Podpora hromadnej pripomienky k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2022/852)

Občianske združenie Červený anjel (ďalej len „združenie“), ako prvá organizácia na Slovensku, ktorá háji záujmy hasičských jednotiek miest a obci a ich členov v zastúpení Ing. Dávidom FEKETE prezidentom združenia v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá túto hromadnú pripomienku k návrhu novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (číslo legislatívneho procesu: LP/2022/852).

Všetky pripomienky považujeme za zásadné a potrebné, ktoré takto v celku prispejú k jasnejšiemu používaniu pojmov, odstránia nejasnosti a nesprávne zaužívane zvyklosti a zlepšia a zjednodušia aplikáciu zákona o ochrane pred požiarmi v praxi.

Znenie hromadnej pripomienky dostupné na:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/852/hromadne-pripomienky/28c9c5fe-5b6d-4aa5-982f-2785687e9b7a

a nižšie:

1. Pripomienky k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Nasledovné pripomienky reagujú na materiál „konsolidované znenie“. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi sa mení takto:

1.1. Pojem „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch, sa nahrádza pojmom „obecná hasičská jednotka“ v príslušnom tvare.

1.2. Pojem „závodný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch, sa nahrádza pojmom „závodná hasičská jednotka“ v príslušnom tvare.

1.3. V § 1 ods. 2 písm. f) sa slová „Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „Dobrovoľná požiarna ochrana“) a iných“ vypúšťajú.

1.4. V § 1 ods. 6 písm. f) sa za slovami „s veliteľom zásahu“ vkladajú slová „hasičov (ďalej len „veliteľ zásahu“)“.

1.5. V § 17 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa.

1.6. V § 17 ods. 1 písm. k) (pôvodne písm. j)) sa za slovom „jednotkách“ vkladajú slová „a metodicky riadi ich činnosť“.

1.7. V § 21 písm. d) sa slová „operačného riadenia“ vypúšťajú.

1.8. V § 21 písm. f) (pôvodne e)) sa vypúšťa.

1.9. V § 23 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa.

1.10. V § 24 ods. 2 druhej vete sa slová „po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi“ vypúšťajú.

1.11. V § 30 ods. 2 písm. b) sa slová „závodný hasičský zbor, ktorý je zložený“ nahradia slovami „závodná hasičská jednotka, ktorá je zložená“.

1.12. V § 30 ods. 2 písm. c) znie: „obecná hasičská jednotka, ktorá je zložená z fyzických osôb.“.

1.13. V § 30 ods. 4 sa slová „v obecnom hasičskom zbore sú to spravidla členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi“ vypúšťajú.

1.14. V § 30 ods. 5 znie: „Člen obecnej hasičskej jednotky vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti10) alebo pracovnoprávneho vzťahu.10b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazom 10b znie: „10b) Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

1.15. V § 30 ods. 7 sa slová „v odseku 5“ nahradia slovami „v odseku 6“.

1.16. Názov § 33 znie: „Obecná hasičská jednotka“.

1.17. V § 33 ods. 1 znie: „Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác obecnú hasičskú jednotku.“.

1.18. V § 33 ods. 2 znie: „Obec nemusí zriadiť obecnú hasičskú jednotku, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v obci bude plniť aj úlohy obecnej hasičskej jednotky hasičská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.“.

1.19. V § 33 ods. 3 znie: „Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločnú obecnú hasičskú jednotku po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom.“.

1.20. V § 33 sa odsek 4 vypúšťa.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

1.21. V § 33 ods. 4 znie: „Členom obecnej hasičskej jednotky môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá11) a spôsobilá na právne úkony.“.

