P E T Í C I A OBČANOV Mesta Senec za čistú pôdu a ovzdušie

Vážení občania - obyvatelia mesta Senec. Dňa 17.6.2022 v čase o 14:30 hod. je naplánované v priestoroch Mestského kultúrneho strediska na 2. poschodí – Labyrint, Námestie 1. mája 2, 903 01 Senec verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Senec – centrum odpadového hospodárstva“ , ktoré sa týka znovu otvorenia a rozšírenia skládky odpadov Senec o kapacitu 286.600m3 odpadu. Pôvodná kapacita skládky bola 550.000m3 a do roku 2020 dlhodobo spôsobovala neznesiteľný hnilobný, kyslý, kontajnerový zápach v niektorých častiach mesta najmä v severo-západnom prúdení vetra, ale nebolo výnimkou, že zápach bol cítíť aj v iných častiach mesta v inom smere vetra. Tento zápach sa preukázateľne šíril zo skládky odpadov. (Monitoring a záverečnú správu vypracoval Zdravotný ústav v Ostrave v období 15.6.2021-22.9.2021) pre mesto Senec. Momentálne je predmetom rozširovania kapacity skládky Severo-Západný cíp o výmere 66.000m3 a v ďaľších častiach skládky sa má rozširovať o 220.600m3. Pribudnúť majú aj ďalšie činnosti ako napríklad kompostovanie BRO/BRKO - z ktorých vznikajú plyny, či spracovanie drevoodpadu (podľa vypracovanej štúdie EIA) aj drevotriesky - obsahujúcej veľmi toxický Formaldehyd, a spracovania ďaľších surovín ako napríklad horľavý odpad, železné, neželezné kovy, anorganické materiály, bitumenové zmesi atď.

Zo štúdie EIA ktorú vypracovala pre firmu AVE firma DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava taktiež vyplýva, že definitívne zabudované kontrolné vrty HSV 1-5, ale i nové pod označením HŠV 2A, HŠV 4 a HŠV 5A monitorujú a zaznamenávajhú prítomnosť látok NEL (Nepolárne extrahovateľné látky - uhovodíkový index : Ropné látky - ich zvýšená koncentrácia bola zaznamenaná vo vrte HŠV 4 v roku 2021), ďalej - vo všetkých vrtoch sa nachádzajú aj ďaľšie chemické prvky ako : TOC - Organický uhlík, HG - Ortuť, Zn - Zinok, As - Arzén, Cu - Meď, Ni - Nikel, Fluoridy,  vo vačších, či menších množstvách. Tieto údaje uvádza samotná EIA a sú dostupné na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/senec-centrum-odpadoveho-hospodarstva

slide : EIA Senec HS 25_4_2022_Kz.pdf

Zo štúdie EIA ktorú vypracovala pre firmu AVE firma DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava taktiež vyplýva, že majú byť na skládke vybudované zariadenia na odplynenie skládky a vysokoteplotné spalovacie horáky, ktoré budú spalovať skládkový plyn (CH4, CO2, O2, H2S, N2) na SO2 (Oxid Siričitý), NOx (Oxid Dusíka), CO (Oxid uholnatý), a O2 (Kyslík). 

Ako sami vidíte, skládka odpadov je doslova chemická fabrika produkujúca do zeme (prípadnými priesakmi), ale aj únikmi do ovzdušia chemické zložky ktoré môžu vážne poškodiť životné prostredie ale aj zdravie občanov.

Životnosť severo-západného cípu skládky (66.00m3) je plánovaná na 2-4 roky.

Životnosť 3.etapy skládky je plánovaná na 8-10 rokov. 

Len ťažko odhadnúť čo bude nasledovať po ukončení prevádzkovania skládky a aká enviromentálna záťaž v Senci zostane ako bremeno na ramenách občanov.

V tomto kontexte vyzývam občanov mesta Senec aby vyjadrili svoje nesúhlasné stanovisko so spustením a rozširovaním skládky a zároveň v zmysle čl.27 Ústavy SR a zákona č.85/1995 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov žiadam primátora mesta Senec Ing.Dušana Badinského aby v rámci verejného prerokovania vyššie uvedeného bral zreteľ na všetky uvedené skutočnosti a zaujal stanovisko v prospech zdravia obyvateľov Senca a nulovej enviromentálnej záťaže mesta Senec vo veci skládky odpadov. 

Petičný výbor : David Tengeri,Jana Pavlíková,Jana Turanská, Mária Hudáková, Roman Suchánek

 

 

 


Roman Suchánek    Kontaktujte autora petície