Občania žiadajú zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu.

Ako opatrenie na zníženie verejného dlhu, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu do ukončenia volebného obdobia 4. rokov, každému neprítomnému poslancovi v rokovacej sále počas 25. a 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa síce zapísal do prezenčnej listiny – ale bol neprítomný v rokovacej sále. Existujú záznamy z ktorých je evidentné a nepopierateľné, že si nesplnil zákonom stanovenú povinnosť a tým postupoval v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom a sľubom poslanca.

V zmysle rokovacieho poriadku § 63 ods. 1 Poslanec je povinný zúčastňovať sa na schôdzach národnej rady a jej výborov, do ktorých bol zvolený. Ďalej ods. 2 Na každý rokovací deň schôdze národnej rady alebo jej výboru sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sú povinní zapísať sa všetci prítomní poslanci.


Stanislava Červeňová    Kontaktujte autora petície