1.22. V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Uchádzač o členstvo v obecnej hasičskej jednotke podá zriaďovateľovi písomnú žiadosť o prijatie za člena. Členstvo v obecnej hasičskej jednotke vzniká rozhodnutím o vymenovaní uchádzača do funkcie, ktorého súčasťou je aj uzatvorenie právneho vzťahu v zmysle § 30 ods. 5.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

1.23. V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Člena obecnej hasičskej jednotky do/z jednotlivých funkcií vymenúva a odvoláva obec. O zmenách vo veliteľských funkciách informuje územne príslušné okresné riaditeľstvo.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

1.24. V § 33 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Členstvo v obecnej hasičskej jednotke zaniká, ak ďalej nie je ustanovené inak

a) zánikom zmluvy o dobrovoľníckej činnosti alebo pracovnoprávneho vzťahu člena na výkon činnosti v obecnej hasičskej jednotke,

b) tridsiatym dňom od doručenia žiadosti člena o zániku členstva zriaďovateľovi,

c) smrťou člena alebo vyhlásením člena za mŕtveho,

d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol člen pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

e) stratou zdravotnej spôsobilosti člena na vykonávanie akejkoľvek funkcie v obecnej hasičskej jednotke.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

1.25. V § 33 ods. 8 znie: „Ak obecná hasičská jednotka zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov nie je schopná plniť podmienky jeho zaradenia, obec musí bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť územne príslušnému krajskému riaditeľstvu.“.

1.26. V § 33 ods. 9 znie: „Podrobnosti o zriaďovaní obecnej hasičskej jednotky, kategórie obecných hasičských jednotiek, podrobnosti o zaraďovaní obecných hasičských jednotiek do kategórií, postupe pri určovaní počtu členov obecnej hasičskej jednotky a o materiálno-technickom vybavení obecnej hasičskej jednotky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

1.27. V § 34 ods. 1 sa druhá veta vypúšťa.

1.28. V § 34 ods. 2 sa slová „a o zaraďovaní do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov“ vypúšťajú.

1.29. V § 36 ods. 4  znie: „Veliteľ jednotky hasičskej jednotky (ďalej len „veliteľ jednotky“) zodpovedá za jej činnosť a pripravenosť zriaďovateľovi.“.

1.30. V § 36 ods. 5 znie: „Neplnenie povinností uvedených v odseku 1 alebo porušenie ustanovenia odseku 3 môže byť dôvodom na zánik členstva v hasičskej jednotke.“.

1.31. V § 40 ods. 7 sa slovo „zriaďovateľ“ nahradí slovami „okresné riaditeľstvo“.

1.32. V § 41 ods. 3 sa slová „veliteľ hasičskej jednotky“ nahradia slovami „veliteľ jednotky“.

1.33. V § 41 ods. 8 znie: „Veliteľ zásahu svoje oprávnenia preukazuje nápisom VELITEĽ ZÁSAHU HASIČOV umiestneným na viditeľnej časti výstroja.“.

1.34. V § 41 ods. 9 sa vypúšťa.

1.35. V § 41 ods. 10 sa vypúšťa.

1.36. V názve § 42 sa za slovo „jednotky“ vkladajú slová „pri zásahu“.

1.37. V § 42 sa za slovo „jednotky“ vkladajú slová „pri zásahu“.

1.38. V § 42 sa za písm. c) vkladá nové písm. d), ktoré znie:

d) pri plnení úloh preukazujú svoje oprávnenie služobným preukazom, ak ide o príslušníka a preukazom, ktorý vydáva zriaďovateľ, ak ide o zamestnanca alebo člena; v prípade, ak to okolnosti nedovoľujú, možno od tejto povinnosti upustiť.“.

1.39. V § 42 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Podrobnosti o preukaze zamestnanca a člena hasičskej jednotky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

1.40. V § 44 ods. 2 sa slová „a okresné riaditeľstvo sú“ nahrádzajú slovom „je“ a slová „zdolávaní požiarov“ nahradia slovom „zásahoch“.

1.41. V § 51 sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Člena obecnej hasičskej jednotky, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, zriaďovateľ zabezpečí uzavretím poistenia zodpovednosti za ním spôsobenú škodu a v prospech člena aj poistenie pre prípad jeho úrazu.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

1.42. V § 52 ods. 3 sa slovo „príslušníkovi“ vypúšťa.

1.43. V § 56 ods. 4 sa vkladá druhá veta v znení: „Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na hasičské jednotky.“.

