Hromadná pripomienka za dekriminalizáciu marihuany

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok. Napriek minuloročným vyjadreniam premiéra Roberta Fica a ministra spravodlivosti Tomáša Boreca návrh novely neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by užívanie marihuany zmenili z trestného činu na priestupok alebo aspoň zmiernili tresty za užívanie marihuany.

Touto hromadnou pripomienkou navrhujeme doplniť do návrhu novely ustanovenia, ktorými bude z Trestného zákona vypustené prechovávanie marihuany a iných mäkkých drog pre vlastnú potrebu ako trestný čin, ako aj aktivity smerujúce k ich zaobstaraniu užívateľmi pre ich vlastnú potrebu.

Sme presvedčení, že užívatelia marihuany a ďalších mäkkých drog sa ich prechovávaním a zaobstarávaním pre vlastnú potrebu nedopúšťajú konania, ktoré by malo byť kriminalizované a trestané odňatím slobody.

Rovnako by sa podľa nášho názoru malo zvážiť, či má byť prostriedkami trestného práva postihované akékoľvek držanie drog pre vlastnú potrebu. Ak užívatelia drog niekomu ubližujú, tak sú to predovšetkým oni sami. Zatvárať ich z toho dôvodu do väzenia sa nám javí ako neprimerané. Títo ľudia nepotrebujú väzenie, ale pomoc.

Táto hromadná pripomienka nenavrhuje zrušiť trestanie obchodovania s drogami, ale ich držania a zaobstarávania pre vlastnú potrebu.

 

Návrh zákona:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7251&langEID=1

 

Túto hromadnú pripomienku možno podporiť iba dnes, t. j. v stredu 11. júna 2014 do polnoci.

 

Všetky body hromadnej pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo spravodlivosti nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

 

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk

Peter Gonda, Tupého 51B, 83101 Bratislava, conservative @ institute.sk

Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk

Ronald König, Rosná 21, 903 01 Senec,

Šimom Jeseňák, Ovocinárska 25, 054 01, Levoča,

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ ivankuhn.sk

Tibor Takáč, Zakarpatská 20/13, 048 01 Rožňava

 

 

Hromadná pripomienka k návrhu novely Trestného zákona a Trestného poriadku

Rezortné číslo: 33819/2014/120

 

  1. 1. Vypustiť z Trestného zákona ustanovenia postihujúce držanie marihuany a ďalších mäkkých drog pre vlastnú potrebu

Navrhujeme do čl. I doplniť nový bod 46, ktorým bude z Trestného zákona vypustený § 171

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť z Trestného zákona ustanovenie § 171, podľa ktorého je trestným činom prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzoru aj pre vlastnú potrebu. Alternatívnou možnosťou je vymedziť v zákone mäkké drogy (bod 3) a dekriminalizovať iba prechovávanie mäkkých drog pre vlastnú potrebu.

 

 

  1. 2. Vypustiť z Trestného zákona ustanovenia postihujúce aktivity smerujúce k zaobstaraniu marihuany a ďalších mäkkých drog pre vlastnú potrebu

 

Navrhujeme do čl. I doplniť nový bod 47, ktorým bude § 172 upravený tak, aby nepostihoval užívateľov drog za aktivity smerujúce k zaobstaraniu drog pre vlastnú potrebu, ale len obchodovanie s drogami.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť znenie § 172 Trestného zákona, ktorý postihuje výrobu, dovoz, vývoz, prevoz, prepravu, kúpu, predaj, výmenu, zadováženie a prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzoru. Navrhujeme doplniť § 172 tak, aby postihoval uvedené aktivity iba vo vzťahu k obchodovaniu s drogami, nie vo vzťahu k ich zaobstarávaniu a prechovávaniu pre vlastnú potrebu. Alternatívnou možnosťou je vymedziť v zákone mäkké drogy (bod 3) a dekriminalizovať uvedené aktivity iba vo vzťahu k prechovávaniu a zaobstarávaniu mäkkých drog pre vlastnú potrebu.

 

  1. 3. Definovať v zákone mäkké drogy a odlíšiť ich od ostatných omamných a návykových látok

Navrhujeme do čl. I doplniť nový bod 45, ktorým sa do Trestného zákona doplní § 135a vymedzujúci pojem mäkkých drog a odlišujúci ich od ostatných omamných a návykových látok.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhujeme do piatej hlavy prvej časti Trestného zákona (Výklad pojmov) doplniť definíciu mäkkých drog a odlíšiť ich tak od ostatných omamných a návykových látok. Vychádzať možno z definície obsiahnutej v českom Trestnom zákonníku, ktorá túto kategóriu drog vymedzuje ako omamnú látku „konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC)“ (§ 284 ods. 1 Trestného zákonníka).

 

  1. 4. Zvážiť vypustenie trestných činov postihujúcich užívateľov aj iných ako mäkkých drog za držanie a zaobstarávanie drog výlučne pre vlastnú potrebu

Navrhujeme pri príprave novely zvážiť možnosť, aby sa zaobstarávanie a prechovávanie drog pre vlastnú potrebu nepostihovalo iba vo vzťahu k mäkkým drogám, ale aj vo vzťahu k ostatným drogám. Postihované by malo byť predovšetkým obchodovanie s tvrdými drogami, nie ich užívatelia.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 


Ondrej Dostál    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ondrej Dostál na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook