Petícia na podporu kandidáta za občianského prezidenta SR volby 2019

PETÍCIA

Žiadam, aby Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrh kandidatúry Jána Molnára na funkciu prezidenta Slovenskej republiky.

Rodné číslo kandidáta: 48-06-11/756, vek: pri začatí zbierania podpisov (11.06.2018) má kandidát 70 rokov, Stav: dôchodca, adresa trvalého pobytu: Bratislava, Devínska cesta 16, PSČ 84104 Vyhlásenie Jána Molnára: Súhlasím so svojou kandidatúrou a spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky.

Podpísaný hárok pošlite na adresu kandidáta: Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava

Na svoju česť prehlasujem, že ak ma vy, občania, zvolíte za Vášho občianskeho prezidenta, zo svojej ústavnej právomoci vykonám tieto kroky, aby som Vám, občanom vrátil moc do rúk:

I.

1. V zmysle právomoci vyplývajúcej prezidentovi z Ústavy SR rozpustím parlament z dôvodu demontáže demokracie a právneho štátu (prijímanie zákonov v rozpore s Európskym Dohovorm o ovhrane základných ľudských práv).

2. Rozpustím vládu z dôvodu spolupráce sa mafiou (viď verejná mienka, kauza Baštrnak...) a na toto dočasné obdobie ustanovím úradnícku vládu z aktívnych občanov náhodným výberom (náhodný výber z prihlásených aktívnych občanov - odborníkov).

3. Vyhlásim predčasné parlamentné voľby s trojmesačným volebným maratóriom a právom, aby každý kto má odvahu predstúpiť pred televízne kamery, predstavil svoj program cez verejno-právnu televíziu a rozhlas a mohol sa zviditeľniť bez použitia vlastných financií.

4. Každý politický subjekt alebo jednotlivci sa budú musieť znovu uchádzať o priazeň voličov a odovzdať petičné hárky s podporou občanov, pričom bude stačiť 1.000 podpisov, aby sa mohli zúčastniť politickej súťaže, alebo od 30 rodín v mieste bydliska čestné prehlásenie, že ho navrhujú za svojeho zástupcu vo svojom volebnom obvode.

5. V čo najkratšom čase vypíšem referendum na niekoľko otázok:

1. zvýšenie minimálnej mzdy aj v štátnom sektore na úroveň západu, spolu s medzinárodným koordinovaným úsilím v spolupráci s vládami, odborovými organizáciami a občianskymi hnutiami presadiť rovnaké v ostatných štátoch Východnej Európy a ďalej.

2. vyhlásenie neutrality Slovenska v aliancii s Rakúskom a Švajčiarskom spolu s úsilím a právomocami rozšíriť neutrálnu zónu na celú Európu. 

3. demokratizácia hospodárstva: povinná odborová organizácia v každom podniku, spolu s povinnou organizáciou odborov na základe odvolateľnosti, imperatívneho mandátu zástupcov a priamej demokracie, spolu so zákonne zakotvenou právomocou odborov zasahovať do chodu podniku, voliť zostavenie vedenia podniku a rozhodovať o výnosoch pre vlastníkov. Vytvorenie ďalších právnych foriem podnikania: spoločenský podnik, ktorý je vo spoločenskom vlastníctve a družstevný podnik druhého a tretieho typu, so žiadnymi výnosmi na podiely a s progresívnymi výnosmi na podiely, tieto typy budú daňovo a inak zvýhodňované. 

4. demokratizácia politického systému: pretvorenie volebného systému na proporcionálny okrskový systém na vzor Severného Írska, zníženie potrebných podpisov na založenie politickej strany na 5.000 podpisov, minimálny počet členov politickej strany vstupujúcej do parlamentných volieb 200 členov, zrušenie kvóra na vstup do parlamentu, možnosť kandidovať bez politickej strany, zavedenie odvolateľnosti poslancov na základe zozbierania desatiny podpisov v ich okrsku, ktoré získali pri zvolení, zavedenie imperatívneho mandátu pre poslancov, všetko vykračajúce nad tento mandát bude musieť byť schválené priamym hlasovaním v príslušnom okrsku, rovnaká organizácia bude povinná v politických stranách s tým, že členovia politických strán budú voliť, odvolávať kandidátov a vyrábať program. Zrušenie kvóra na platnosť referenda, všetky referendá budú záväzné, rozšírenie vyhlásenia referenda na všetky otázky (viď Ústava), zníženie potrebných podpisov na vyhlásenie referenda z 350.000 na 10.000 podpisov. Zmena fungovania volebnej kampane, horný limit na celkovú čiastku súkromného financovania volebnej kampane vo výške 100.000 Eur, horný limit na jednotlivé príspevky vo výške 100 Eur, zákaz príspevkov od právnických osôb, verejné financovanie pre všetky politické subjekty zúčastňujúce sa parlamentných volieb vo výške 300.000 Eur a rovný prístup do všetkých médií. Verejnoprávne médiá počas volebnej kampane musia venovať minimálne 40 percent svojho programu na prezentáciu politických subjektov.  

