Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice

Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

                    

Vážení rodičia, učitelia, budúci, súčasní a bývalí žiaci nášho gymnázia, vážená verejnosť,

spúšťame túto petíciu, aby sme zabránili neodôvodnenému zrušeniu štvorročného študijného odboru nášho gymnázia stanovením nulového počtu žiakov do  prvého ročníka tohto študijného odboru pre školský rok 2019/2020 zo strany VÚC.

Prejavme spoločne verejný záujem na tom, aby sa o školách rozhodovalo transparentne a objektívne, a aby bol tento závažný krok zo strany VÚC voči nášmu gymnáziu, narúšajúci integritu a kontinuitu vzdelávania v tomto študijnom odbore prehodnotený, s cieľom dosiahnuť zachovanie tohto študijného odboru.

Dovoľujeme si podotknúť, že Gymnázium M. R. Štefánika (bývalá Kováčska 28) má dlhoročnú tradíciu a patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste.

Popri existujúcom 4-ročnom gymnaziálnom štúdiu zameranom na štúdium s posilnenou výučbou cudzích jazykov a rovnomerným zastúpením prírodovedných, ako aj humanitných predmetov, vznikla dňa 1. septembra 1991 na pôde Gymnázia Kováčska 28 Košice bilingválna slovensko-francúzska sekcia, ktorá významne ovplyvnila ďalší kvalitatívny i štrukturálny vývoj školy. Dňa 24.03.2015 v Paríži bola škole udelená Pečať kvality LabelFrancÉducation, ktorú udeľuje francúzske ministerstvo zahraničných vecí zahraničným školám, ktoré poskytujú mimo Francúzska excelentné bilingválne frankofónne vzdelávanie.

Dňa 1. septembra 2016 vznikla na našom gymnáziu aj bilingválna slovensko-ruská sekcia, čím v spojení so 4-ročným gymnáziom bilingválne sekcie takto spájajú tri kultúry, ktoré umožňujú mladým ľuďom mnohostrannejšie poznávanie života a umocňujú tvorivý rozvoj vlastnej osobnosti. Sme školou, ktorá svojim žiakom poskytuje nadštandardnú jazykovú prípravu, čo zlepšuje uplatnenie absolventov na domácich i zahraničných VŠ, ako i na trhu práce.

Žiadame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby prehodnotilo rozhodnutie KSK a aby rozhodlo o zachovaní 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach.

Petičný výbor:

1. Mgr. Františka Kendrová, Jaltská 3, 040 22 Košice

2. Mgr. Matej Piroh, Krosnianska 59, 040 22 Košice

3. Mgr. Miriam Nohajová - Frištiková, Kecerovce 24, 044 47 Kecerovce

4. Ing. Janka Weissová, B. Němcovej 10, 040 01 Košice

5. Mgr. Ľubica Fedorová, Klimkovičova 24, 040 23 Košice    

 

Podporte túto petíciu do 07.01.2019.


Mgr. Františka Kendrová    Kontaktujte autora petície