1.44. Názov siedmej časti znie: „OBČIANSKE ZDRUŽENIA NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI“.

1.45. V § 57 sa slová „Dobrovoľnej požiarnej ochrane a v iných“ vypúšťajú.

1.46. § 58 sa vypúšťa.

1.47. Nadpis § 59 a 60 znie: „Pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi a obci“.

1.48. V § 59 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Krajské riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur obci, ktorá poruší ustanovenia v tomto zákone tým, že

a) si nesplní povinnosť podľa § 15 ods. 1 a § 37 ods. 1,

b) si nesplní úlohy podľa § 30 ods. 1 a § 35 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

1.49. V § 59 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(5) Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší ustanovenia § 72c.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

1.50. V § 61 ods. 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) poruší zákazy týkajúce sa používania označenia „Hasičský zbor“, „Hasičský útvar“, „Hasičská jednotka“ a „Hasiči“, a používania rovnošaty hasičských jednotiek (§ 72c).“.

1.51. § 72a znie:

(1) Úlohy obecnej hasičskej jednotky podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská hasičská jednotka.

(2) Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „dobrovoľný hasičský zbor obce“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „obecná hasičská jednotka“ v príslušnom tvare podľa tohto zákona.“.

1.52. Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý znie:

„§ 72c Zákaz používať označenia „Hasičský zbor“, „Hasičský útvar“, „Hasičská jednotka“ a „Hasiči“, a zákaz používať rovnošatu hasičských jednotiek

(1) Zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na dopravných prostriedkoch používať označenia „Hasičský zbor“, „Hasičský útvar“, „Hasičská jednotka“ alebo „Hasiči“ vo všetkých tvaroch aj s dodatkami, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.

(2) Zakazuje sa používať rovnošatu hasičských jednotiek a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný s rovnošatou hasičských jednotiek.

(3) Zákaz podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na hasičské jednotky a ich členov, zamestnancov a príslušníkov.“.

2. Pripomienky k novele zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorým sa mení aj zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. Nasledovné pripomienky reagujú na materiál „konsolidované znenie“. Zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:

2.1. V § 1 ods. 1 sa slová „zdolávania požiarov a záchranárskych prác“ vypúšťajú.

2.2. V § 3 ods. 1 sa písmená c) a d) vypúšťa.

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená c) až h).

2.3. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „a nežiadúcimi udalosťami,1a)“ vypúšťajú.

2.4. V § 3 sa odsek 2 vypúšťa.

2.5. § 3a sa vypúšťa.

2.6. V § 4 sa odsek 3 vypúšťa.

3. Pripomienky k novele zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorým sa mení aj zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nasledovné pripomienky reagujú na materiál „konsolidované znenie“. Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa mení takto:

3.1. V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slovo „požiarmi“ vkladajú slová „v bode 7 a 8“.

3.2. V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa.

3.3. V § 3a ods. 1 sa slovo „zborov“ nahrádza slovom „jednotiek“.

4. Pripomienky k novele zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorým sa mení aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení takto:

4.1. V § 17 ods. 2 písm. d) znie: „člen obecnej hasičskej jednotky alebo kontrolnej skupiny obce, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi podľa osobitného predpisu,41) a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru“.

ODÔVODNENIE

1. K pripomienkam k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

1.1. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.2. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade závodného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "závodný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.3. Ide o potrebnú zmenu na odstránenie monopolného postavenia občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v oblasti ochrany pred požiarmi. Nakoľko úlohy tohto združenia sú upravené v samostatnom zákone č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, nie je potrebné upravovať úlohy tohto združenia duplicitne aj v tomto zákone. Navyše v oblasti ochrany pred požiarmi pôsobí niekoľko občianskych združení, preto by mal tento zákon o nich pojednávať vo všeobecnom znení bez vyzdvihovania jedného konkrétneho združenia.

