Hrádok STOP ťažbe - pohorie Vtáčnik

Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Horolezecký klub Baník SUB Prievidza, Hviezdoslavova 10, 972 01Bojnice
Alpin klub Prievidza, Svätoplukova 2/6, 971 01 Prievidza

Generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody
Mgr. Rastislav Rybanič
Ministerstvo životného prostredia
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Vec:
Vyjadrenie nesúhlasu pre „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu
andezitu v dobývacom priestore Bystričany“____________________________________

Zásadne nesúhlasíme so začatím ťažby andezitu v dobývacom priestore Bystričany (ďalej len „DP Bystričany“), v ktorom sa nachádza lezecká oblasť Hrádok.
HK Baník Prievidza, ako jeden z klubov SHS JAMES, je správcom lezeckej oblasti Hrádok. Jeho úlohou je starať sa o skalu, okolie skaly, stav lezeckých ciest, dodržiavanie lezeckých obmedzení, ochranu prírody, čo nás stojí nemálo finančných prostriedkov a fyzických síl. Realizujeme tu základné kurzy lezenia na skalách. Každý rok tu HK Baník Prievidza a Alpin klub Prievidza organizujú horolezecký zraz, ktorého sa účastnia lezci z celého Slovenska. Horolezecký zraz sa tu koná pravidelne už od roku 1972. S lezením sa tu začalo už v 70-tych rokoch a v 80-tych rokoch sa na Hrádku uskutočnilo niekoľko kôl Slovenského pohára v lezení na obťažnosť s medzinárodnou účasťou, čo malo v histórii športového lezenia na Slovensku veľký význam. Dnes je tu pre lezcov k dispozícii 70 lezeckých ciest. Hrádok je lezcami vyhľadávaná lezecká oblasť na Slovensku. Každoročne ju navštívi niekoľko tisíc lezcov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, ale aj z iných krajín Európy a sveta.
Začatie ťažby v DP Bystričany by znamenalo koniec lezeckej oblasti Hrádok, ktorá patrí medzi jedinečné oblasti Slovenska. Jedinečnou ju robí výška, ktorá dosahuje v najvyšších miestach vyše sto metrov. Dajú sa tu liezť viac dĺžkové cesty, čo je na slovenských skalkách ojedinelé. Členovia Alpin klubu Prievidza na vlastné náklady zaistili zostupovú trasu rebríkmi a reťazami (podobné môžeme nájsť v roklinách Slovenského raja), čím sa stal Hrádok pre širokú verejnosť ešte vyhľadávanejší.
Začatím ťažby v DP Bystričany by utrpela aj široká verejnosť ako turisti, milovníci prírody, občania okolitých, ale aj iných obcí a miest Slovenska, ktorí ju tiež navštevujú vo veľkom počte. Pre samotnú obec Bystričany predstavuje lezecká lokalita Hrádok turisticky významné miesto s málo známym archeologickým náleziskom z obdobia lužickej kultúry pred troma tisícmi rokmi. Zachovaním lokality sa zabezpečí možnosť udržateľného rozvoja na rozdiel od jednorazového vyťaženia suroviny a zdevastovania priestoru, v dôsledku ktorého by samotná obec a obyvateľstvo v nej ťažbou iba utrpeli. Z ťažby neplynú žiadne benefity pre občanov obce, len nárazová záťaž životného prostredia.
Naša oblasť Hornej Nitry je skutočne už veľmi poznačená environmentálnymi záťažami, ktoré predstavujú chemické závody s výrobou chlóru, chlorovodíka a karcinogénneho vinylchloridu, elektráreň s popolčekom obsahujúcim arzén a exhalátmi s oxidom siričitým, rozsiahle ťažbou uhlia poddolované územia, tri obrovské skládky tuhého popolčeka v Chalmovej a Zemianskych Kostoľanoch, vápencový lom pri Horných Vesteniciach, dva lomy pri Kršteňanoch, dva pri Lehote pod Vtáčnikom a jeden je v Kamenci pod Vtáčnikom, ktorý sa má rozširovať a teraz by sa mal zriadiť ďalší v Bystričianskej doline.
SHS JAMES nejde len o zachovanie lezeckej oblasti, ale aj o ochranu prírody a zachovanie prirodzeného biotopu v CHKO Ponitrie. Hrádok je kus nádherného prírodného výtvoru, o ktorý by sme sa mali starať, chrániť ho a zachovať pre ďalšie generácie.
Zároveň Vás žiadame o vyjadrenie k Nášmu stanovisku a upovedomenie o každých zmenách, ktoré nastanú v priebehu ďalšieho hodnotenia navrhovanej činnosti a o prizvanie k akémukoľvek prerokovaniu navrhovanej činnosti „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Bystričany“.

V Prievidzi 23. 1. 2014 a v Bratislave 28. 1. 2014

......................... ................................. .................................
predseda SHS JAMES predseda HK Baník Prievidza predseda Alpin klub Prievidza
Igor Koller Tomáš Urban Ján Kmotorka

Na vedomie:
1. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
2.Správa CHKO Ponitrie
3. Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom
4. Obecný úrad Bystričany
5. Obvodný úrad životného prostredia Prievidza
6. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia
7. Obvodný banský úrad Prievidza
8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkové a lesné odbory
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza
10. Ochrana dravcov na Slovensku Bratislava
11. VSK, a.s., Spišská Nová Ves - Novoveská Huta


Jozef Szadvari    Kontaktujte autora petície