Petícia na podporu presadenia verejných záujmov pre všetkých slušných obyvateľov Mesta Bánovce nad Bebravou

My, občania Mesta Bánovce nad Bebravou a všetkých prímestských častí, uplatňujúc svoje právo vyplývajúce z čl. 27 Ústavy SR a v zmysle zákona č. 85/1990 Z. b. o petičnom práve v platnom znení, podávame túto petíciu, ktorou žiadame vedenie mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z mandátov udelených od nás voličov a prioritne riešili otázky týkajúce sa verejného záujmu všetkých slušných obyvateľov mesta.

Touto petíciou vyjadrujeme svoj názor k dianiu v meste a žiadame poslancov, aby pri rozhodovaní o investíciách, čerpaní mestského rozpočtu a mimorozpočtových zdrojov zohľadnili naše stanoviská tu jednoznačne uvedené:

 

1.)    Nesúhlasíme s výstavbou nových bytov pre asociálne sa správajúcich, neprispôsobivých občanov a neplatičov, ktorí si doterajšie bývanie sami zdevastovali a na nové nemajú právny nárok!

2.)    Nesúhlasíme s akoukoľvek zámenou mestských pozemkov v centrálnej časti mesta za iné pozemky vo vlastníctve iných osôb, podnikateľov – investorov!

3.)    Žiadame prednostne realizovať výmenu všetkých okien na materských školách, ktoré sú toho času v havarijnom stave!

4.)    Žiadame prioritne realizovať komplexnú opravu všetkých chodníkov a mestských komunikácií v havarijnom stave!

5.)    Žiadame zrealizovať ďalšiu výstavbu nájomných bytov bežného štandardu pre mladé rodiny a všetkých slušných, pracujúcich občanov mesta, ktorí majú podané žiadosti a spĺňajú podmienky na pridelenie bytu!

 

 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 21.04.2017.

 

Petíciu podáva a v styku s orgánom vybavujúcim petíciu občanov zastupuje:

Bc. Miroslava Hudecová

Matice slovenskej 1260/5,

957 04  Bánovce nad Bebravou


Bc. Miroslava Hudecová    Kontaktujte autora petície