Neobmedzujte verejnú kontrolu zákaziek!

Neobmedzujte verejnú kontrolu zákaziek!

Hromadná pripomienka k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich predpisov. Občianske združenie Transparency International Slovensko predkladá k návrhu novely zákon o verejnom obstarávaní hromadnú pripomienku.

Novela pravidiel pre verejné obstarávanie zužuje občanom priestor pre verejnú kontrolu zákaziek a dáva politikom a úradníkom voľné ruky prideľovať zákazky vopred vybraným firmám. Tento krok zvyšuje riziko korupcie a klientelizmu v zákazkách, ktorá je už aj tak pri tendroch neprimerane vysoká. Preto navrhujeme:

  • aby sa nezvyšovala hranica, do ktorej možno zadať zákazky bez centrálneho zverejňovania kritérií, súťažných podkladov, zápisníc z vyhodnotenia ponúk či samotných ponúk uchádzačov.
  • aby sa archivácia dokumentov z obstarávania predĺžila na 20 rokov od oznámenia zákazky. Ako ukazuje nedávna skartácia dokumentov na ministerstve vnútra, ani navrhovaných desať rokov by občanom neumožnila vidieť, ako ministerstvo v spornej zákazke postupovalo.

 

Tieto pripomienky považujeme za zásadné.  

 

Hromadnú pripomienku je možné podporiť do 1. júna 2018.  

 

Zverejnená na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/284

Hromadná pripomienka na SLOV-LEX: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/284/hromadne-pripomienky/zobraz    

 

Celé znenie hromadnej pripomienky:

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania 14. mája 2018 Úradom pre verejné obstarávanie SR.  

 

Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/284  

 

Navrhujeme tieto pozmeňujúce návrhy:

 

1.       K článku I bodu 4:

Navrhujeme vypustenie bodu 4 návrhu, čím sa z návrhu vypustí  zvýšenie limitov pre podlimitné zákazky v priemere o tretinu.  

Odôvodnenie:

Navrhovateľ nedostatočne zdôvodnil navrhovanú zmenu. Limity pre podlimitné zákazky sa opakovane zvyšovali v ostatných 4 rokoch, no navrhovateľ v dôvodovej správe neposkytol žiadnu analýzu dopadov týchto zmien na trvanie výberu, konkurenciu uchádzačov, dopad na informovanosť a účasť malých a stredných podnikov a ďalšie aspekty kľúčové pre výkonnosť verejného obstarávania. Doložka vplyvov pre podnikateľské prostredie úplne opomína zvýšené riziko korupcie a nižšej súťaživosti v zákazkách nízkej hodnoty. Zvyšovanie limitov totiž ďalej zúži verejnú kontrolu zákaziek, lebo zverejňované budú len zmluvy ex-post, nie kompletná dokumentácia ako doteraz. Zvýši aj riziko vopred dohodnutého výberu uchádzačov a fiktívnej konkurencie. Akékoľvek zvyšovanie limitov by malo byť podmienené centrálnym vyhlasovaním takýchto zákaziek a dokumentácie z výberu.  

Pripomienka je zásadná.  

 

2.       K článku I bod 9:

Navrhujeme doplniť povinnosť tzv. dotovaných subjektov, aby v prípade, ak im verejný obstarávateľ/obstarávateľ poskytne menej ako 50% prostriedkov, museli postupovať podľa zákona v prípade, ich hodnota dotácie sa rovná či prekračuje limity pre podlimitné zákazky. Navrhujeme, aby bod 9 návrhu znel:

V § 8 ods. 1 znie:  

„(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, alebo ak poskytne menej ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, no táto suma je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3, je táto osoba povinná postupovať  

a)    ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,    

b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena a) a súčasne rovná alebo vyššia ako  

1.  40 000  eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písm. c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,  

2.  140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,  

3.  400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,  

c)   podľa § 117 ak  

1.  ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín podľa bodu 2, zákazku na poskytnutie služby alebo zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písmena b) a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5000 eur,  

2.  ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, účelové zariadenia vysokých škôl, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu27a, ak tieto poskytujú stravovanie, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písmena a) zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5000 eur.“.  

