Hromadná pripomienka k novele zákona o horskej záchrannej službe

 

Cieľom tejto iniciatívy je zamedziť diskriminácií dobrovoľných organizácií horských záchranárov a vytvoriť rovnocenné legislatívne podmienky pre výkon preventívnej,záchrannej a odbornej činnosti na horách.

 

Znenie hromadnej pripomienky:

Hromadná
pripomienka k novele zákona o Horskej záchrannej službe

 

Ministerstvo
vnútra predložilo do pripomienkového konania novelu Zákona č. 544/2002 Z.z.
v znení neskorších právnych predpisov, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 01.
decembra 2013, v rámci ktorého navrhuje novelizovať znenie citovaného
zákona.

Predmetná
novelizácia je:

 


 1. neurčitá
  a zmätočná /§ 3, odkazy na v súčasnej dobe už neúčinné právne
  predpisy/,

 2. došlo
  by ňou k nadobudnutiu práv štátnej rozpočtovej organizácie, ktoré
  v súčasnej dobe vykonávajú osoby na základe osobitného zákona, čo by
  zaťažilo štátny rozpočet /§ 4, ods. 1 písm. i) /,

 3. zasiahlo
  by sa do činností, ktoré v súčasnej dobe môžu byť riadne vykonávané
  osobami ako podnikateľmi, resp. občianskymi združeniami v rámci výkonu ich
  činnosti, čo by malo negatívny ekonomický dopad na podnikateľský sektor
  v danej oblasti ako aj kľúčový dopad na existenciu dotknutých občianskych
  združení /§ 4, ods. 4/, pričom takéto zákonné ustanovenie by legitimovalo
  doterajšie protiprávne konanie Horskej záchrannej služby ako rozpočtovej
  organizácie,

 4. podstatným
  spôsobom by bolo zasiahnuté do práv a právom chránených záujmov osôb
  vykonávajúcich záchrannú činnosť na základe osobitného zákona /§ 12/,

 5. vznikol
  by rozpor s účinnými ustanoveniami osobitných zákonov /§ 14a/.

 

V hromadnej
pripomienke navrhujeme novelu citovaného zákona odmietnuť ako celok.
V prípade, že ministerstvo nevyhovie našej požiadavke, navrhujeme text
návrhu novely zákona upraviť následovne:

 

(Túto pripomienku považujeme za zásadnú)

Ad.
1
§ 3
ponechať v pôvodnom znení.

Odôvodnenie:

Gramatická a logická
štruktúra novely budí dojem, že územná pôsobnosť Horskej záchrannej služby je
determinovaná taxatívne vymedzenými horskými oblasťami a jaskyňami
a priepasťami už v rámci celého územia, t.j. aj mimo územia taxatívne
vymedzených horských oblastí, pre ktoré bude mať predmetná novela právnu
pôsobnosť. Z uvedeného dôvodu sme toho názoru, že účinné znenie zákona je
určité a jasné čo do vymedzenia územnej pôsobnosti Horskej záchrannej
služby.

Zosúladiť
skutkový stav
-  novela odkazuje na
v súčasnej dobe neplatné právne predpisy: zákon č. 303/1995 Z.z., zákon č.
465/1991 Zb.

 

(Túto pripomienku považujeme za zásadnú)

Ad. 2   Vypustiť znenie novely § 4, ods. 1, písm. i).

