Petícia na vyjadrenie podpory pani riaditeľke ZŠ v Stupave

Petícia.

Táto petícia je adresovaná orgánu verejnej moci – územnej samosprávy, mestu Stupava – zriaďovateľovi  Základnej školy kpt. Jána Nálepku, Školská 614/2, 900 31 Stupava, v zastúpení  primátorom mesta a mestským úradom v Stupave, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava a Rade školy pri Základnej škole kpt. Jána Nálepku, Školská 614/2, 900 31 Stupava.

Predmetom tejto petície je vyjadrenie podpory pani riaditeľke Mgr. Zuzane Šimkovej, riaditeľke najväčšej základnej školy na Slovensku, Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave.

My dolu podpísaní, vyjadrujeme znepokojenie nad neustále pokračujúcim neprimeraným nátlakom a nad manipuláciou verejnej mienky, najmä rodičov žiakov základnej školy, ktoré sú  namierené proti súčasnému vedeniu školy  a osobitne najmä voči riaditeľke základnej školy - Mgr. Zuzane Šimkovej. Považujeme za dehonestujúce, aby stupavská verejnosť, rodičia žiakov a žiaci základnej školy  boli neustále manipulovaní zo strany  niekoľkých osôb, ktoré v minulosti zneužívali nesprávne nastavené procesy  na škole. Považujeme za neakceptovateľné, aby tieto osoby naďalej  znevažovali organizačné a personálne opatrenia, ktoré pani riaditeľka prijala v rámci svojej zodpovednosti a kompetencií, ktoré jej vyplývajú z funkcie štatutárnej zástupkyne stupavskej školy.   

Pani riaditeľka Šimková musí riadiť školu asi v najťažšom období jej existencie, kedy v dôsledku celosvetovej pandémie a následkov dlhoročnej nedostatočnej priestorovej kapacity musí prijímať organizačné opatrenia, s ktorými nemusí každý súhlasiť.   Avšak vnútorné záležitosti školy majú právo a povinnosť v rámci svojich právomocí riešiť najmä vedenie školy, zriaďovateľ a rada školy,  a to bez verejných znevažujúcich kampaní, ktoré vytvárajú nátlak, atmosféru nedôvery, vykresľujú nepravdivý obraz o škole a poškodzujú dobré meno školy, ako vzdelávacej inštitúcie.

Zároveň nesúhlasíme s tým, aby na základe verejne  a bez akejkoľvek zodpovednosti vyslovených obvinení, ktoré spochybňujú odborné, profesionálne i osobné kompetencie riaditeľky školy a to na základe všeobecných, nekonkrétnych, vágnych a predovšetkým až osobných obvinení, zriaďovateľ školy a rada školy rokovali o návrhoch na odvolanie riaditeľky školy.


Miriam Zelenáková    Kontaktujte autora petície