Otvorený list ministrovi školstva - odklad platnosti iŠVP a začatie diskusie

Vážený pán minister,

Štátny pedagogický ústav zverejnil na svojich webových stránkach dňa 16. februára 2015 znenie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu schváleného Vaším úradom s platnosťou ku 1. septembru 2015.

 

Uvedomujeme si, že projekt inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) ste v úrade zdedili po svojich predchodcoch a je tak možné, že viacero aspektov týkajúcich sa tohto dokumentu a procesu jeho tvorby Vám nemusí byť známych. Preto Vás týmto listom chceme požiadať o prehodnotenie postupu pri zavádzaní iŠVP a oddialenie jeho platnosti, aby sme tak získali čas na odstránenie nedostatkov a riadne uvedenie iŠVP do života. Svoju požiadavku chceme podporiť nasledovnými dôvodmi.

 

V prvom rade sa domnievame, že inovovaný štátny vzdelávací program a proces jeho vzniku zhmotňuje problémy, ktorými trpí naše školstvo:

 • absencia jasnej vízie a stratégie jej napĺňania - podľa nášho názoru má ŠVP odrážať víziu krajiny v oblasti vzdelávania mladej generácie, avšak prijatie takejto vízie predstaveniu iŠVP nepredchádzalo a naša krajina na ňu čaká už roky,

 • politická objednávka miesto výstupu pedagogického výskumu - pôvodný ŠVP platí od školského roku 2008/2009, naplno sa začal realizovať vo všetkých ročníkoch až v roku 2012/2013 - iŠVP má platiť už od roku 2015/2016, pričom inovácia a zmena v ňom nie je podložená žiadnym relevantným pedagogickým výskumom, ktorý by identifikoval chyby a problémy, ktoré bolo potrebné riešiť a zmeniť,

 • absencia diskusie a netransparentnosť - práce na inovácii ŠVP prebiehali v utajení, o čiastkových zmenách sa diskutovalo veľmi netransparentne a častokrát aj samotní autori pracujúci v predmetových komisiách komunikujú, že nevedia vysvetliť, ako a prečo sa udiali,

 • vplyv lobistických skupín v školstve aj mimo školstva - napríklad zavedenie predmetu Technika a jeho časová dotácia vyzerá skôr ako dôsledok vplyvu lobistickej skupiny a nie ako premyslený krok sledujúci víziu krajiny - kam smeruje a ako chce táto krajina vyzerať o 20 a viac rokov, časová dotácia predmetu Hudobná výchova a jeho nároky vôbec nerešpektujú postavenie tohto predmetu, možnosti učiteľov a záujem žiakov a rodičov,

 • rozmanitá kvalita výslednej podoby iŠVP - od vysoko akademického jazyka textu pre predmet Slovenský jazyk a literatúra, ktorý bude pre bežných učiteľov veľmi ťažké pretaviť do konkrétnej podoby vyučovania predmetu po text predmetu Technika, kde sa miešajú základné manuálne zručnosti s témami ako opis bicykla, rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi, až po tému tehotenstvo - základy hygieny, povinné lekárske vyšetrenia a príprava na materstvo. V súvislosti s takouto pestrosťou tém bude otázna aj kvalifikovanosť učiteľa na vyučovanie daného predmetu,

 • absencia jasnej cestovnej mapy zavedenia iŠVP do praxe a vzniku podporných materiálov - tieto boli školám a učiteľom sľúbené na začiatku procesu - vôbec nie je jasné, ako a kedy budú k dispozícii učebnice pre mnohé značne pozmenené predmety, chýba rozpracovanie do učebných osnov, metodík a metodických materiálov pre učiteľov,

 • snahu o umelú jednotu a nerešpektovanie možností a potrieb jednotlivých škôl - výrazné obmedzenie voliteľných hodín nerešpektuje skutočnosť, že školy pôsobia v rôznych prostrediach a s rôznymi vzdelávacími potrebami žiakov. Kým pre jedných je zbavenie povinnosti učiť sa druhý cudzí jazyk prvou pomocou, pre iných je veľkou stratou, ktorá sa pri nízkom počte voliteľných hodín stáva nenahraditeľnou. Naopak, pre inú skupinu žiakov je výrazné posilnenie predmetu Technika – s prihliadnutím na jeho navrhovaný obsah – zbytočné a oberá ich o možnosť vzdelávať sa podľa ich potrieb, napríklad v spomínanom druhom cudzom jazyku. 

 

Okrem toho prináša iŠVP ďalšie problémy, ktorých riešenie si vyžiada viac času, ako je k dispozícii - zmeny v hodinových dotáciách vážne zasiahnu do školských vzdelávacích programov, vo viacerých školách si vynútia úpravu priestorov a doplnenie vybavenia, ovplyvnia úväzky učiteľov – hrozí štrukturálny nedostatok učiteľov.  

 

iŠVP nechceme len kritizovať, vidíme aj jeho prínos, hlavne tam,  kde zmeny reflektujú širší konsenzus odbornej verejnosti a boli urobené viac v náväznosti na situáciu na školách, napríklad:

 • výrazné skvalitnenie vzdelávacích štandardov v predmetoch dejepis, občianska náuka, geografia,

 • zjednodušenie tvorby ŠkVP možnosťou odvolávky na ŠVP. 