1.4. Vzhľadom na navrhované a vládou schválené znenie novely zákona č. 129/2022 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme navrhujeme zmeniť pojem "veliteľ zásahu" na "veliteľ zásahu hasičov", nakoľko môže dochádzať k situácii kedy pri spoločných zásahoch sa stane veliteľom zásahu iná osoba ako hasič. Vtedy by bolo nemožné dodržať ustanovenia tohto zákona pre tohto veliteľa zásahu. Treba odlíšiť pojem "veliteľa zásahu", ktorý je totožný s pojmom v spomenutom zákone, ktorý sa vzťahuje všeobecne na všetky zásahy.

1.5. Vzhľadom na navrhované a vládou schválené znenie novely zákona č. 129/2022 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme navrhujeme vypustiť z tohto zákona možnosť pôsobenia občianskych združení v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov, nakoľko spomenutá novela bude riešiť akreditáciu na úseku integrovaného záchranného systému jednotne pre všetky občianske združenia, ktoré chcú pôsobiť ako ostatná záchranná zložka v rámci integrovaného záchranného systému.

1.6. Ide o praktickú úpravu pre efektívnejšie a jednotné fungovanie hasičských jednotiek v gescii Ministerstva vnútra SR.

1.7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v praxi nezabezpečuje operačné riadenie.

1.8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v praxi nenasadzuje hasičské jednotky.

1.9. Obec v praxi neurčuje veliteľa zásahu. Tento zákon má ďalšie ustanovenia o určovaní veliteľa zásahu.

1.10. Navrhujeme odstrániť zásah občianskych združení do kompetencie obcí. Navyše sa v praxi toto ustanovenie vôbec neuplatňuje.

1.11. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade závodného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "závodný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.12. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.13. Navrhujeme vypustiť súvislosť členov obecných hasičských jednotiek s členstvom v akomkoľvek občianskom združení. V praxi sa tento súvislosť nejak pozitívne neovplyvňuje výkon činnosti člena obecnej hasičskej jednotky a nie je ani podmienkou členstva t. j. je zbytočná. Avšak zo strany občianskych združení sa tento súvislosť veľa krát používa ako argument na zneužívanie ich postavenia v oblasti ochrany pred požiarmi v svoj prospech.

1.14. Navrhujeme zaviesť okrem výkonu činnosti člena obecnej hasičskej jednotky na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti aj možnosť výkon tejto činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu (napríklad pracovná zmluva alebo dohoda), nakoľko dobrovoľná práca v dnešnej dobe je veľmi vzácna a výnimočná a nie je možné očakávať od každého dobrovoľnú prácu. V praxi existujú obce v ktorých členovia obecných hasičských jednotiek vykonávajú svoju činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu, čo ale v navrhovanom znení novely zákona bude vylúčené, čo považujeme za diskriminačné. Odvody z týchto pracovnoprávnych vzťahov tiež tvoria príjem štátu, o ktorý by štát prichádzal v prípade vylúčenia tejto možnosti.

1.15. Ide o legislatívno-technickú úpravu.

1.16. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.17. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.18. Vzhľadom na navrhované a vládou schválené znenie novely zákona č. 129/2022 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme navrhujeme vypustiť z tohto zákona možnosť pôsobenia občianskych združení v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov, nakoľko spomenutá novela bude riešiť akreditáciu na úseku integrovaného záchranného systému jednotne pre všetky občianske združenia, ktoré chcú pôsobiť ako ostatná záchranná zložka v rámci integrovaného záchranného systému. Ďalej občianske združenia, ktoré by mohli pôsobiť v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov, nedisponujú s technikou potrebnú na výkon činnosti obecnej hasičskej jednotky, nakoľko podmienkou ich zaradenia je disponovanie špeciálnu techniku (ťažkou, ľahkou) a nie bežnou. Tým pádom by nemohli suplovať obecnú hasičskú jednotku v prípade poverenia obcou. Hasičskú jednotku by mali suplovať len iné hasičské jednotky a nie občianske združenia.

1.19. Navrhujeme vypustiť zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto obecnej hasičskej jednotky, nakoľko v praxi je to neúčinné a ani zákon nepojednáva o jej úlohách a podrobnostiach postavenia a pôsobenia tejto hliadky.