Odôvodnenie:

Je nezmyselné a neúčelné,
aby Horská záchranná služba poskytovala zdravotnú starostlivosť podľa
osobitného zákona. Dôvodnosť potreby tejto novelizácie nie je ani len slovom
spomenutá v dôvodovej správe k novele zákona. Takýmto ustanovením by
sa rozšírili oprávnenia Horskej záchrannej služby, výkon ktorých je
v súčasnej dobe riadne zabezpečovaný osobami a zložkami v zmysle
osobitného zákona /578/2004 Z.z./. Uvedené sa navyše vymyká účelu, za ktorým
Horská záchranná služba, ako rozpočtová organizácia, vznikla, t.j. záchranná
a preventívna činnosť na horách. V prípade výkonu činnosti nad rámec
doterajšej činnosti Horskej záchrannej služby, ktorou by bolo poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, Horská záchranná služba, ako štátna rozpočtová
organizácia, by musela byť dotovaná z rozpočtu tak, aby dokázala takúto
činnosť vykonávať riadne, na odbornej úrovni, a to v rámci
akéhokoľvek možného modelu /samostatne, v kooperácii s inými
zložkami, v spolupráci so súkromným sektorom, .../ K predmetnému
ďalej uvádzame, že uvedené znenie novely je nanajvýš všeobecné a neurčité
čo do rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti štátnou rozpočtovou
organizáciou.

(Túto pripomienku považujeme za zásadnú)

 

Ad. 3   Vypustiť znenie novely § 4,
ods. 4.

 

Odôvodnenie:

Štátne rozpočtové organizácie vznikajú
za účelom plnenia úloh štátu podľa § 21, ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z.  Činností uvedené v tomto bode je možné
vykonávať občianskymi združeniami, predmetom činnosti ktorých je poskytovanie
uvedených služieb.  Faktický stav je
taký, že Horská
záchranná služba aj
v súčasnej dobe vykonáva uvedenú činnosť, čím dochádza k porušovaniu
čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Uvedeným protiprávnym konaním
dochádza k likvidácii tretieho 
sektoru, nakoľko Horská
záchranná služba vykonáva
takúto protiprávnu činnosť  za odplatu,
pod minimálnu  trhovú
cenu, nakoľko je dotovaná zo štátneho rozpočtu. Navyše  Horská
záchranná služba vykonáva  zaistenie bezpečnosti len vo vybraných
lyžiarskych strediskách, čím dochádza vo vzťahu k prevádzkovateľom
ostatných lyžiarskych stredísk k diskriminačnému konaniu zo strany Horskej záchrannej služby.


Ak by uvedenú činnosť, za
minimálnu trhovú cenu, vykonávalo občianske združenie, vykonávajúce horskú
záchrannú činnosť, prijmi za služby súvisiace s bezpečnosťou
a záchranou prevádzkovateľovi lyžiarskej trate by postačovali na pokrytie
nákladov spojených so záchrannou činnosťou občianskeho združenia aj vo voľnom
teréne, čo by mohlo v súčasnosti podstatne odľahčiť verejné finančné
zdroje potrebné na výkon horskej záchrannej činnosti. Uvedené príjmy by boli
dostatočné na zvýšenie základne dobrovoľných záchranárov čo by malo priaznivý
dopad na zabezpečenie záchranárskych kapacít aj v horstvách, ktoré do
dnešného dňa nie sú pokryté horskými záchranármi.


(Túto pripomienku považujeme za zásadnú)


Ad. 4   Ponechať § 12, ods. 11, ods.
12 v pôvodnom znení, doplniť znenie § 12, ods. 1 o nasledovné (BOLD
písmo) :

§ 12

Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť
na výkon záchrannej činnosti a odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti


(1) Odborná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti podľa tohto zákona je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré sú
potrebné na riadny výkon záchrannej
činnosti. Ustanovenia § 12 sa nevzťahujú na
nadobúdanie odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti na výkon
záchrannej činnosti a odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti,
v zmysle tohto ustanovenia, vykonávanej dobrovoľníkmi združenými v
dobrovoľníckych organizáciách, v súlade s ustanoveniami zákona č. 406/2011
Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

 

Odôvodnenie:

Navrhovaná novela
zákona, vrátane vypustenie ods. 11 a 12 v § 12, definuje povinnosť
dobrovoľníkov získavať odbornú spôsobilosť podľa zákona 544/2002 Z.z. Napriek
skutočnosti, že v doterajšom platnom znení zákona z tohto táto
povinnosť nevyplývala, Horská záchranná služba si uzurpovala a uzurpuje oprávnenie
na udeľovanie odbornej spôsobilosti dobrovoľným horským záchranárom, pričom
predmetnou novelou sa snaží legalizovať svoje protiprávne konanie. Takéto
protizákonné konanie má negatívny dopad na činnosť občianskych združení,
vykonávajúcich horskú záchrannú činnosť, v podobe zníženia členskej
základne (v porovnaní s rokom 2002 sa členská základňa znížila
o 2/3).

