Nesúhlas s umiestnením toxickej výroby v Priemyselnom areáli obce Rakovo

Vážení občania žijúci v Turčianskej kotline, ktorým nie je ľahostajné, v akom životnom prostredí budeme žiť my a následne naše deti v nasledujúcich rokoch, venujte prosím pozornosť nižšie uvedeným skutočnostiam, ktoré možno ešte odvrátiť, stále je čas.

Čo sa vlastne plánuje v Rakove postaviť?
Podľa informácie z podkladov žiadateľa o umiestnení stavby Průmyslového areálu spol. Navos s.r.o., sa budú pri výrobe plastov do ovzdušia voľne vypúšťať najmä toxické látky: styrén, butadién a organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), nižšie je uvedený popis chemikálií z karty bezpečnostných údajov:

logo_toxicity1.jpg
Identifikácia nebezpečenstva
- styrén
3.1I akútna (inhalačná) toxicita (Acute Tox. 4) H332
3.2 žieravitosť/dráždivosť pre kožu (Skin Irrit. 2) H315
3.3 vážne poškodenia očí/podráždenia očí (Eye Irrit. 2) H319
3.7 reprodukčná toxicita (Repr. 2) H361d
3.9 toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia (STOT RE 1) H372

– butadién
H340 - Môže spôsobovať genetické poškodenie.
H350 - Môže spôsobiť rakovinu.

- celkový organický uhlík (TOC)
jeho vysoká koncentrácia vo vodách je pre človeka veľmi negatívna. Takto znečistená voda nielen že absolútne nie je vhodná ako zdroje pitnej vody, ale v takejto znečistenej vode dochádza aj k úhynu vodných organizmov (ryby) a problémom s tým súvisiacim. Opísanú vodu nie je možné využívať ani na rekreačné účely.
Vznik takto znečistených a postupne "mŕtvych" vôd, ktoré sú nevhodné prakticky na akýkoľvek účel, je logicky veľmi nepriaznivý z mnohých dôvodov (vymretie rybiej populácie, nevhodnosť vodných zdrojov k pitiu a iným účelom, narušenie celých ekosystémov).

Vzhľadom na rozptylovú štúdiu, ktorá uvádza, že sa jedná o lokalitu so zlými rozptylovými podmienkami a s častým inverzným charakterom počasia, sa bude vdychovanie emisií z výroby týkať aj ďalších okolitých lokalít.

Platný územný plán obce Rakovo neumožňuje umiestniť stavbu - stredný a veľký zdroj znečistenia, pričom v dokumentácii sa uvádza, že realizáciou navrhovanej činnosti vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia - stredný zdroj.

S ohľadom na nebezpečenstvo vypúšťaných emisií, zlé rozptylové podmienky v našej lokalite a nezákonnosť umiestnenia stavby v rozpore s územným plánom obce nemôžeme na nič čakať a musíme konať, ak sa začne stavať, bude už neskoro.

HLASOVANÍM ZACHOVAJME SEBE, NAŠIM DEŤOM AJ PRÍRODE ČISTÝ VZDUCH A KVALITNÝ ŽIVOT

family.jpg

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jan Bartoš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...