1.20. Navrhujeme vypustiť menovanie iba veliteľa obecnej hasičskej jednotky, nakoľko ďalej navrhujeme menovanie a odvolanie členov do a z všetkých funkcií.

1.21. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.22. Pre právnu stabilitu a jednoznačnosť v oblasti členstva v obecnej hasičskej jednotke navrhujeme zaviesť ustanovenie o vzniku členstva.

1.23. Pre právnu stabilitu a jednoznačnosť v oblasti členstva v obecnej hasičskej jednotke navrhujeme zaviesť ustanovenie o vymenovaní a odvolávaní  členov do a z jednotlivých funkcií. Ďalej navrhujeme zaviesť povinnosť informovať územne príslušné okresné riaditeľstvo o zmenách vo veliteľských funkciách.

1.24. Pre právnu stabilitu a jednoznačnosť v oblasti členstva v obecnej hasičskej jednotke navrhujeme zaviesť ustanovenie o zániku členstva.

1.25. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.26. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

1.27. Vzhľadom na navrhované a vládou schválené znenie novely zákona č. 129/2022 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme navrhujeme vypustiť z tohto zákona možnosť pôsobenia občianskych združení v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov, nakoľko spomenutá novela bude riešiť akreditáciu na úseku integrovaného záchranného systému jednotne pre všetky občianske združenia, ktoré chcú pôsobiť ako ostatná záchranná zložka v rámci integrovaného záchranného systému.

1.28. Vzhľadom na navrhované a vládou schválené znenie novely zákona č. 129/2022 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme navrhujeme vypustiť z tohto zákona možnosť pôsobenia občianskych združení v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov, nakoľko spomenutá novela bude riešiť akreditáciu na úseku integrovaného záchranného systému jednotne pre všetky občianske združenia, ktoré chcú pôsobiť ako ostatná záchranná zložka v rámci integrovaného záchranného systému.

1.29. Navrhujeme upresniť znenie, nakoľko názov funkcie je "veliteľ jednotky" a v neupravenej podobe "veliteľ hasičskej jednotky" sa vzťahuje aj ostatných veliteľov ako napr. veliteľa družstva alebo čaty, ktorý však nezodpovedajú za celú hasičskú jednotku.

1.30. Pre právnu stabilitu a jednoznačnosť v oblasti členstva v obecnej hasičskej jednotke navrhujeme upraviť znenie ustanovenia v súlade so zánikom členstva.

1.31. Overovanie vedomostí členov obecnej hasičskej jednotky by malo vykonávať okresné riaditeľstvo HaZZ. Oproti zriaďovateľovi, ktorý môže byť zaujatí voči svojim členom, okresné riaditeľstvo môže zabezpečiť neutralitu a tiež odborné posúdenie vedomostí. Napomáhalo by to aj k zvýšeniu odborných znalostí členov obecných hasičských jednotiek, ktorá nie je na požadovanej úrovni.

1.32. Navrhujeme upresniť znenie, nakoľko názov funkcie je "veliteľ jednotky" a v neupravenej podobe "veliteľ hasičskej jednotky" sa vzťahuje aj ostatných veliteľov ako napr. veliteľa družstva alebo čaty.

1.33. Vzhľadom na navrhované a vládou schválené znenie novely zákona č. 129/2022 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme navrhujeme zmeniť pojem "veliteľ zásahu" na "veliteľ zásahu hasičov", nakoľko môže dochádzať k situácii kedy pri spoločných zásahoch sa stane veliteľom zásahu iná osoba ako hasič. Vtedy by bolo nemožné dodržať ustanovenia tohto zákona pre tohto veliteľa zásahu. Treba odlíšiť pojem "veliteľa zásahu", ktorý je totožný s pojmom v spomenutom zákone, ktorý sa vzťahuje všeobecne na všetky zásahy. Tiež treba odlíšiť označenie osoby, ktorá velí hasičským jednotkám (veliteľ zásahu hasičov) a osoby, ktorá velí celému zásahu (veliteľ zásahu).

