Petícia za dvojkoľajnú a modernú trať Bratislava - D. Streda - Komárno

22.1_._1.png

ŽSR neustále odkladá modernizáciu trate Bratislava Nové Mesto – Dunajská Streda – Komárno v dĺžke 95 km. V súčasnosti je trať jednokoľajná a v celom úseku neelektrifikovaná s výnimkou konečných staníc. Ku projektu bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti (2021), ktorá porovnávala 6 základných variantov líšiacich sa technickým riešením. Investičné náklady projektu dosahujú v štúdii 18 - 922 mil. eur v závislosti od zvoleného variantu.

Železničná infraštruktúra na trati sa blíži k hranici svojej životnosti. Trať si v najbližších rokoch bezpodmienečne vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. V horizonte 3 - 8 rokov bude nevyhnutne a naliehavo potrebná rekonštrukcia tejto železničnej infraštruktúry. Priemerný vek železničného zvršku a spodku na trati je 32 rokov, resp. 40 rokov, pričom hranica životnosti tejto infraštruktúry je 40 rokov. Do roku 2030 dosiahne alebo prekročí hranicu životnosti 50 % dĺžky trate. Jeden z najviac vyťažených úsekov, Nové Košariská – Kvetoslavov, bol naposledy rekonštruovaný v roku 1972. Podľa interného zhodnotenia ŽSR je trať Bratislava - Komárno v stave, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu do roku 2027. V prípade, že neprebehne komplexná rekonštrukcia trate, hrozí ďalšie znižovanie dopravnej kapacity v dôsledku obmedzení traťovej rýchlosti na 50 km/h a zvýšeného výskytu porúch (Útvar hodnoty za peniaze, apríl 2022).

Trať je extrémne preťažená a v nevyhovujúcom stave, a preto urýchlene potrebuje obnovu a zvýšenie kapacity. Rekonštrukcia trate na úseku Bratislava – D. Streda, vrátane odstránenia kapacitných úzkych miest, sa po veľkom tlaku dostala v uplynulých rokoch medzi priority Harmonogramu železničných investícií na roky 2027 – 2029. Opäť sa však nič nedeje, neregistrujeme žiaden zásadný posun vpred, a to je NEakceptovateľné.

Projekt je zaradený do sektorového investičného plánu zatiaľ iba v obmedzenom rozsahu. Vládou schválený Harmonogram investícii do železničnej infraštruktúry uvažuje s revitalizáciou traťových úsekov Bratislava Nové Mesto – Kvetoslavov a Kvetoslavov – Dunajská Streda v rokoch 2027 až 2029 za približne 75 mil. eur. Podľa výstupov metodiky priorizácie železničných projektov má revitalizácia oboch úsekov vysokú spoločenskú návratnosť, vzhľadom na vysokú vyťaženosť infraštruktúry a jej končiacu životnosť. V zmysle metodiky priorizácie sa javí ako návratná aj elektrifikácia trate projektu, pričom návratnosť elektrifikácie jednotlivých úsekov klesá s rastúcou vzdialenosťou od Bratislavy (ÚHP, apríl 2022).

Nedostatočná kapacita trate bráni naplneniu rastúceho dopytu v osobnej a nákladnej železničnej doprave. Ročný počet prepravných cestujúcich sa od vstupu súkromného dopravcu zvýšil z približne 0,8 mil. cestujúcich v roku 2011 na 4 mil. cestujúcich (!) v roku 2022. Súčasná kapacita trate bráni ďalšiemu posilneniu osobnej a nákladnej dopravy, ktorá je vzhľadom na rastúci dopyt nevyhnutná. Zvyšovanie kapacity vlakových súprav má iba obmedzený potenciál vzhľadom na dĺžky nástupíšť. Súčasné vedenie vlakov zároveň vylučuje z trate nákladnú dopravu v čase rannej a poobednej špičky. Väčšina nákladných vlakov na trati je zaradená v logistickom systém "just in time" a obsluhuje kontajnerový terminál v D. Strede, ktorý prepája s inými podobnými terminálmi a námornými prístavmi. Vzhľadom na vysokú hodnotu tovaru prevážanú v týchto vlakoch by čakanie nákladného kontajnerového vlaku na koniec špičky vytváralo vysoké finančné straty. Pre pokrytie dopytu, ktorý bude vzhľadom na prebiehajúcu suburbanizáciu a rozvoj železničnej nákladnej dopravy v najbližších rokoch významne rásť, bude nevyhnutné zabezpečiť zvýšenie kapacity trate odstránením úzkych miest (ÚHP, apríl 2022).

ÚHP vo svojej analýze "ŽSR Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda - Komárno" jasne uvádza, že ŽSR by mali pokračovať v príprave jasne návratných častí projektu ako je odstránenie kapacitných úzkych miest, revitalizácia trate a elektrifikácia. V Harmonograme plánovaná revitalizácia traťového úseku Bratislava – Dunajská Streda by mala byť zosúladená s vyriešením kapacitných úzkych miest, urgentným zdvojkoľajnením úseku Bratislava – Kvetoslavov a elektrifikáciou. Koordinácia projektov je potrebná, aby nedošlo k príprave vzájomne nekompatibilných riešení, ktoré vytvoria duplicitné náklady v budúcnosti. Vzhľadom na rozdiely medzi úsekom Bratislava - Dunajská Streda a Dunajská Streda - Komárno by bolo vhodné zvážiť etapizáciu projektu. Prioritné časti, ako je odstránenie úzkych miest, musia byť zahrnuté do Harmonogramu a zrealizované bezodkladne.

Vzhľadom na extrémne vysokú naliehavosť tejto veci, žiadam o. i. kompetentných o okamžité vykonanie príslušných krokov a opatrení smerujúcich k bezodkladnému dobudovaniu a modernizácii tejto kritickej železničnej infraštruktúry, v plnom súlade s príslušnou analýzou a odporúčaniami ÚHP z roku 2022, ktoré vznikli na základe vypracovanej štúdie uskutočniteľnosti pod gesciou ŽSR a ktoré podporujú aj signatári tejto petície, spustenej 22. januára 2024.

Aj na základe verejného tlaku a Vašich podpisov vo veci navrhnem na ďalšej schôdzi Národnej rady prijatie vecne príslušného uznesenia NR SR.

 

Marek LACKOVIČ, MBA

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky


Marek Lackovič, MBA    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Marek Lackovič, MBA bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...