Iniciatíva za lepší tenis

My, dole podpísaní súčasní aj bývalí reprezentanti SR v tenise, odborná aj laická tenisová verejnosť týmto žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vstúpilo a aktívne sa podieľalo na procese tvorby nových stanov Slovenského tenisového zväzu (ďalej len STZ).

Máme za to, že novo navrhované stanovy STZ (ďalej len “Stanovy”) nerešpektujú viacero skutočností.

Prvým a najzávažnejším je fakt, že tenis je šport primárne individuálny a preto je potrebné, aby štát aj STZ prihliadal na túto skutočnosť pri hodnotení tenisových klubov SR a to v prvom rade s ohľadom na kvalitu jednotlivých hráčov a ich výsledkov na domácich či zahraničných turnajoch.

Ďalej máme za to, že navrhované stanovy STZ sú tendenčné a účelové, sledujúce záujmy niektorých funkcionárov STZ, resp. záujmy tenisových klubov v ktorých pôsobia.

Stanovy nerešpektujú demokratické prerozdelenie moci v rámci organizácie a dávajú možnosť jednej osobe stať sa súčasne členom oboch najvyšších orgánov STZ - ako Rady STZ, tak aj Výkonného výboru STZ.

Taktiež máme za to, že je potrebné zastaviť protekcionizmus v STZ bez ohľadu na osobné prospechy členov STZ a za tým účelom nastaviť jasné, transparentné a dopredu známe kritéria a pravidlá vnútri STZ, rešpektovať Zákon o športe a dodržiavať platné stanovy STZ.

Plne súhlasíme s potrebou zmeny stanov STZ, žiadame však o vytvorenie férových pravidiel s ohľadom na vyššie spomenuté.

Týmto žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby dohliadlo na tvorbu stanov tak, aby boli v súlade so Zákonom o športe 440/2015 Z. z. a aby nové stanovy do budúcnosti umožnili vytvorenie kvalitného prostredia pre tenis na Slovensku.

Petičný výbor: 

Vladimír Pláteník

Kristína Kučová

Michal Mertiňák

Martin Kližan

Igor Zelenay

Kamil Čapkovič

Samuel Piasecký

Peter Miklušičák


Peter Miklušičák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Peter Miklušičák bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...