Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (LP/2022/345)

Pripomienky k návrhu zákona LP/2022/345 Zákon,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Pripomienky všeobecné:

Po dlhom a náročnom období síce návrh v úvode pôsobí, že rozumie potrebe všetkých druhov športových aktivít a uznáva ich pozitívny vplyv tak po fyzickej ako aj psychickej stránke, avšak zvyšok textu návrhu je presným opakom.

Návrh upriamil svoju pozornosť na skutočnosť, že treba zo športu vytlačiť všetky ,,neprofesionálne subjekty“, ktoré nepôsobia vo vrcholových športových súťažiach.

Návrh síce píše, že za sa šport rozumie -všetky formy pohybových aktivít vykonávaných príležitostne alebo organizovane, ktorých cieľom je preukazovanie alebo zvyšovanie telesnej zdatnosti alebo duševnej pohody, formovanie sociálnych vzťahov alebo dosahovanie výsledkov na súťažiach všetkých úrovní.

Dôvodová a predkladacia správa deklaruje, že cieľom novely je upraviť Zákon o športe v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe, priniesť zákonné úpravy, ktorých výsledkom bude zjednodušenie, prehľadnosť a zrozumiteľnosť.

Menej však sa už objasňuje, že cieľom je bez diskusie odbornej verejnosti, existujúcich športových organizácií, priniesť právnu úpravu, kde len v jednom bode a to prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2023 sa uvádza, že športová organizácia, ktorá je do 31.12.2022 uznaná za nár. špor. organizáciu a nespĺňa nové podmienky podľa predpisov zrejme účinných od 1.1.2023, tak jej ministerstvo vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia o uznaní za národnú športovú organizáciu.

Uvedené bude mať negatívne organizačné vplyvy vo veľkom množstve športových, nár. športových organizácií, ktoré takéto rozhodnutie môžu očakávať.

Súčasne je vyšší dátum roka 2022 a nie je teda zrejmé, kedy sa uvedené má zrealizovať a teda, keď organizácie nejaké veci deklarujú vo svojich stanovách a majú tak naviazané členské na roky 2023, čo treba v danom prípade robiť, či je možné požiadať o nejakú výnimku alebo nekompromisne všetky tieto 1.1.2023 zaniknú so statusom športovej organizácie.

Celý návrh pôsobí ako šitý horúcou ihlou bez zamyslenia sa nad všetkými subjektami pôsobiacimi v športe. Návrh úplne vytláča záujmové združenia pôsobiace v športe, ktoré sú založené v zmysle Občianskeho zákonníka, čo je veľká časť doteraz uznaných nár. šport. organizácií.

Po vlne pandémie je skôr žiaduce podporovať športové organizácie, aby ľudí motivovali k športovým akciám či menej alebo viac náročným, ale každopádne celoslovensky dôležitým pre budovanie verejného zdravia.

Dovoľte nám vyjadriť znepokojenie, že uvedenou novelou už napriek tomu, že vykonávame iný druh športu a to turistiku, ktorý je aj tzv. športom pre všetkých, a tiež aj súťaž, turisticko-orientačný beh, sa musíme zamyslieť nad tým, že čo aké komplikácie táto novela môže priniesť v očiach verejnosti a samozrejme aj v celkovej našej organizácii.


Pripomienky konkrétne:

K bodu 1:

§ 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) športom všetky formy pohybových aktivít vykonávaných príležitostne alebo organizovane, ktorých cieľom je preukazovanie alebo zvyšovanie telesnej zdatnosti alebo duševnej pohody, formovanie sociálnych vzťahov alebo dosahovanie výsledkov na súťažiach všetkých úrovní,"

,,Text návrhu však defacto uznáva iba vrcholový šport“

K bodu 23:

V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Športovou organizáciou je
a) športový klub,
b) národný športový zväz,
c) právnická osoba, ktorej charakter športovej organizácie vyplýva z medzinárodnej zmluvy.“.

Dôvodová správa: Spresňuje sa vymedzenie pojmu športová organizácia. Podľa novej úpravy je športovou organizáciou športový klub, národný športový zväz a právnická osoba, ktorej charakter športovej organizácie vyplýva z medzinárodnej zmluvy. Úprava reflektuje zámer, aby sa zákon o športe zameriaval na súťažný šport a nie na ďalšie subjekty, ktorých predmet činnosti nie je spojený so súťažným športom alebo s činnosťou pre športovú organizáciu alebo s novo definovanou športovou činnosťou.

