Peticia na podporu sefredaktorky casopisu Romboid

                              PETÍCIA

na podporu šéfredaktorky časopisu Romboid  

My, autori združení vo viacerých organizáciách AOSS, ale aj viacerí neorganizovaní, vyjadrujeme znepokojenie nad situáciou, ktorá vznikla okolo literárneho mesačníka Romboid.

I/ Sme proti znevažovaniu práce doterajších redakcií a protestujeme proti rozhodnutiu Rady AOSS zo 4. októbra 2016 a proti vypísaniu nového konkurzu na miesto šéfredaktora časopisu – bez toho, aby otvorila demokratickú diskusiu v rámci AOSS o jeho doterajšej obsahovej náplni či podobe a súčasnej redakcii aj šéfredaktorke časopisu poskytla možnosť vyjadriť sa k prípadným námietkam, pravdaže – riadne zdôvodneným.

II/ Svojimi podpismi vyslovujeme podporu terajšej redakcii časopisu a jeho šéfredaktorke PhDr. Stanislave Repar, PhD., ktorú netransparentné a zákulisné rozhodnutie Rady AOSS sankcionuje a poškodzuje nielen profesionálne, ale aj ľudsky. Dodávame, že sa tak deje

v príkrom rozpore s jej výkonom, úspešným reštartovaním Romboidu po kríze spojenej s odstúpením predchádzajúcej redakcie. Aj túto krízu vyvolal nekompetentný postup čelných predstaviteľov AOSS, teda vydavateľa časopisu. Neželáme si ani likvidáciu, ani kvalitatívny regres časopisu Romboid; neuvážené a bezprecedentne arogantné konanie vydavateľa zákonite povedie k jednému alebo druhému. Považujeme za neprípustné, aby ktorýkoľvek člen Rady AOSS v takýchto, ale aj iných prípadoch rozhodoval svojvoľne a pritom sa paušálne odvolával na „členstvo AOSS“!

III/ Akékoľvek problémové situácie navrhujeme riešiť vo verejnom priestore a za účasti všetkých zainteresovaných strán (vrátane prispievateľov a spolupracovníkov časopisu).

IV/ Radu AOSS vyzývame, aby potvrdila doterajšie personálne obsadenie redakcie časopisu a ospravedlnila sa jeho šéfredaktorke.

V/ Požadujeme tiež zodpovedné posúdenie nášho návrhu na osamostatnenie Romboidu ako periodika nezávislého od spisovateľských zoskupení a ich predstaviteľov so zdanlivo „samozrejmými“ publikačnými nárokmi. Jedinou úlohou redakcie a časopisu je dosahovať čo najvyššiu kvalitu svojho výstupu. V poslednom období sa ukazuje, že táto prvá a posledná podmienka slobodného publikačného priestoru je pod strechou AOSS nielenže ohrozená, ale aj nedosiahnuteľná.  

 

Skalica, Prešov, Levoča   24.10.2016

 

Petičný výbor:

Miroslav Brück, Pelíškova 27, 909 01 Skalica

Valerij Kupka, Važecká 12, 080 05 Prešov

Marián Milčák, Gašpara Haina, 054 01 Levoča


Marián Milčák, Valerij Kupka, Miroslav Brück    Kontaktujte autora petície