1.34. Navrhujeme nové znenie (bod 1.38.), preto je potrebné tento odsek vypustiť.

1.35. Navrhujeme nové znenie (bod 1.38.), preto je potrebné tento odsek vypustiť.

1.36. Navrhujeme upresniť názov § 42 ktorý je zameniteľný s názvom § 36. V skutočnosti ide o ustanovenia spojené so zásahovou činnosťou.

1.37. Navrhujeme upresniť znenie, nakoľko v skutočnosti ide o ustanovenie spojené so zásahovou činnosťou.

1.38. Navrhujeme upresnené a jednotné znenie preukázania sa hasičov pri plnení ich úloh.

1.39. Pre právnu stabilitu a jednoznačnosť v oblasti príslušnosti k hasičskej jednotke navrhujeme zaviesť ustanovenie o preukaze zamestnanca a člena hasičskej jednotky, ktoré momentálne absentuje v zákone.

1.40. Okresné riaditeľstvo HaZZ v praxi nenasadzuje hasičské jednotky. Navrhujeme rozšíriť oprávnenie krajského riaditeľstva HaZZ na všetky typy zásahov.

1.41. Navrhujeme zaviesť povinnosť zriaďovateľa zabezpečiť člena obecnej hasičskej jednotky, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti uzavretím poistenia zodpovednosti za ním spôsobenú škodu a v prospech člena aj poistenie pre prípad jeho úrazu. Nakoľko títo členovia vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne t. j. bez nároku na odmeny za vykonanú prácu, navrhujeme tieto zabezpečenia v ich prospech ako benefit.

1.42. Ide o legislatívno-technickú úpravu, nakoľko je v rozpore s odsekom 4, ktorý hovorí, že odsek 3 sa na príslušníka nevzťahuje.

1.43. Ide o upresnenie jednoznačnosti znenia.

1.44. Ide o potrebnú zmenu na odstránenie monopolného postavenia občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v oblasti ochrany pred požiarmi. Nakoľko úlohy tohto združenia sú upravené v samostatnom zákone č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, nie je potrebné upravovať úlohy tohto združenia duplicitne aj v tomto zákone. Navyše v oblasti ochrany pred požiarmi pôsobí niekoľko občianskych združení, preto by mal tento zákon o nich pojednávať vo všeobecnom znení bez vyzdvihovania jedného konkrétneho združenia.

1.45. Ide o potrebnú zmenu na odstránenie monopolného postavenia občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v oblasti ochrany pred požiarmi. Nakoľko úlohy tohto združenia sú upravené v samostatnom zákone č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, nie je potrebné upravovať úlohy tohto združenia duplicitne aj v tomto zákone. Navyše v oblasti ochrany pred požiarmi pôsobí niekoľko občianskych združení, preto by mal tento zákon o nich pojednávať vo všeobecnom znení bez vyzdvihovania jedného konkrétneho združenia.

1.46. Navrhujeme ponechať si len všeobecné znenie úloh v § 57, nakoľko v tomto paragrafe sú ustanovenia, ktoré sa týkajú oblasti v kompetencií obcí. V praxi sa ukázal neodborný zásah hlavne občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky do oblasti ako hasičské jednotky, vysoko neefektívne. Vytvoril nepriaznivé prostredie pre obecné hasičské jednotky a hlavne ich členov. Samotný návrh novely zákona rieši dopady tohto zásahu. Preto považujeme za veľmi potrebné okresať právomoci občianskych združení hlavne v oblastiach požadujúce odborné riešenia.

1.47. Ide o potrebnú zmenu v súvislosti s návrhom zavedenia postihu aj pre obce v oblasti ochrany pred požiarmi. Pozitívny dopad na štátny rozpočet.

1.48. Navrhujeme zaviesť postih pre obce formou pokuty pri nesplnení ich povinností a úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Aktuálne nie je možné zamedziť takýmto protiprávnym konaniam, v ktorých môžu obce pokračovať bez obmedzenia. Pozitívny dopad na štátny rozpočet.

1.49. Navrhujeme zaviesť postih pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľovi formou pokuty pri porušení zákazu používania označení navrhované v novom § 72c. Pozitívny dopad na štátny rozpočet.