Doplnenie § 12,
ods. 1 novely zákona, vo vzťahu k dobrovoľným horským záchranárom, ktorí
vykonávajú svoju činnosť formou očianských združení, zabezpečí ich samostatnosť
od Horskej záchrannej služby, ako štátnej rozpočtovej organizácie. Dobrovoľní
horskí záchranári v súčasnej dobe disponujú vlastným akreditovaným
vzdelávacím strediskom a personálnymi kapacitami, ktorými dokážu
zabezpečiť odbornú a inú spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti,
nezávisle od Horskej záchrannej služby, ktorá by v prípade prijatia navrhovanej
novely, bola jedinou inštitúciou rozhodujúcou o udeľovaní odbornej
spôsobilosti, a to vzťahu k akýmkoľvek osobám, ktoré vykonávajú
horskú záchrannú činnosť formou iného, ako štátnozamestnaneckého pomeru. Navrhovaná
„monopolizácia“ výkonu horskej záchrany má a bude mať negatívny vplyv aj
na štátny rozpočet vo forme zvýšených výdajov – verejných zdrojov, na pokrytie
činnosti Horskej záchrannej služby. Od účinnosti zákona č. 544/2002 Z.z. došlo
k negatívnym skutočnostiam, v zmysle uvedeného vyššie v texte,
a bol zabrzdený rozvoj občianskych združení, vykonávajúcich horskú
záchrannú činnosť, čo má za následok, že v dnešnej dobe nie sú pokryté
určité horstvá záchranárskymi kapacitami. Nami navrhované doplnenie znenia §
12, ods. 1 by jasne delimitovalo oprávnenia Horskej záchrannej služby vo vzťahu
k predmetným občianskymi združeniam, čo by pomohlo odstrániť vzniknutý
negatívny stav.

(Túto pripomienku považujeme za zásadnú)

 

Ad. 5   Vypustiť znenie § 14a

Odôvodnenie:

Podstatou
rozpočtovej organizácie je pokrytie nákladov na jej činnosť zo štátneho
rozpočtu. V zmysle uvedeného by sa príjem za výkon záchrannej činnosti
a pátranie po nezvestnej osobe mal rozpočtovať. V prípade, ak by sa
vytvoril zákonný inštitút tzv. nerozpočtovej položky pre účely Horskej záchrannej
služby, na mieste je otázka, či štát potrebuje rozpočtovú organizáciu na výkon
záchrannej a preventívnej činnosti na horách, keď v súčasnosti, ale
aj v minulosti, bola a je táto činnosť riadne pokrytá dobrovoľnými
záchranármi, vykonávajúcimi horskú záchrannú činnosť a preventívnu činnosť
na horách na základe osobitného zákona, bez tohto, aby zaťažovali štátny
rozpočet.

 

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke,
žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie
uvedení zástupcovia verejnosti:

 

Štefan Smrekovský

Soňa Grošaftová

Jaroslav Švorc

Richard Zaprihač

Alžbeta Mračková

 

Tu
podpísané osoby poverujú na zastupovanie Štefana Smrekovského, Mgr.Soňu
Grošaftovú, advokátku, Jaroslava Švorca, Richarda Zaprihača, Alžbetu Mráčkovú
na zastupovanie v rozporovom konaní v zmysle uvedeného vyššie v texte.


Kolektív autorov    Kontaktujte autora petície