Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre LGBTI

Žiadam všetkých, aby podpísali aj tuto petíciu.

http://www.zakrestanske.sk/LGBTUV

 

Vážený pán

Ján Richter

minister

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6-8

Bratislava 816 43Na vedomie:Robert Fico

predseda vlády SR

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 BratislavaMiroslav Lajčák

minister

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37

Bratislava, 12.10. 2013

Vec: Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI).


Vážený pán minister.
Po predčasných voľbách v minulom roku, v júni aktivisti bojujúci za práva lesieb, bisexuálov, gejov a transsexuálov verejne vyzvali druhú vládu Róberta Fica, aby takýto výbor zriadila. V októbri sa tak stalo a vznikol Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI)

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorá je primárnym zdrojom európskeho práva, sa hovorí len o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Pojmy "rod" a "rodová rovnosť" sa však v oficiálnych materiáloch čoraz častejšie používajú v širšom význame a zahŕňajú aj špecifické práva LGBTI osôb.

Pre takéto rozšírenie významu termínu "rod" neexistuje žiadny právny základ v európskom práve. Komisia potvrdila, že používa toto slovo v novom význame preto, pretože to robí každý
Rozšírené chápanie termínu "gender" nemá oporu ani v medzinárodnom práve. Jeho jedinú definíciu nájdeme v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného tribunálu v článku 7.

Treba si uvedomiť jedno: neexistujú špeciálne ženské práva a mužské práva, neexistujú ani zvláštne práva ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Existujú len prirodzené práva každej ľudskej osoby. V týchto právach sme si všetci rovní a spravodlivá spoločnosť musí úzkostlivo dbať o to, aby nikomu nemohli byť tieto práva upierané.
Slovensko nemá žiaden právny záväzok voči EÚ, z ktorého by vyplývala povinnosť akceptovať rodovú ideológiu.

Takéto zmeny obchádzajú potrebu spoločenského konsenzu a vyvolávajú napätie.

Je zarážajúce, že napriek negatívnemu dopadu, aj jasne odmietavému postoju všetkých spoločenských a politických sfér, ÚV oficiálne propaguje politiku LGBT loby. Ide zrejme o svojvoľnú činnosť zamestnancov ÚV, keďže tieto kroky ÚV sú v priamom rozpore s vládnym programom, cieľmi strany SMER, postojom poslancov v NRSR a vôlou občanov. Napriek tomu ÚV nielen podporuje, ale aj zastrešuje a financuje kontroverzné aktivity LGBT loby na Slovensku!

Kladieme si preto oprávnené otázky. Ako je možné, že pochybná LGBT loby financovaná a organizovaná zo zahraničia ma priamý dosah na štátnu správu? Koho záujmy Úrad Vlády presadzuje, ak je zrejmé, že podporovaním LGBT loby ide proti záujmom verejnosti, proti vôle poslancov NR SR a proti programovému vyhláseniu vlády?

Vážený pán premiér, preto Vás touto cestou žiadame,

  1. Zrušte lobistický výbor pre práva LGBTI osôb
  2. Zastavte financovania LGBT loby a podporovania ich aktivít Úradom vlády ako aj ostatnými štátnymi organizáciami.
  3. Vyvoďte personálne dôsledky voči tým zamestnancom, ktorí evidentne svojvoľne zneužili svoju funkciu a autoritu ÚV a ministerstiev pre politické ciele LGBT loby na Slovensku.
  4. Vytvorte Výbor pre podporu a rozvoj pro-rodinnej politiky.


Na záver doporučujem si pozrieť Video, že o čo tento Výbor  pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI) sa usiluje.

Výchova  našich detí a mládeže-podľa LGBTI.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mtPUTh1BqhA