 

Domnievame sa, že predložený iŠVP by nemal byť považovaný za finálnu podobu, ale za materiál pripravený na kvalitnú, fundovanú a pedagogickým výskumom ako aj sústavne pribúdajúcimi neurovedeckými poznatkami podloženú odbornú diskusiu. Táto by sa mala uskutočniť transparentne, pokiaľ možno s využitím internetu a nástrojov, ktoré ponúka, aby napokon finálna podoba iŠVP reflektovala ešte viac širší konsenzus a odstránila konkrétne nedostatky, ktoré dnes vidíme - napríklad:

 • premyslieť spôsob voľby žiakov ohľadne druhého cudzieho jazyka (kedy škola môže želaniu žiaka vyhovieť a ako to má urobiť),

 • odstrániť nevykonateľné ustanovenia (štandard materiálneho vybavenia),

 • skvalitniť alebo zjednodušiť štandardy niektorých predmetov (Technika, Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra a pod.),

 • ponechať doterajší počet voliteľných hodín pre školy

 • vypracovať niekoľko modelov učebných plánov (aj v minulosti existovali varianty) ako inšpiráciu pre školy, ktoré potrebujú vzor (učebné plány s posilnenou technikou – bez posilnenej techniky, s druhým cudzím jazykom – bez druhého cudzieho jazyka, s posilnením prírodovedných predmetov – bez posilnenia prírodovedných predmetov a rôzne kombinácie týchto); ku každému modelu vypracovať vhodné rozdelenie učiva do ročníkov a návrh na rozšírenie povinného učiva v predmetoch s posilnenou dotáciou, a tiež s návrhom využitia existujúcich učebníc v každom z navrhovaných modelov (napr. využitie rozširujúceho učiva v učebniciach biológie a pod.),

 • vypracovať cestovnú mapu vzniku učebníc a metodických materiálov pre podporu učiteľov.

Na prípravu týchto krokov a zmien potrebujeme čas. Navrhujeme Vám preto odklad účinnosti inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do 1. septembra 2017 a naštartovanie potrebných diskusií a krokov pre jeho úspešné zavedenie. Myslíme si, že takýto odklad ničím naše školstvo neohrozí. Inovovaný štátny vzdelávací program podľa nás nepredstavuje horúci zemiak, ktorý je nevyhnutné riešiť v strese. Práve naopak, podľa nás snaha o jeho uvedenie do praxe v pôvodnom termíne len prehĺbi terajšiu krízu v našom vzdelávacom systéme a bude ďalej demotivovať učiteľov a prinášať zbytočný chaos a administratívnu záťaž.

 

S uvedeným otvoreným listom súhlasia a podpisujú ho

 

Riaditelia a vedenie škôl:

1. PaedDr. Roman Baranovič, riaditeľ Cirkevnej základnej školy Narnia, Bratislava

2. PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy, Pribinova ul. 123/9, Nováky

3. Mgr. Anna Thomková, riaditeľka Súkromnej základnej školy BellAmos, Východná 18/B, Martin

4. RNDr. Jana Kontúrová, riaditeľka, Základná škola, Školská 14, Bošany

5. Mgr. Jaroslava Srničková, riaditeľka ZŠ Korňa

6. Mgr. Janka Krajčiová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kočovce 380

7. RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka, ZŠ s MŠ, Hlavná 804, Podolie

8. PaedDr. Katarína Martiňáková, riaditeľka ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

9. PaedDr. Martina Polohová, riaditeľka ZŠ Narnia, Okružná 2, 97404 Banská Bystrica

10. Ing. Juraj Droppa, manažér, Súkromná základná škola - Škola u Filipa, Banská Bystrica

11. MUDr. Ivan Juráš, člen vedenia a štatutár zriaďovateľa, Súkromná základná škola Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava

12. PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, riaditeľka ZŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

13. Ing. Andrej Cimerman, manažér, Základná škola Narnia, Banská Bystrica

 

Učitelia:

1. Mgr. Daniela Gubková, CZŠ Narnia Bratislava

2. Mgr. Marek Golian, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

3. Mgr. Beáta Černáková,  ZŠ Narnia, Banská Bystrica

4. Mgr. Martina Kyšková, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

5. Mgr. Lucia Mártonová, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

6. Mgr. Miroslava Dudková, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

7. Mgr. Ladislav Uličný, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

Odborná verejnosť:

1. Mgr. Martin Kríž, pedagóg, Pezinok

2. PaedDr. Martina Chalachánová, pedagóg, Dolná Mičiná

3. Ing. Peter Halák, riaditeľ, Indícia, n.o., Bratislava

4. Slavomír Poloha, M.Div., štatutár zriaďovateľa cirkevnej školy

5. Mgr. Zuzana Zimenová, riaditeľka, OZ Nové školstvo

6. PhDr.Ľudovít Dobšovič, psychológ-psychoterapeut, Inštitút psychoterapie a socioterapie

7. Mgr. Monika Gregussová, psychologička, Inštitút psychoterapie a socioterapie

8. Daniel Bútora, manažér škôl C.S.Lewisa

9. Mgr. Viera Lutherová, školská a poradenská psychologička, ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu, Kremnica

10. Mgr. Marián Královič, sociálny pracovník, Sládkovičovo

 

Rodičia a verejnosť:

1. Stanislav Černák,  rodič,  Banská Bystrica

2.Tiko Ivan , rodič, Slovenský Grob


Roman Baranovic    Kontaktujte autora petície