kandidátku na funkciu prezidenta Slovenskej republiky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 v zastúpení osoby určenej na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej moci. Osobné údaje sú spracúvané za účelom naplnenia ustanovení článku 101 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 103 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z. z., a to konkrétne za účelom odovzdania petície občanov, ktorí navrhujú Beátu Janočkovú za kandidátku na funkciu prezidenta Slovenskej republiky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Osobné údaje budú spracúvané len po nevyhnutnú dobu pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím stranám okrem subjektov, ktorým má byť petícia predložená podľa osobitných predpisov. Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol naplnený účel ich spracúvania, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov prosím neváhajte kontaktovať osobu určenú na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej moci. Odoslanie elektronickej petície nahrádza Váš podpis.

 


Mgr. Jana Košťanská    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Jana Košťanská na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...