,,Jasne deklaruje, že zákon o športe sa má týkať iba súťažného športu a zrušuje doterajšie športové organizácie, čo je tak významný zásah, že bolo viac ako žiaduce do odborných diskusií zapojiť odborníkov. KST združuje veľké množstvo športových klubov a z uvedenej textácie je možné, že výkladom úplne KST vypadne zo svojej doterajšej pozície nár. športovej organizácie“

K bodu 37:

„§ 15 Športový klub

(1) Športový klub je právnická osoba, ktorá organizuje vykonávanie súťažného športu a je zapísaná v registri právnických osôb v športe."

Dôvodová správa: K bodu 37 (§ 15 až 18)

Úprava ustanovení o športovom klube sa výrazne redukuje, čo súvisí s tým, že sa jednak ruší fikcia klubu ako združenia podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka a jednoznačne sa uvádza, že športový klub je právnická osoba, a to z dôvodu právnej istoty aj na účely ukladania disciplinárnych trestov, účasti v súťaži ako aj riešenia sporov, ako aj preto, že niektoré ustanovenia sa presunuli do iných častí zákona (zdravotné prehliadky sa budú po novom uplatňovať len pri reprezentantoch, zmena klubovej príslušnosti a odmena za výchovu športovca sa presúva do časti o športovcoch).

Rovnako sa redukuje aj úprava národného športového zväzu, kde sa v § 16 definuje, čo musí splniť žiadateľ, ak chce byť uznaný za národný športový zväz, pričom sa nová úprava odlišuje od doterajšej napríklad v tom, že sa už nevyžaduje minimálny počet klubov, ale naopak, vyžaduje sa zákonom upravený počet registrovaných aktívnych športovcov. Menia sa aj povinnosti zväzu, zavádzajú sa dve nové povinnosti, a to schvaľovať do 31. januára kalendárneho roka rozpočet na prebiehajúci kalendárny rok a čerpanie rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok v štruktúre určenej ministerstvom školstva a povinnosť vyhotovovať zo zasadnutí najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam a uchovávať ho najmenej jeden rok od skončenia funkčného obdobia príslušného orgánu; na žiadosť člena národného športového zväzu je povinný mu tento záznam sprístupniť. Obe tieto nové povinnosti vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe a požiadavky zvýšenej transparentnosti. Informačné povinnosti a povinnosť zverejňovať údaje sa po novom presúvajú do časti zákona, týkajúcej sa informačného systému v športe.

Po novom sa upravuje aj spôsob uznávania za národný športový zväz v tejto časti zákona, z dôvodu logického usporiadania a systematickosti. Pokiaľ ide o založenie obchodnej spoločnosti alebo nadobudnutie obchodného podielu, vypúšťa sa osobitná úprava na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry z dôvodu právnej istoty, platí generálne pravidlo uvedené v § 18 ods. 1.

Vypúšťa sa tiež obmedzenie pre národný športový zväz, ako má použiť zisk obchodnej spoločnosti, keďže z povahy veci (že ide o národný športový zväz) vyplýva, že zisk sa používa na účely, uvedené v zakladajúcom dokumente (v stanovách).

,,Uvedené znamená zrušenie statusu veľkého počtu športových klubov, čo je viac ako nežiaduce“

K bodu 127:

"§ 80d
Register športovej infraštruktúry


(1) Do registra športovej infraštruktúry zapisuje orgán verejnej moci, ktorý vydal kolaudačné rozhodnutie,
a) názov a identifikačné číslo organizácie orgánu verejnej moci, ktorý vykonáva zápis do registra športovej infraštruktúry,
b) typ športovej infraštruktúry,
c) adresa športovej infraštruktúry,
d) parcelné číslo; ak ide o viacero parciel, uvádza sa parcelné číslo parcely s najväčšou výmerou.

(2) Orgán verejnej moci vykoná zápis údajov pri vydaní kolaudačného rozhodnutia."

,,Do športovej infraštruktúry by mali byť zapísané aj stavby a infraštruktúry, ktoré sú ako turistické značenie, útulne, turistické smerovníky, prístrešky“


K bodu 152:

Za § 106g sa vkladá § 106h až 106k, ktoré vrátane nadpisu nad §106h znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 106h

(1) Športovej organizácii, ktorá je do 31. decembra 2022 uznaná za národnú športovú organizáciu, a ktorá nespĺňa podmienky podľa predpisov účinných od 1. januára 2023, vydá ministerstvo rozhodnutie o zrušení osvedčenia o uznaní za národnú športovú organizáciu."

,,Časovo nerealizovateľné, je potrebné posunúť účinnosť“

Všetky pripomienky považujeme za zásadné.

Splnomocnený zástupca verejnosti na rokovanie o pripomienkach v rozporovom konaní:

JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová, Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, e-mail: calpas.mordinova@kst.sk


Klub slovenských turistov    Kontaktujte autora petície