Najpopulárnejšie petície za posledných 7 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zachovanie autobusovej linky 801 do Rajky

Od 1.10.2020 je plánované zrušenie medzištátnej linky 801. Nakoľko v Rajke žije veľká časť pracujúcich v Bratislave, pre ktorých je daná linka kľúčová, tak nesúhlasíme s jej rušením od 1.10.2020.

Vytvorené: 2020-06-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 303 215
7 dní 1 0

Petícia za podporu SAO a za zníženie pokuty na 90000 kč

táto petícia služí na súhlas alebo Podporu SAO  

Vytvorené: 2020-06-20

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 5 5
7 dní 1 1

Žiadosť o inštaláciu bankomatu s možnosťou vkladu tzv. vkladomat v meste Šaštín-Stráže

My, občania a podnikatelia mesta Šastín-Stráže a okolitých obcí žiadame o inštaláciu bankomatu s funkciou vkladu hotovosti tzv. vkladomatu v prevádzke Slovenskej sporiteľne nakoľko sa od 1.6.2020 zvýšili poplatky za vklady hotovosti na pobočke banky a súčasný bankomat takúto funkciu nemá.

Vytvorené: 2020-06-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 39 39
7 dní 1 1

Poslaním základnej školy je výchova a vzdelávanie a nie sociálna agenda.

Zásadne nesúhlasíme s rozhodnutím ministra školstva  zo dňa 16.6.2020 bod č. 4, podľa ktorého má základná škola oznamovať okresnému úradu údaje o žiakoch na účely poskytovania ošetrovného pre Sociálnu poisťovňu. Poskytovanie ošetrovného je vzťah medzi zákonným zástupcom žiaka a Sociálnou poisťovňou. Rozhodnutie neposlať dieťa do školy je rozhodnutie zákonného zástupcu a preto by malo byť jeho zodpovednosťou vyriešiť si vzťah so Sociálnou poisťovňou v súvislosti s vyplácaním ošetrovného priamo a 

Vytvorené: 2020-06-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 9 9
7 dní 1 1

ZA UDRŽANIE KOMPLETNÝCH REHABILITAČNÝCH SLUŽIEB PRE AMBULANTNÝCH PACIENTOV V PNPP PEZINOK

My, podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov týmto žiadame vedenie PNPP Pezinok o zachovanie možnosti poskytovania komplexnej diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby v rozsahu súčasných vedomostí, poznatkov a legislatívnych nastavení v ambulancii FBLR a SVALZ pracovisku Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

Vytvorené: 2020-06-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 454 452
7 dní 1 1

Povodie rieky Belá!!

Nasledovní občania sú proti akémukoľvek ďaľšiemu narušovaniu či zásahu do koryta rieky Belá, proti planírovaniu koryta, proti ďalšej výstavbe, či predaju stavebných pozemkov v tesnej blizkosti rieky Belá. Tieto činnosti majú negatívny vplyv na prirodzený tok rieky ako aj život v nej. Vážme si to čo máme pod nosom, chráňme si krásu a nevyspytateľnú dravosť tohto nášho riečneho pokladu, nech sa aj ďaľšie generácie môžu kochať a užívať si najdravejšiu rieku Slovenska, Belú.  

Vytvorené: 2020-06-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2071 2020
7 dní 1 1

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE NEZMYSELNÝCH ZÁKAZOV – ZÁKAZU FOTOGRAFOVANIA, ZÁKAZU VSTUPU SO PSOM DO AREÁLU PARKU KAŠTIEĽA V DOLNEJ KRUPEJ A ZRUŠENIE TZV. NÁVŠTEVNÝCH HODÍN.

My dolupodpísaní, žiadame o okamžité zrušenie ZÁKAZU VSTUPU SO PSOM DO AREÁLU PARKU KAŠTIEĽA V DOLNEJ KRUPEJ, ZÁKAZU FOTOGRAFOVANIA tomto parku, zrušenie vyberania poplatkov spojených s fotografovaním A ZRUŠENIE TZV. NÁVŠTEVNÝCH HODÍN, na určenie ktorých nie je žiadny dôvod. Taktiež žiadame zodpovedných o inštaláciu odpadkových nádob na exkrementy. Ide tu o OBMEDZOVANIE SLOBODY. Park, ktorý donedávna slúžil všetkým, je dnes dostupný len NIEKTORÝM. Namiesto toho, aby sme sa učili spoločne spolu v

Vytvorené: 2020-06-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 80 79
7 dní 1 1

Otvorenie obchodu v nedeľu

Podporte petíciu za otvorenie obchodov v nedeľu

Vytvorené: 2020-06-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 10
7 dní 1 1

Petícia proti odvolaniu PhDr. Lubomíra Sobeka z funkcie riaditeľa školy Gymnázia, Alejová 1, Košice

My, dolupodpísaní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, študenti, rodičia a priatelia školy, vyjadrujeme nesúhlas s Písomným upozornením na porušovanie pracovnej disciplíny s upozornením na možnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktoré bolo dňa 01. 06. 2020 vydané Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom Košického samosprávneho kraja.   Rozhodnutie odvolať pána PhDr. Ľubomíra Sobeka z funkcie riaditeľa školy považujeme za neadekvátne voči jeho pochybeniam v súvislosti s realizáciou verejného

Vytvorené: 2020-06-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1049 1021
7 dní 1 1

PETÍCIA PROTI ZRUŠENIU CHRÁNENÉHO OBECNÉHO ÚZEMIA „Park Janka KRÁĽA v Trnave“

My, dolu podpísaní občania, nesúhlasíme so zrušením VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje Obecné chránené územie “Park Janka Kráľa v Trnave“ a žiadame primátora Trnavy a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby neschválili zrušenie uvedeného VZN č. 435 z nasledovných dôvodov: - Cieľom ochrany obecného chráneného územia je zachovanie uceleného útvaru plošnej sadovnícky upravenej zelene s ekostabilizačnou, mikroklimatickou, hygienickou a izolačnou funkciou   - dôrazne preto odmietame, aby sa v Parku J. K

Vytvorené: 2020-06-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1251 1242
7 dní 1 1Facebook