Najnovšie petície

Petícia za vytvorenie systému starostlivosti o spinálneho pacienta na území SR

Slovenský paralympijský výbor spolu s podpísanými občanmi, formou petície, vyzýva pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o prijatie našej žiadosti a otvorenia témy zriadenia systému starostlivosti o spinálneho pacienta na území SR. Túto petíciu podporujú:JUDr. Zuzana Stavrovská - komisárka pre osoby so zdravotným postihnutímProf. MUDr. Bruno Rudinský, CSc. - hlavný odborník MZ SR pre spondylochirurgiu, vedúci lekár Neurocentra a NÚDCHProf. MUDr. Myrón Malý, PhD. – bývalý riaditeľ a zak

Vytvorené: 2020-09-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 956 908

PETÍCIA za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej - Palkovičovej v Starom Ružinove

My, dolu podpísaní občania dotknutí na svojich právach vo veci verejného záujmu v zmysle petičného práva požadujeme od mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby sa bezodkladne zastabilizovalo dotknuté územie verejného parkoviska tým, že sa odstráni oplotenie a elektrická rampa z verejného parkoviska a sprístupní sa predmetné parkovisko pre verejnosť. Požadujeme predané pozemky nachádzajúce sa na parcele č. 10800/66, 10800/67 znova získať do majetku hl. mesta SR Bratislavy a následne ich spolu s par

Vytvorené: 2020-09-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 293 290

PETÍCIA za začatie stavebných prác stavby „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, vrátane tunela Soroška“ do roku 2023.

                                                 VIDEO SOROŠKA !!!                                               https://drive.google.com/file/d/1wEwmlP5GQlDwyVeMZHwElj7Xv3HwzQ8a/view?fbclid=IwAR1IoCXzVH8urwidTSwJQiTygLEJslGzrziCnIxGES7L3oIh91TO9L37Tuw                                                                                                            PETÍCIA                                                                                                                                   

Vytvorené: 2020-09-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 218 216

PETÍ􏰀CIA za vyhlásenie miestneho referenda v obci Súľov-Hradná o odvolaní starostu􏰄􏰆􏰈.

M􏰂y, podpísaní občania touto petíciou žiadame obecné zastupiteľstvo obce Súľov-Hradná,  aby v súlade s § 13a ods. 3, písm. a), bod 1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, vyhlásilo miestne referendum v obci Súľov-Hradná o odvolaní starostu tejto obce Ing.Jaroslava Bušfyho z dôvodu, že zanedbáva povinnosti starostu obce, porušuje všeobecne záväzné právne predpisy, neplní uznesenia schválené obecným zastupiteľstvom obce Súľov-Hradná a

Vytvorené: 2020-09-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 63 61

Petícia proti konaniu hromadných predajných akcií v obytnej zóne na Dulovom námestí.

Konanie pravidelných hromadných predajných akcii (streetfood, vinobraní, trhov a pod.) na Dulovom námestí ovplyvňuje kvalitu bývania obyvateľov dotknutej lokality a verejného priestoru námestia a jeho okolia. Naposledy bolo na námestí postavených viac ako 22 stánkov a kolotoč, vďaka čomu bolo námestie absolútne preplnené. Pred konaním týchto akcií neboli obyvatelia lokality nijakým spôsobom informovaní, ani zapojení do diskusie ohľadne konania týchto akcií.   Dulovo námestie, ako aj lokalita 500

Vytvorené: 2020-09-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 136 135

PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.

PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón  podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.   My, dole podpísaní obyvatelia Ivanky pri Dunaji, Zálesia, Bernolákova a okolitých obcí, žiadame Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o prehodnotenie rozpracovanej štúdie „Prepojenie ciest I/61 a  D4“, v ktorej zásadne NESÚHLASÍM

Vytvorené: 2020-09-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2113 2099

Petícia proti odpredaju pozemkov mesta pod autobusovou stanicou v Prievidzi

Nesúhlasíme s tým, aby mesto Prievidza odpredalo pozemky vo vlastníctve mesta pod autobusovou stanicou v Prievidzi,  akciovej spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS. Vyzývame poslancov Mestského zastupiteľstva, aby tento odpredaj zastavili. Petícia je podpísaná obyvateľmi mesta Prievidza a okresu Prievidza. Pridajte sa do Facebook skupiny, kde budeme koordinovať spoločné kroky: https://www.facebook.com/groups/788290061924730/ Petičný výbor: Bc. Branislav Gigac, poslanec mesta Prievidza a splnomocnenec

Vytvorené: 2020-09-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 872 867

PETÍCIA za vybudovanie a prevádzkovanie nového urnového hája na Cintoríne Sv.Jozefa v Nových Zámkoch

PETÍCIA za vybudovanie a prevádzkovanie nového urnového hája na Cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch mestom Nové Zámky a nie súkromným investorom adresovaná primátorovi mesta Nové Zámky a Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky. My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, Vás žiadame o pozastavenia procesu, ktorého výsledkom má byť vybudovanie urnového hája na Cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch, na ktorý mesto Nové Zámky vyhlásilo dňa 21.08.2020 obchodnú verejnú súťaž. Urnový háj má by

Vytvorené: 2020-09-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 112 109

chodník a zastávky MHD Komárňanská a Nový Ružinov

Vzhľadom na stavebné úpravy súvisiace so stavbou D4R7 žiadame o nasledovné: 1. zriadiť linky MHD obsluhujúce lokality Pálenisko, Nový Ružinov a Panónia 2. vybudovať zastávky MHD podľa prilozeného náčrtu (naznačené fialovou farbou)   a - jednostrannú zastávku na znamenie pre lokalitu Pálenisko na začiatku Komárňanskej ul.   b - jednostrannú zastávku pre lokality Panónia a Nový Ružinov na plánovanom otočisku na konci slepej ulice 3. vybudovať chodník od konca naprojektovaného chodníka pred ČSPHM L

Vytvorené: 2020-09-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 154 153

PETÍCIA OBČANOV PROTI VÝSTAVBE „LOGISTICKÉHO PARKU DUNAJSKÁ STREDA“ A PROTI VYŇATIU POZEMKOV Z POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

PETÍCIA občanov proti výstavbe „logistického parku Dunajská Streda“   v tesnej blízkosti obytných zón obcí Veľké Dvorníky, Kútniky, časť Blažov a východnej časti mesta Dunajská Streda a proti vyňatiu pozemkov na výstavbu tohto projektu  K.Ú. Blažov 829960 reg. C/KN na parc. č. 172/1. z poľnohospodárskeho pôdneho fondu     Polgári petíció a „Dunaszerdahelyi Logisztikai Park“ megépítése ellen   mely közvetlen a Nagyudvarnok, Balázsfa, Hegyéte és Dunaszerdahely keleti lakóövezete közelében épülne

Vytvorené: 2020-09-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3199 3180Facebook