1.50. Navrhujeme zaviesť pre fyzické osoby postih formou pokarhania alebo pokuty pri porušení zákazu používania označení a rovnošaty navrhované v novom § 72c. Pozitívny dopad na štátny rozpočet.

1.51. Ide o potrebné úpravy v súvislosti so zavedením nového názvu "obecná hasičská jednotka".

1.52. Nakoľko v praxi dochádza veľmi často k zneužívaniu týchto označení navrhujeme zadefinovať ich zákaz používania okrem hasičov podľa tohto zákona, podobne, ako to je upravené v zákone č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

2. K pripomienkam k novele zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

2.1. Ide o potrebnú zmenu, nakoľko občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky nie je hasičskou jednotkou a nevykonáva zdolávanie požiarov a záchranné práce. Je to v rozpore s ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z.

2.2. Ide o potrebnú zmenu, nakoľko občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky nie je hasičskou jednotkou, ani jednotkou civilne ochrany a nevykonáva zásahovú činnosť. Je to v rozpore s ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. a zákona č. 42/1994 Z. z.

2.3. Ide o zosúladenie znenia so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý hovorí že dobrovoľnícka činnosť sa vykonáva pri ochrane pred požiarmi. Pri nežiadúcich udalostiach sa dobrovoľnícka činnosť nevykonáva.

2.4. Ide o potrebnú zmenu na odstránenie monopolného postavenia občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v oblasti ochrany pred požiarmi, reagujúc na navrhované vypustenie § 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (bod 1.46.).

2.5. Finančnú podporu obecných hasičských jednotiek by malo riešiť priamo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, bez zbytočného medzičlánku, ako je občianske združenie Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

2.6. Navrhujeme odsek 3 vypustiť, nakoľko zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rieši možnosti poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu pre občianske združenia. Duplicita.

3. K pripomienkam k novele zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

3.1. Navrhujeme upresniť znenie, nakoľko § 2 písm. c) body 1 až 6 sa vzťahujú len na hasičské jednotky a ich zriaďovateľov.

3.2. Vzhľadom na navrhované a vládou schválené znenie novely zákona č. 129/2022 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme a navrhnuté zmeny zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi navrhujeme vypustiť z tohto zákona možnosť poskytovať dotáciu v oblasti ochrany pred požiarmi právnickej osobe, ktorej hasičská jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky, nakoľko právnická osoba môže zriadiť len závodný hasičský útvar alebo zbor, ktoré však nie sú zaraďované do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Ustanovenie nie je vykonateľné.

3.3. Pre jasné a nezameniteľné zadefinovanie jednotlivých hasičských jednotiek navrhujeme v prípade obecného hasičského zboru použiť pojem "jednotka" namiesto pojmu "zbor", nakoľko zbor ako Hasičský a záchranný zbor je celoslovenská organizácia, ktorá má svoje organizačné jednotky na celom území SR. Pomenovanie "obecný hasičský zbor" nekorešponduje s lokálnou pôsobnosťou tejto hasičskej jednotky. Pojem "jednotka" lepšie vystihuje lokálnosť.

4. K pripomienkam k novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

4.1. Fyzické osoby združené v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach nevykonávajú zásahovú činnosť. Preto nárok na úrazové dávky, mali mať členovia obecnej hasičskej jednotky, vykonávajúci zásahovú činnosť, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

Podpisom tejto petície vyjadrujem súhlas s obsahom vyššie uvedenej hromadnej pripomienky k návrhu novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zároveň splnomocňujem Ing. Dávida FEKETE prezidenta združenia, bytom Hlavná 1028/45, Gabčíkovo, e-mail: info@cervenyanjel.sk, ako zástupcu verejnosti, ktorá podáva hromadnú pripomienku k návrhu zákona, na zastupovanie mňa, ako signatára hromadnej pripomienky k návrhu novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v rozporovom konaní a pri vykonávaní potrebných súvisiacich úkonov.


Červený anjel, o. z.    Kontaktujte autora petície