Odôvodnenie:

Vypustením povinnosti dotovaných subjektov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní podľa kritéria podielu verejných prostriedkov je v rozpore s princípom zákona sprísňovať dohľad a postupy s rastúcou hodnotou investovaných verejných prostriedkov. Ak ide napríklad o dodanie tovaru za milión eur, a podiel verejného obstarávateľa je 40%, navrhovateľ by upustil od akejkoľvek kontroly procesu zadávania zákazky, hoci ide o sumu 400 tisíc eur, ktorá iným subjektom prikazuje postupovať cez najprísnejšie, nadlimitné postupy. Vytvára to nerovnosť pre zákonom a navádza na špekulatívny prístup.   Zároveň navrhujeme ponechať doterajšie limity pre uplatnenie postupu na zadávanie podlimitných zákaziek dotovaným obstarávateľom, nakoľko navrhujeme vypustiť z návrhu zvýšenie finančných limitov pre podlimitné zákazky. Zároveň navrhovateľ v dôvodovej správe neposkytol žiadnu analýzu dopadov týchto zmien na trvanie výberu, konkurenciu uchádzačov, dopad na informovanosť a účasť malých a stredných podnikov a ďalšie aspekty kľúčové pre výkonnosť verejného obstarávania, ktoré by odôvodňovali zvýšenie limitov.  

Pripomienka je zásadná.  

 

3.       K článku I bod 24:

Navrhujeme dobu archivácie predĺžiť na 20 rokov od oznámenia výsledku súťaže, nie na 10 rokov ako to navrhuje navrhovateľ. Navrhujeme, aby bod 24 návrhu znel:

V § 24 ods. 1 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „dvadsať rokov“.  

Odôvodnenie:  

Keďže povinná dokumentácia je dnes už prevažne elektronická, a ÚVO navyše poskytuje obstarávateľom bezplatný priestor, náklady archivácie hrajú len minimálnu rolu. Na druhej strane v posledných rokoch opakovane vyvstáva otázka dostupnosti dokumentov pri starších obstarávaniach, ktoré boli kontroverzné, prípadne dodávka služieb trvá aj desať a viac rokov. Z hľadiska verejnej kontroly nie je doba 10 rokov dostatočná.  

Pripomienka je zásadná.  

 

4.       K článku I bod 25:

Navrhujeme dobu archivácie písomných odôvodnení zadania zákazky, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon predĺžiť na 20 rokov. Navrhujeme, aby bod 25 návrhu znel:  

V § 24 ods. 4 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „dvadsať rokov“

Odôvodnenie:

Keďže povinná dokumentácia je dnes už prevažne elektronická, a ÚVO navyše poskytuje obstarávateľom bezplatný priestor, náklady archivácie hrajú len minimálnu rolu. Na druhej strane v posledných rokoch opakovane vyvstáva otázka dostupnosti dokumentov pri starších obstarávaniach, ktoré boli kontroverzné, prípadne dodávka služieb trvá aj desať a viac rokov. Z hľadiska verejnej kontroly nie je doba 10 rokov dostatočná.  

Pripomienka je zásadná.  

 

5.       K článku I bodu 64:

Navrhujeme dobu archivácie predĺžiť na 20 rokov od uzatvorenia zmluvy. Navrhujeme teda upraviť v bode 64 navrhované znenie § 117 tak, aby odsek 8 znel nasledovne:  

„(8) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich dvadsať rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.“  

Odôvodnenie:  

Keďže povinná dokumentácia je dnes už prevažne elektronická, a ÚVO navyše poskytuje obstarávateľom bezplatný priestor, náklady archivácie hrajú len minimálnu rolu. Na druhej strane v posledných rokoch opakovane vyvstáva otázka dostupnosti dokumentov pri starších obstarávaniach, ktoré boli kontroverzné, prípadne dodávka služieb trvá aj desať a viac rokov. Z hľadiska verejnej kontroly nie je doba 10 rokov dostatočná.  

Pripomienka je zásadná.    

 

6.         K článku I bodu 73:

Navrhujeme dobu archivácie predĺžiť na 20 rokov od uzatvorenia zmluvy. Navrhujeme, aby bod 73 návrhu znel:

V § 139 ods. 2 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „dvadsať rokov“

Odôvodnenie:  

Keďže povinná dokumentácia je dnes už prevažne elektronická, a ÚVO navyše poskytuje obstarávateľom bezplatný priestor, náklady archivácie hrajú len minimálnu rolu. Na druhej strane v posledných rokoch opakovane vyvstáva otázka dostupnosti dokumentov pri starších obstarávaniach, ktoré boli kontroverzné, prípadne dodávka služieb trvá aj desať a viac rokov. Z hľadiska verejnej kontroly nie je doba 10 rokov dostatočná.  

Pripomienka je zásadná.    

 

 

Splnomocnenci pri rokovaní o hromadnej pripomienke:

Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, e-mail: sipos@transparency.sk   

Matej Šimalčík, Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, e-mail: matej.simalcik@transparency.sk 


Transparency International Slovensko    Kontaktujte autora petície