5. verejná výstavba bytov prostredníctvom špeciálnej progresívnej dane na túto výstavbu na kapitálové príjmy, osobné príjmy, dedičstvo a nehnuteľnosti. Tieto byty budú následne predávané každému občanovi, ktorý o ne požiada s prednostným právom pre rodiny s detmi a občanov s nízkymi príjmami, za cenu, ktorá zodpovie len výrobným nákladom a nie trhovým cenám, na prenájom, štátnu pôžičku alebo predaj. na výstavbu budú založené štátom dotované spoločenské a družstevné stavebné podniky. Zvýhodnenie a dotácia družstevných bytov. Štátne pôžičky na výstavbu rodinných domov. 

6. verejná výstavba zelenej energie a infraštruktúry prostredníctvom vysokej uhlíkovej dane. Na výstavbu budú založené štátom dotované spoločenské a družstevné stavebné a výskumné podniky. Zákaz spaľovacích motorov do roku 2035, vrátane výroby spaľovacích motorov a áut so spaľovacími motormi. Vysoké daňové zvýhodnenie pre výrobu a výskum zelenej dopravy spolu s obmedzeniami na zisk a demokratickými požiadavkami spojenými s týmito zvýhodneniami. Založenie spoločenských a družstevných podnikov na výskum a výrobu zelenej dopravy. 

7. zemová reforma, prerozdelenie ornej pôdy na každého občana od fariem nad určitú veľkosť.

8. znárodnenie strategických podnikov, vrátane energetických podnikov, výrobných podnikov súvisiacich s obranou vrátane výroby ocele a iných kovov, lesníckych podnikov a podnikov obchodujúcich s vodou. Znárodnenie Slovenskej sporitelne. 

9. zavedenie kryptomeny ako štátnej meny, ktorá bude mať pevne stanovené ceny na všetky tovary a progresívne výmenné kurzy vovnútri krajiny ako aj s inými menami. S tým spojený prístup k internetu ako základné ľudské právo. Možnosť platby so štátne vydávanou platobnou kartou. 

II.

Otázky na vás:

1. Občania, ste za to aby som udelil celoplošnú amnestiu na všetky exekúcie, ktoré Vám vznikli z dôvodov chudoby, druhotnej platobnej neschopnosti, nízkeho zárobku alebo zlých podnikateľských podmienok (mimo špekulatívnych dlhov)?

2. Občania, ste za to aby priemerná mzda bola vo výške 1500 euro pričom minimálna 900 euro a maximálna 6.000 Eur?

3. Občania, ste za to, aby každý narodenný občan po celý život dostával základný prijem 400 euro mesačne?

III.

1. Občania, ste za to, aby sa rozšírili kompetencie prezidenta do takého rozsahu, aby mohla nová vláda a nový parlament splniť vôľu ľudu podľa vyššie uvedené referendové otázky týkajúce sa minimálnej, priemernej a najvyššej mzdy za prácu?

2. Občania, ste za to, aby sa rozšírila právomoc prezidenta do takej miery, aby sa uskutočnili predčasné voľby podľa nových pravidiel, ktoré určí prezident podľa bodu 4 prvej kapitoly?

3. Občania, ste za to, aby vznikol nový politický verejnoprávny subjekt s názvom „Som za demokratický socializmus“ (možete odpovedať aj NIE)?

4. Ste za to aby vznikol nový politický verejnoprávny subjekt s názvom „Som za nacionalistický kapitalizmus“ (môžete povedať aj NIE)?

5. Ste za to, aby sa anulovali výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili po 89-tom, nakoľko rozdelenie Československa sa previedlo v rozpore s vtedajšou platnou Ústavou a bez ľudového referenda. Do dnešného dňa vládnu NELEGÁLNE!

IV.

Otázkami 3 a 4 by ĽUD rozhodol o ďalšom smerovaní Slovenska v základných princípoch. Po tomto referende by som uskutočnil nasledovné:

1. Vyhlásim nové parlamentné volby s možnosťou prípravy nových občianských politických strán a ich prezentácie bezplatne vo verejnoprávnych médiach počas troch mesiacov (zástupca musí byť kedykoľvek odvolateľný).

2. Počas trojmesačného volebného maratória by sa uskutočňovali verejné diskusie na všetkých úrovniach volebných okresov, obvodov, mestských časti, krajov a celonárodne vo verejnoprávnych médiach s uplatnením slobody prejavu.

V.

