Petícia za zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby Dolný Slanec

„My, dolupodpísaní občania, obyvatelia obytného súboru Malé Krasňany, bytov a domov v okolí Peknej ceste a Horskej ulice, Krasňan a Vinohradov, celej Rače, ale aj spoluobčanov zo širokého okolia hlavného mesta Bratislava

žiadame

o zrušenie rozhodnutia č. 10957/19/2018/UPSP-PR zo dňa 02.07.2018 o umiestnení stavby „Obytný súbor Dolný Slanec“, z nasledovných dôvodov:

  1. výstavba Obytného súboru Dolný Slanec zhorší už dnes v ranných špičkách neúnosnú dopravnú situáciu na Račianskej ulici. Obytný súbor Dolný Slanec bude pozostávať z 11 bytových domov s 220 bytmi (viď obrázok 2) čo je navýšenie minimálne o 100 áut. Napojenie Horskej ulice na Malokrasňanskú ulicu si tak s predpokladanou dopravou (okrem súčasných obyvateľov aj časť obyvateľov nových obytných súborov Rínok - Rača (473 bytov), Zlaté Krídlo (132 bytov), Radničné námestie (150 bytov), Dolný Slanec (220 bytov)) vynúti predĺženie zelenej na svetelnej križovatke Malokrasňanská- Račianska a vytvorí tak na krátkom úseku (neďaleko od Peknej cesty) ďalšie zdržanie pre električku, ktorá predstavuje alternatívu voči automobilovej doprave, ako aj ďalšie zdržanie na Račianskej ceste (viď obrázok 1).
  2. zhoršenia odtoku dažďových vôd, keďže výstavba spojnice Malokrasňanská- Horská povedenie buď k čiastočnému alebo úplnému prekrytiu odvodňovacieho kanála a retenčnej nádrže pri MK, resp. ich zúženiu, čo môže zapríčiniť častejšie vytápanie Račianskej ulice a priľahlých budov. Súčasťou územného rozhodnutia, resp. jeho podkladom nie je žiadny aktuálny geologický a/alebo hydrogeologický posudok.
  3. je veľmi pravdepodobné, že výstavba novej cesty v predmetnej lokalite bude začiatok konca vinohradov, keďže sa pustí frekventovaná premávka do stredu vinohradov (viď obrázky 3 a 4). Od roku 1948 tieto vinice obrába Poľnohospodárske družstvo Bratislava - Vinohrady. V najlepších časoch toto družstvo spravovalo 250 ha pôdy. Dnes je to už len okolo 25 ha a hrozí, že ďalšia plánovaná developerská výstavba túto 70 ročnú tradíciu vinárstva úplne zničí.
  4. súčasné komunikácie vo vinohradoch sú dnes vo veľkej miere využívané cyklistami (existujúci UP dokonca ráta v tejto lokalite s vybudovaním cyklistickej magistrály, čo predmetné územné rozhodnutie opomína), taktiež mamičkami, psičkármi, atď.. pričom po výstavbe novej cesty sa tento priestor pre oddych v podstate zničí a vzhľadom na vysoký sklon plánovanej cesty, je veľmi pravdepodobné, že autá tu budú jazdiť vyššou rýchlosťou.
  5. predmetná komunikácia má viesť iba 1,5m od bytového domu BD5 v obytnom súbore Malé Krasňany a nebezpečne blízko detského ihriska a športoviska, ktoré boli nedávno otvorené ako súčasť stavby MK, podľa rozhodnutí mestskej časti Rača (viď obrázok 5).

 

Obrázok 1 - Spojením Malokrasňanskej a Horskej (na obrázku vedie okolo Vozovne Krasňany a zelenou-vyznačeným obytným súborom Malé Krasňany) sa sem vodiči zo širokého okolia presunú z Peknej cesty, aby sa na Račiansku napojili “čím neskor” a ušetrili tak 1 km úsek využívaný teraz (označený oranžovou).Screen_Shot_2018-08-30_at_23.33_.29_.png

Obrázok 2 - zakreslenie predmetnej cesty (červená čiara) do iného developerského projektu "Ohňavy", ktorý ráta s nahradením vinohradov za sídlisko s 1500 bytmi (www.ohnavy.sk)

Screen_Shot_2018-08-30_at_23.33_.37_.png

Obrázok 3 - aktuálny stav vinohradov so zakreslením predmetnej cesty, ktorá okrem iného vedie nebezpečne blízko detského ihriska (ľavý dolný roh na obrázku)

Screen_Shot_2018-08-30_at_23.33_.45_.png

Obrázok 4 - aktuálny stav: vyrúbaný pás vinohradov je pripravený na stavbu cesty. Právoplatné rozhodnutie o povolení výstavby však stále neexistuje.
Screen_Shot_2018-08-30_at_23.33_.51_.png

Obrázok 5 - zakreslenie cesty, ktorá vedie extrémne blízko obytného súboru Malé Krasňany (lemuje tri domy vyznačené červenou, na obrázku vľavo dole)

Screen_Shot_2018-08-30_at_23.34_.02_.png

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

  • Daniela Sliviakova, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava
  • Jakub Žilinčan, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava
  • Charilaos Papageorgiou, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

  • Daniela Sliviakova, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava

Viac o projekte na www.dolnyslanec.sk 


Jakub Žilinčan    Kontaktujte autora petície