Petícia za výstavbu optickej siete v Senci

Občania mesta Senec,  občania pracujúci a bývajúci v meste Senec a blízkom okolí

Petícia adresovaná:  primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a  MsZ mesta Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

My, dolupodpísaní občania mesta Senec, majitelia nehnuteľností v meste Senec, občania pracujúci  a bývajúci v meste Senec a blízkom okolí sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame na primátora mesta Senec, Ing. Karola Kvála a kompetentné orgány mesta Senec s požiadavkou vydania územného rozhodnutia a všetkých ďalších potrebných rozhodnutí a povolení, ktorými sa umožní viacerým telekomunikačným operátorom vybudovať na území mesta Senec vlastné optické siete, cez ktoré budú svoje služby ponúkať obyvateľom a návštevníkom mesta Senec. Tento zámer telekomunikační operátori prezentovali aj na stretnutí s vedením mesta v júni 2016, no odvtedy sa v tejto veci s výnimkou lokality Strieborného jazera nič nedeje.  Je nepochybné, že iniciatíva viacerých telekomunikačných operátorov je aj vo verejnom záujme, keďže sa tým vytvorí v meste Senec zdravé podnikateľské prostredie a z konkurenčného boja medzi operátormi budú profitovať aj samotní obyvatelia Senca v podobe nižších poplatkov za telekomunikačné služby a podstatne vyšších reálne dosiahnuteľných  rýchlostí internetového pripojenia, ktoré existujúce telekomunikačné siete na území mesta Senec pre svoju zastaranosť a zlý technický stav nemôžu zabezpečiť, prípadne sú dostupné len na veľmi malej časti mesta Senec.

Petičný výbor:

Ing. Matúš Lenhart, Vinohradnícka 9, 903 01 Senec, Mgr. Janka Lenhartová, Vinohrdnícka 9, 903 01 Senec, Bc. Peter Baláž, SNP 577/101, Žiar nad Hronom

Osoba určná pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: Ing. Matúš Lenhart, Vinohradnícka 9, 903 01 Senec


Ing. Matúš Lenhart    Kontaktujte autora petície