Občania, na svojú česť prisahám, že urobím všetko preto, aby sa zaviedla priama demokracia a bezúročná ekonomika (využijem právo vypísať referendum o otázkach verejného záujmu).

- Nepodpíšem žiadny zákon, ktorý by porušoval ľudské práva (v súčasnosti napríklad zákon o dobrovoľných dražbách je v rozpore s Európskym Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a doslova vyrába bezdomovcov - bohatnú bytové mafie).

- Budem vyžadovať zo strany štátu (polícia, prokuratúra, súdy) aby striktne dodržiavali čl. 154c Ústavy SR, ktorý prikazuje nadradenosť o.i. Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv  a základných slobôd nad domácimi zákonmi (v súčasnosti je predmetom štátneho tajomstva aby sa tento článok v praxi ignoroval).

- Zriadim osobitný kabinet poradcov, odbprníkov z radov obyčajných občanov, ktorým dám zvýšené právomoci pri obhajovaní spravodlivosti a ochranu rodín.

- Budem iniciovať zriadenie špeciálneho výboru pre vyšetrenie a potrestanie zločinov spáchaných po roku 1989 nielen z ľudskoprávneho hľadiska odškodnenie za porušovanie ľudských práv políciou, prokuratúrou a súdnictvom, ale aj z hľadiska ekonomického pri tunelovaní fyriem, vlastizrady pri predajoch strategických podnikov a všetkých podozrení z korupcie, klientelizmu a ohrozovania suverenity Slovenskej republiky.

VI.

- Vyzývam týmto 15 poslancov NR SR aby sa podpísali pod moju kandidatúru na post prezidenta, ak som podľa Vás bezvýznamný občan a ak nemáte zo mňa strach tak to bezproblémovo podpíšete, nakoľko ako bezdomovec nemám peniaze ani na zozbieranie 15 tisíc podpisov, ani na ozvučenie a čas na organizovanie mitingov na námestiach po celom území Slovenska,

VII.

- ale na strane druhej chcem prehovoriť k celému národu o mojích perepétiach z ktorých vzišla najlepšia ponuku pre chudobných a exkúciou zaťažených občanov, a víziu najmä pre „beznájdejných“ ako by som im pomohol z pozície prezidneta dostať sa na životnú úroveň priemerného Eúrópana s minimálnou mzdou 900 euro a základným príjmom 400 euro pre každého narodeného občana.  

- Moja vízia stavia na širokej diskusii celého obyvateľstva o dalšom smerovaní Slovenska, jednak prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie Rozhlasu a Televízie, verejnoprávneho printového dvojdenníka, ktorý by sa predával za symbolických 10 centov (pre distribútorov) bezdomovcom zadarmo, ako aj prostredníctvom elektronickej diskusie cez Internet v špecialnom programe so špeciálnymi podmienkami k diskusie a špeciálne chránenom proti „hekerom“ sabotérom, intrigánom provokatérom a falošným politikom MAMONÁROM a porušovateľom mravných imeratívov.  

- Nechcem vystupovať ako osobnosť diktátor, mojim cieľom je počas volebnej kampane vystúpiť vo verejnoprávnej televízie a interpretovať názory mojích poradcov z radov obyčajných ľudí, preto zriadim (aj predvolebný aj na ostro) osobitný kabinet poradcov prezidenta, ktorí budú mať pravidelný priestor vo verejnoprávnych médii a povinnosť diskutovať s občanmi o veciach verejných.  

Tak prisahá Ján Molnár, kandidát na prezidenta

VIII.

- Moje videa: http://www.youtube.com/watch?v=oyn3ocHAB_Y&feature=youtu.be

- Moja stránka na FB: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001448388496

- Stránka OZ: Občianske združenie, Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv: http://www.koloseo.info

- Môj program (ešte z roku 2012) http://www.koloseo.info/prezidnet 

- Moje posledné verejné zhromaždenie 11. júna 2018 na Nám. SNP

https://www.youtube.com/watch?v=W0zxWDXboWA

- Moje posledná tlačovka

https://www.youtube.com/watch?v=n6xstRFa5gw&feature=youtu.be

- Môj posledný blog - Výzva na záchranu ZEME

https://blog.hlavnespravy.sk/6033/akty-x-neuveritelne-ale-pravdive-preco-sa-robia-megapodvody-a-kazdy-kto-ma-prilezitost-kradne-bez-ohladu-na-riziko-z-odhalenia/

- Čítajte moje blogy aj spetne

- Ak súhlasíte, prosím stiahnite si aj petíciu na:  http://www.koloseo.info/prezident/peticia.doc  a dajte ju podpísať rodine, priateľom aj iným a prosím pošlite mi ju späť na moju adresu.

Ján Molnár    Kontaktujte autora petície

Halo

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ján Molnár na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...