Nechceme byť dojná krava

Detaily k petícii nájdete aj na stránke mediamatika.sk/peticia

 

My, študenti Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ktorá je súčasťou FHV na ŽU, intenzívne vnímame dlhodobý vplyv negatívneho prostredia fakulty na kvalitu výučby a výskumu, ktorý vznikol ako dôsledok nekompetentných manažérskych rozhodnutí jej vedenia za posledné roky a vyvrcholil neúspešnou akreditáciou na väčšine ostatných pracovísk fakulty.

Sme presvedčení, že naša katedra, ktorá získala v poslednej komplexnej akreditácii hodnotenie B+ a o ktorej program je trvalý záujem, je postavená do pozície takzvanej dojnej kravy. BCG matica tento pojem predstavuje ako zložku dlhodobo produkujúcu hodnoty a príjmy, no jej rozvoj a potenciál je zanedbávaný. Taktiež máme za to, že komunikácia v zásadných otázkach zo strany vedenia FHV voči zvyšku akademickej obce bola a stále je nedostatočná a oneskorená.

Návrh na reštrukturalizáciu fakulty, ktorý manažment predkladá, nevidíme ako zodpovedné, objektívne a účinné riešenie. Chýba mu dlhodobá vízia a stavia na neperspektívnych programoch, o ktoré naopak záujem klesá. Taktiež sme na základe aj vlastných skúseností pochopili, že samospráva, ako kontrolný orgán fakulty, je nefunkčná a nesie značný podiel zodpovednosti na tom, v akej situácii sa nachádzame. Preto nemáme k dispozícii už žiaden legitímny nástroj na zvrátenie kritického/likvidačného stavu.

Najakútnejší problém pre nás predstavuje fungovanie v prostredí absolútnej neistoty, ktorá je budovaná konštantným tlakom na pracovisko a jeho personál, v zmysle absencie záruky vývojaschopnej budúcnosti, na ktorú máme spravodlivý nárok. Chceme ďalej budovať komunitu, na ktorú môžeme byť my i univerzita hrdí.

Preto podpísaní študenti, pedagógovia, absolventi, sympatizanti a verejnosť žiadajú rektorku Žilinskej univerzity v Žiline, Dr.h.c. prof.  Ing. Tatianu Čorejovú, PhD., o urýchlené konanie vo veci a presun pracoviska Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva mimo Fakultu humanitných vied, aby bolo zabezpečené kontinuálne a kvalitné vzdelávanie a výskum.


Mgr. Juraj Grečnár, Michal Medňanský, Bc. Bartolomej Zajac    Kontaktujte autora petície
Facebook