Hromadná pripomienka ku Koncepcii geologického výskumu a geologickeho prieskumu územia SR

Hromadná pripomienka ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR

 

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania „Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR“. Väčšinu navrhovaných úloh spoločnosť nepotrebuje, preto v pripomienkach žiadame o jej zásadné prepracovanie. Je potrebné zabrániť míňaniu peňazí daňových poplatníkov na úlohy, ktoré nemajú praktické využitie, resp. majú skúmať to, čo už bolo vyskúmané.

V pripomienkach žiadame zaviesť nový prístup k riešeniu environmentálnych záťaží tak, aby sa zabránilo financovaniu neefektívnych a reálne neodôvodnených sanácií z európskych fondov.

V pripomienkach žiadame zásadne zmeniť súčasný prístup ministerstva k prieskumu nerastných surovín, ktorý je presadzovaný bez zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. 

 

Celé znenie hromadnej pripomienky na stiahnutie.

Materiál predložený na pripomienkovanie nájdete na

www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/373

 

Na otvorenie rokovania so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach je potrebné do 5. júna 2017 (budúci utorok) získať minimálne 500 podporovateľov.  

 

Za Vaši podporu vopred ďakujeme.

Zástupcovia verejnosti:

Elena Fatulová, Inštitút vodnej politiky

Vladimír Mosný, Slovenská asociácia životného prostredia

Martin Žitňan, hydrogeológ

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka


INŠTITÚT VODNEJ POLITIKY    Kontaktujte autora petície